Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Insikter om studentbehov

Här samlar vi insikter om studentbehov som kommit fram genom undersökningar, intervjuer, workshops och användartester.

Börja på KTH

Det är svårt att ta till sig information i början av studierna

Studenter beskriver att det är svårt att ta till sig information under den första tiden på KTH. Det är många intryck och studenter är fokuserade på att lära känna andra studenter. Mycket av den praktiska informationen, på till exempel på informationspass, är svår att ta till sig. Det är många studenter som skulle behöva få tillgång till information senare på terminen när studenten är mer mottaglig.

Det var mycket att ta in på samma gång. Jag tror inte så många kommer ihåg så mycket från genomgången av hur man hanterar sitt kth-konto eller passerkort. Därefter gick man in till D och uppropet där SYV informerade om inlogg, canvas, KTH-kontot och kortet, men av det minns jag inget för efter det tar mottagningen över och dagen är också så lång, börjar typ 8 och håller på till 5 och sen är det grillning.
- Student

Mottagning

Mottagningen är uppskattad, men de som inte deltar riskerar att missa viktig introduktion

De allra flesta studenter som deltar på mottagningen är väldigt nöjda och studenterna berättar att de har fått en bättre studiestart på KTH tack vare mottagningen. Men det finns studenter som inte vill delta för att de inte känner sig bekväma med mottagningens upplägg. Det finns också studenter som inte kan delta på mottagningen för att de inte kan ta ledigt från jobb innan terminen börjat. Dessa studenter, som inte vill eller kan delta på mottagningen, riskerar att hamna utanför gemenskapen när studiegrupper och introduktion redan genomförts under mottagningsveckorna.
- Student

Övergången från gymnasium till högskola är en stor omställning

En del studenter upplever de första föreläsningarna som en chockartade. Studenter lämnar föreläsningarna med rädsla och oro samt ifrågasätter om KTH är rätt för dem. För vissa beror det på att en del medarbetare eller äldre studenter skrämmer studenter om det höga studietempot och vilka förkunskaper studenten borde ha, och för andra på att övergången från gymnasiestudier till teknisk högskola är en stor omställning. 

Jag fick ingen hjälp av KTH med att hitta studieteknik. Pratade med andra studenter, det var så jag lärde mig. Nån sa till mig att kolla gamla tentor, nån annan att prioritera det här. Och sen kan man använda det andra materialet för att komplettera med, men allt är inte ett måste. Jag var så insatt i att allt är eget ansvar. Och det tyckte jag förmedlades av kursansvarig och föreläsare, om jag sa att nåt var svårt sa de: ni är vuxna, ni ska ta eget ansvar.
- Student

Hitta och förstå studieinformation

Olika upplägg för kurskommunikation försvårar för studentens lärande

Studenter berättar att för varje ny kurs måste studenten förstå hur just denna lärare har valt att strukturera sin kurs. Det går inte att känna igen sig från tidigare kurser eller kunna förutsäga hur läraren kommer att informera under kursens genomförande. Det går åt mycket energi och tid åt att administrera kursen, att lära sig hur kommunikationen fungerar, som i stället skulle kunna läggas på lärandet.

Det är vansinnigt att alla lärare använder canvas olika. Helt orimligt att systemet är så inkonsekvent och kaotiskt på en skola av KTHs kaliber. Skärpning!
- Student

Student med dator

Viktig information missas på grund av stora informationsmängder och otydliga notifieringar

Studenter berättar att de får stora informationsmängder och behöver lägga mycket tid på att sålla bland information som är relevant. Studenter meddelas bland annat om ny information genom notifieringar från olika system (tex. Canvas, Ladok, Programwebben). Studenter berättar att notifieringarna är inkonsekventa i sin utformning, otydliga med vilken information som uppdaterats och inte alltid relevanta för studenten. 

There is often an avalanche of information (multiple emails on minor changes on canvas, multiple webpages for similar or even the same topic, etc.) increasing the likelihood that important information will be missed or lost.
- Student

Information är splittrad och i för många kanaler

Information från KTH är splittrad och i för många kanaler. Studenter förklarar att det finns liknande information i flera olika kanaler, där en del information inte är uppdaterad eller skiljer sig från andra kanaler. Det är svårt att förstå vart studenten ska vända sig för att hitta korrekt och uppdaterad information. Det leder till att studenten hör av sig till sin lärare eller studievägledare med sina frågor, och får ibland olika svar beroende på vem studenten frågar. Studenter efterfrågar en samlingsplats för all information som rör studierna, som är korrekt, uppdaterad och tillgänglig för alla.

