Till innehåll på sidan

Olika typer av grund och mål i tillgodoräknande

Beroende på vad grunden och målet är för tillgodoräknandet läggs grunden in på olika sätt i Ladok. På denna sida finns beskrivet de olika typerna av grund och hur du kan resonera om vilket sätt du använder i Ladok.

Grund för tillgodoräknande

Kurs eller del av kurs

Resultat som finns på inrättade kurser i Ladok hämtas upp direkt i tillgodoräknandet. Detta alternativ gäller:

  • Hela kurser från det egna eller andra lärosäten, där kurs och lärosäte finns i Ladok
  • Moduler i kurser från det egna lärosätet. Gäller oftast att t.ex. en tentamen i en kurs motsvarar en tentamen i en annan kurs. Då görs tillgodoräknande, s.k. Del av kurs, det vill säga modul mot modul. Modul ska inte tillgodoräknas mot hel kurs eller motsvarande.
  • Delkurser från andra lärosäten, där kurs och lärosäte finns i Ladok. Det kan gälla t.ex. en delkurs i ett 30 hp kurspaket. I Ladok benämns sådana delkurser som moduler. I ett sådant tillgodoräknande måste grunden, alltså delkursen, ha ett väl avgränsat innehåll och ska inte gälla t.ex. en tentamen i en kurs från annat lärosäte.

Annan merit

Andra meriter är sådant som ska utgöra grund för ett tillgodoräknande men där omfattningen i meriten inte anges eller mäts i högskolepoäng. Istället kan det handla om ECTS, dagar, timmar, credits eller annat. Exempel på sådana meriter är:

  • Kurser lästa vid utländska lärosäten
  • Seminarier, konferenser, sommarskolor och dyl på forskarnivå
  • Reell kompetens

Uppgifterna i ett annan merit i Ladok är det handläggare som specificerar utifrån underlag. I lathundarna för annan merit på grund- och avancerad nivå respektive forskarnivå får du vägledning i hur du anger informationen.

Annat resultat

Annat resultat är resultat på kurs (eller motsvarande) som ger hp och gett ett resultat men där kursen eller lärosätet inte finns i Ladok. Till exempel finns inte Handelshögskolan i Ladok så resultat därifrån får man lägga in som annat resultat. Det kan också förekomma inom forskarutbildning på andra svenska lärosäten att det finns forskarkurser som är kurser och ger hp men som inte är inrättade som kurser i Ladok och där externa deltagare t.ex. får ett intyg på avklarad kurs. I de fallen kan man använda annat resultat som grund för tillgodoräknandet.

Uppgifterna i ett annat resultat i Ladok är det handläggare som specificerar utifrån underlag. I lathunden för annat resultat får du vägledning i hur du anger informationen.

Mål för tillgodoräknande

Kurs eller del av kurs

Är målet för tillgodoräknandet en inrättad kurs, eller en del av en inrättad kurs ska den kursen eller del av kursen väljas som mål för tillgodoräknandet i Ladok. Detta görs genom att "hämta upp" kursen i tillgodoräknandet i Ladok.

Det kan både gälla obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom program.

Annan specifikation

Annan specifikation används då det inte finns någon inrättad kurs att välja som mål för tillgodoräknande. Då man anger målet med annan specifikation är det handläggare som specificerar innehållet. Här är det viktigt att det är tydligt vad målet är, så att det är möjligt att examensgranska då det blir aktuellt.

I annan specifikation anges benämning, utbildningstyp omfattning m.m. I lathundarna för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå respektive forskarnivå får du vägledning i hur du anger informationen.

Exempel på tillgodoräknanden i Ladok: grund- och avancerad nivå

Nedan har vi lagt in några exempel på hur beslutade tillgodoräknanden kan se ut i Ladok för anställda på studentens startsida i Ladok utifrån ovan nämnda scenarier.

Exempel 1: kurs mot inrättad kurs

Grund: Kurs från svenskt lärosäte

Mål: Kurs på KTH (obligatorisk eller villkorligt valfri). Kursen finns som inrättad kurs.

Inrättad kurs mot inrättad kurs

Exempel 2: kurs mot valfri kurs (annan specifikation)

Grund: Kurs från svenskt lärosäte.

Mål: Valfri kurs på KTH, målet finns inte som inrättad kurs och är därför inlagt med annan specifikation

Kurs mot valfri kurs

Exempel 3: kurs mot villkorligt valfri kurs (annan specifikation)

Grund: Kurs från svenskt lärosäte

Mål: Villkorligt valfri kurs på KTH, målet finns inte som inrättad kurs och är därför inlagt med annan specifikation

Kurs mot villkorligt valfri kurs

Exempel 4: Utbytesstudier (annan merit mot annan specifikation)

Grund: Kurs från utländskt lärosäte, genomförd inom utbytesstudier

Mål: Valfri kurs på KTH, målet finns inte som inrättad kurs och är därför inlagt med annan specifikation

Utbytesstudier, mål valfri kurs

Exempel 6: Reell kompetens (annan merit mot inrättad kurs på KTH)

Grund: Reell kompetens

Mål: Kurs på KTH. Målet visas i examensbeviset

Reell kompetens mot kurs på KTH

Exempel på tillgodoräknanden i Ladok: Forskarutbildning

Exempel 5: Kurs mot poäng inom forskarutbildning (annan specifikation)

Grund: Kurs från svenskt lärosäte

Mål: Poäng inom forskarutbildningsämne

Kurs mot poäng forskarnivå

Exempel 6: Konferenser/seminarier (Annan merit mot annan specifikation)

Grund: Konferens/seminarium/workshop/sommarskola

Mål: Poäng inom forskarutbildningsämne

Konferens forskarnivå
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-22