Till innehåll på sidan

Språkliga riktlinjer för internationell studentrekryterande kommunikation

Följande riktlinjer är framtagna av gruppen för Internationell studentrekrytering, ISR, för att uppnå konsekvens och tydlighet i kommunikationen med presumtiva studenter.

Termer och titlar

 • I löptext skrivs programnamn alltid ”master’s programme in System, Control and Robotics” eller omnämns som "the programme". I rubriker kan programnamn skrivas "MSc ..." eller "Master's programme in ...". Programnamnet ska aldrig skrivas som ”master’s degree in …”.
 • KTH:s gemensamma masterprogram omnämns ”joint master’s programme”. Om programmet har en konsortieorganisation som bör inkluderas så placeras den efter ordet joint; ordet master’s kan i dessa fall uteslutas. KTH erbjuder just nu följande:
  • Joint Erasmus+ programme, joint Erasmus+ master’s programme
  • Joint Nordic Five Tech programme, joint Nordic Five Tech master’s programme
  • Joint EIT programme, joint EIT master’s programme
  • Joint programme, joint master’s programme (alla som inte är någon av ovanstående)
 • Högskolepoäng skrivs alltid X ECTS credits. ECTS är en förkortning av European Credit Transfer and Accumulation System. Förkortningar som ”X credits” eller ”X ECTS” ska inte användas.
 • Doktorandstudier översätts doctoral studies. PhD kan användas för att påtala att PhD studies motsvarar doctoral studies vid KTH.
 • KTH skrivs först ”KTH Royal Institute of Technology”, sedan endast KTH. Den possessiva formen av KTH är ”KTH’s”.
 • KTH är uppdelat i skolor, schools, och faculties ska därför inte användas. Skolnamnen skrivs School of Engineering Sciences (at KTH). Skolnamnet versaliseras alltid i löpande text. Skolorna skrivs inte KTH Engineering Sciences.
 • MOOC skrivs MOOCs i pluralform, och MOOC’s i possesiv form. KTH’s MOOCs om det är KTH:s kurser som beskrivs.
 • KTH:s tre olika stipendieformer omnäms KTH Scholarship, KTH One-Year Scholarship och KTH Joint Programme Scholarship. Dessa är namn och versaliseras därför.
 • Graduate används för att beskriva en person som tagit examen från ett specifikt program. Alumni bör endast används när programtillhörighet inte kommuniceras och när graduate av någon anledning inte upplevs fungera.
 • Examensprojektet heter alltid degree project eller master's degree project. Thesis bör aldrig användas.

Versalisering

 • Ämneskategorier och forskningsområden ska inte versaliseras i löpande text, inte heller i punktlistor. Versalisering får endast ske om specifika avdelningar vid KTH refereras, till exempel ”Department of Material Science”. När flera avdelningar nämns i rad, skriv alltid ut hela namnen, till exempel ”Department of Theoretical Physics, Department of Physics and Department of Applied Physics”.
 • Programnamn versaliseras alltid i löpande text med undantag för orden master’s programme och artiklar, prepositioner och konjunktioner med färre än fem bokstäver, vanligtvis and, for, in och of.
 • Specialiseringar och spår inom masterprogram versaliseras alltid i löpande text. För spår inom program (inrättade i Ladok) används översättningen tracks. För inriktningar inom program (inte inrättade i Ladok) används översättningen profile. Båda kan beskrivas som specialiseringar inom programmet men termen specialisation bör inte användas som substantiv. Informal tracks och focus areas ska inte användas.
 • Master’s degree versaliseras inte i löpande text.
 • Master of Science versaliseras då det är en specifik examen utskriven i sin helhet. Master of Science skrivs alltid ut och förkortas inte (MSc) i löptext. Dock kan MSc användas i rubriker och i annonsering.
 • Titlar endast med versal om de står före namn, t.ex. ”Professor Peter Gudmundson”. Med gemen annars, t.ex. ”Peter Gudmundson, professor vid KTH” eller ”contact the programme coordinator”. Titlar ska aldrig förkortas.

Skiljetecken, ligaturer och förkortningar

 • Kolon används för att introducera en lista: föreläsning, laboration och tentamen. Kommatecken används inte framför det and som föregår listans sista objekt (physics, vehicle engineering and materials science) om inte det avslutande objektet innehåller ordet and (computer science, electrical engineering, and information and communication technology).
 • Semikolon används för att knyta ihop två meningar som också fungerar fristående; meningar som ändå passar bra tillsammans men inte inleds med en konjunktion. Semikolon används också för att separera objekt i listor där kolon redan används, till exempel: Bengt Andersson, professor at KTH; Gunilla Svensson, professor at KI; and Lisa Eriksson, professor at SU.
 • &-tecken ska inte användas, med undantag för de fall research and development (R&D) ska förkortas eller företag med &-tecken ska skrivas, till exempel Procter & Gamble.
 • %-tecken används endast i tabeller, utan skrivs ut percent (ej per cent).
 • Förkortningar som etc används i så låg utsträckning som möjligt, anta att besökaren inte vet vad som döljer sig bakom. Förkortningar som i.e. (that is) och e.g. (for example) ska inte användas utan ska istället skrivas ut.
 • Under inga omständigheter används dubbla blanksteg i löptext.
 • Programnamn bör inte förkortas om de inte är gemensamma program där förkortning krävs. Spår och specialiseringar förkortas aldrig.

Datum och siffror

 • Datum skrivs i ordning dag månad år, till exempel 15 December 2017. Årtal skrivs alltid med fyra siffror. Datum ska inte skrivas ut som till exempel 15th of December 2017.
 • Tal under 11 skrivs ut. Ordningstal ska skrivas ut, till exempel nionde. Under inga omständigheter skrivs till exempel 17th.

Språk och grammatik

 • KTH tillämpar brittisk engelska och använder:
  • Ändelsen –isation, och inte –ization, på ord som specialisation.
  • Semester när vi refererar till termin. Ordet term används inte.
  • Utbildningsprogram skrivs programme och inte program.
 • Meningar eller satser som inleds med bland annat, så som eller till exempel kan inte avslutas med etcetera, med mera eller och så vidare.

Format

 • Kursiv eller fet stil används inte i löpande text.

Kontakt

Om ni har några som helst funderingar gällande våra riktlinjer, kontakta mig.

Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-24