Väldigt förvirrande överlag när olika personer säger olika saker när studenter har frågor om sin utbildning, så försök se till att alla har tillgång till samma information.
- Student

Stöd under studierna

Otydligt vilket stöd som finns för att må bra och klara av studierna

I Studentenkät inom projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter (2021) anger cirka 40% att informationen om stöd för att klara studierna och må bra i studierna är mycket eller ganska otydlig. Samtidigt så vet vi att många studenter är i behov av stöd. 38% av respondenterna i Mellanårsenkäten (2019) anger att studiesituationen känts så svår att studenten behövt hjälp. 

Personal som hjälper student

Olika förutsättningar att få stöd utanför KTH

Studenter har olika förutsättningar att få stöd i studierna. Studenter som har föräldrar med akademisk bakgrund kan ofta vända sig till familjen för att få hjälp. Studenter utan akademisk bakgrund är mer beroende av studiekamrater och stöd som är tillgängligt på KTH.

Jag upplever att lärarna pratar om att det här är dina kollegor, att man ska hjälpas åt och göra saker tillsammans men ges inga verktyg, resurser, ingenting. Jag har inte behövt hjälp med planering och struktur för det är jag jättebra på. Utan mer i de uppgifterna vi får, pga. jag inte har teknisk referensram och inte förstått vad de menar, så då har jag tagit hjälp av vänner för att få veta vad jag ska göra egentligen. Det blev tydligt för mig att om jag inte haft det sociala nätverk jag har privat skulle jag inte klara kurser i höstas. Det här sättet att lära ut upplever jag som fel, ett sätt att sålla ut folk som inte kan få hjälp på andra håll.
- Student

Olika lätt att be om stöd

En del studenter har lättare att be om stöd än andra studenter. Många studenter har i gymnasiet alltid varit bäst i klassen och är inte vana med att behöva stöd. Men studierna på KTH är svåra och de flesta behöver stöd någon gång under sina studier.  

Viktigt att känna stöd och gemenskap med sina studiekamrater

Många studenter menar att det viktigaste för att klara och må bra i studierna är att känna stöd och gemenskap med sina studiekamrater. Genom att lösa uppgifter tillsammans och motivera varandra blir det lättare att klara svåra uppgifter.

Ja det är en röd tråd, att jag tog hjälp av kompisar. Kanske inte att jag mailade studievägledare, men jag tog alltid hjälp av kompisar.
- Student

Påverka studierna

Otydligt vart studenten ska lämna klagomål

Mer än en tredjedel av respondenterna i Studentenkät inom projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter (2021)anger att KTH:s information om studentens möjligheter att påverka sin utbildning är mycket eller ganska otydlig. Ännu fler, nästan hälften, tycker det är mycket eller ganska otydligt vart studenten ska vända sig vid klagomål på sina studier eller studiesituation.

Föreläsning

Brist på återkoppling om vad som sker på KTH efter studenternas klagomål

En del studenter upplever att KTH inte bryr sig om studenternas klagomål som lämnas in. Studenter saknar återkoppling på vad som händer när de har lämnat in klagomål eller synpunkter i kursutvärdering och varför vissa klagomål inte tas vidare. KTH behöver kommunicera att studenter har inflytande i utbildningens utveckling och varför KTH tar olika typer av beslut.

Vissa lärare verkar ej ta emot feedback, utan kör på samma bana år efter år. Tråkigt. Vad är meningen med utvärderingarna och tidigare elevers konstruktiva kritik om läraren ändå ska köra sitt race?
- Student

En del studenter upplever att behörighetskraven är otydliga och godtyckliga

En majoritet (59%) av respondenterna anger i Studentenkät inom projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter (2021) att informationen om behörighetskrav är mycket tydlig eller ganska tydlig. I fritextsvaren finns det dock en del studenter som upplever att behörighetskraven ändrats på kort tid och inte är lika för alla studenter.

Sen är det också olika beslut från student till student. Detta fattar jag heller inte. Gäller då behörighetskrav bara för vissa? Det verkar också som att vissa behörigheter blir snabbt ändrat. En sekund behövde man vara klar med flervariabelanalys för att få skriva båda tillämpad termodynamik och differentialekvationer, men i det nästa har dom tagit bort behörigheten igen. När man försöker fråga om andra behörighetskurser får man besked om att dom inte har tagit beslut än. Att försöka lägga upp sin kursplan och studera vidare i total ovisshet är otroligt frustrerande.
- Student

Kommunicera till studenter, som medarbetare på utbildningskansli

Behöver hitta på egna kommunikationslösningar

På skolorna har utbildningskansliets medarbetare (exempelvis studievägledare, masterhandläggare och internationella koordinatorer) uppdraget att ge studieinformation till studenter inom skolan. Det skiljer sig mellan skolorna vilket stöd som utbildningskansliet kan få av skolans kommunikatörer. Oftast sker information via programwebbar, informationsträffar och e-post. Många andra verksamheter inom KTH vill nå ut med information till studenter och vill att utbildningskanslierna sprider det i sina kanaler exempelvis programwebben. Det kan vara väldigt svårt att avgöra vilken av information som ska förmedlas vidare och på vilka sätt. Eftersom det saknas samordning och gemensamma arbetssätt får alla hitta på egna kommunikationslösningar efter bästa förmåga.

Vi får mycket information och vi behöver avgöra vad studenterna behöver. Det tar tid att kommunicera via programwebben. Har man en massa olika program behöver man ju sitta och lägga in på respektive programwebben. Så det är mycket tid som går åt till att bara lägga ut saker på programwebben.
- Studievägledare

Frustration att studenter inte tar del av informationen

Många uttrycker frustration att informationskanalerna inte fungerar och att en del studenter inte förstår att de har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad med information som KTH förmedlar.

"Det kan vara frustrerande när studenterna missar information. Det är så onödigt att de missar information när det är så viktigt. Det är så synd för det kan verkligen blir jobbigt för dom om dom missar det, så då kan man önska att informationen funkade helt och hållet. Det kan undvikas om de bara får informationen, om man är 100 % säker på att de får informationen. Det är det som är mest frustrerande."
- Studievägledare

Personlig individanpassad kommunikation är viktig

 De flesta medarbetare på utbildningskanslierna är eniga om att det vore bra att viss KTH-gemensam information samordnas, men betonar att viss information måste kunna anpassas utifrån studentens individuella behov.

Kommunicera till studenter, som lärare

Mycket administrativa frågor som redan finns besvarade i Kurs-PM

I intervjuer med lärare är det tydligt att lärare får lägga mycket tid på administration och svara på administrativa frågor från studenten.

Under första veckan söker många studenter information om registrering. Jag hänvisar då till studievägledaren. Sen brukar det komma ett gäng andra veckan som helt missat början av kursen och säger "Jag var inte där, vad händer?". Många mail handlar om kommunikationsproblem, till exempel att studenter inte kan nå sina labbpartners. Det är många frågor som rör Kurs-PM och hur jag lagt upp kursen. Studenter brukar ofta missa instruktioner som finns i Kurs-PM. Man borde lära studenter att läsa Kurs-PM innan kursstart och hur studenten ska förbereda sig inför kursstart.
- Lärare

Lärare behöver stöd som underlättar i arbetsbelastningen

Lärare med stort engagemang för undervisning får inte tiden att räcka till, särskilt under vissa perioder.

Uppstart är lite hetsigt för många studenter behöver hjälp med att komma igång. Efter det så rullar det på rätt bra. I slutet av perioden så kommer examinationen vilket gör saker svårt.
- Lärare

Flera lärare berättar att de behöver enklare, smidigare stöd i arbetet, allt från systemstöd i Canvas till de administrativa rutinerna. Däremot är det viktigt att det inte blir fler obligatoriska arbetsuppgifter för läraren och mindre flexibilitet då det leder till sämre förutsättningar för att jobba med kursutveckling och kommunikation till studenter.