Till innehåll på sidan

Tillgodoräknande (forskarutbildningsnivå)

Viktigt att tänka på

 • Tillgodoräknanden används för forskarstuderandes när de exempelvis läst en sommarkurs eller deltagit på en konferens och vill validera det in i sin forskarutbildning.
 • De kurser som studenten själv valt ska vara grunden och motsvaras av målet för tillgodoräknandet. Ett tillgodoräknande kan inte brytas upp utan att göra ett nytt beslut.
 • För att tillgodoräkna ”Annan merit” måste först underlaget läggas in, se separat lathund.
 • När ett beslut är fattat kan tillgodoräknandet inte delas upp i efterhand.
 • För att kunna spara underlag måste ett ärende skapas i W3D3 där underlaget dokumenteras. Beslut om tillgodoräknande fattas sedan i Ladok. När beslutet är fattat i Ladok kan utskrift med beslut användas för att stänga ärendet i W3D3.
 • Avslag hanteras inte i Ladok.

Tips

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok. 
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc.
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”.
 • Två färger används i lathundarna. LILA betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att en viss information uppmärksammas men du behöver inte göra något aktivt

Innehåll

 • Sök fram student
 • Skapa tillgodoräknandeärende
 • Lägg till grund för tillgodoräknande
 • Lägg till mål för tillgodoräknande
 • Beslut om tillgodoräknande

Lathund: Tillgodoräknande, forskarutbildningsnivå

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna * om söker på del av namn eller del av personnumret.
 • Klicka på Sök
personnummer, efternamn, förnamn, sök

Skapa tillgodoräknandeärendet

 • Klicka på fliken Ärenden/Beslut
 • Klicka på Nytt ärende
Ärende/beslut, Nytt ärende
 • Välj Tillgodoräknande som Ärendetyp
 • I datumfältet, skriv in datumet när ärendet inkom till KTH. Obs! Datumet är förifyllt som dagens datum. Inkom ärendet till KTH tidigare än dagens datum behöver du ändra.
 • Tilldela ärendet till handläggare
 • Skriv in diarienummer från W3D3
 • Klicka på Spara
Ärendetyp, datum, tilldela, referens

Lägg till grunden för tillgodoräknandet

 • Koppla tillgodoräknandet till doktorandens forskarutbildningsämne
 • Klicka på Lägg till under grunden för tillgodoräknande
 • Välj Kurs eller del av kurs, Annan merit eller Annat resultat. Observera att om tillgodoräknandet har Annan merit eller Annat resultat som grund måste underlaget läggas in först. Om det inte finns något underlag inlagt kommer de inte upp som alternativ att välja.
 • Det går även att skapa Annan merit direkt i tillgodoräknandeärendet, se lathunden för andra meriter
Lägg till, Kurs eller del av kurs, annan merit

Grunden är en kurs:

 • Välj Lärosäte
 • Välj kursen som tillgodoräknandet baseras på
 • Klicka på Spara
Lärosäte, kurser, spara

Grunden är en annan merit/annat resultat:

 • Klicka på Välj

 • Alla meriter/resultat som finns inlagda visas
 • Välj rätt Annan merit/Annat resultat
 • Klicka på Spara
Annan merit, välj, spara

Lathunden fortsätter med att Annan merit används som grund för tillgodoräknandet. Processen är densamma vilket fall vi än väljer.

Lägg till målet för tillgodoräknandet

Ange målet för tillgodoräknandet ”Kurs”, ”Del av kurs” eller ”Annan specifikation”. Annan specifikation är när man tillgodoräknar mot något annat än en specifik kurs

Lägg till, annan kurs, specifikation

Målet är en kurs:

 • Skriv in kursens namn och/eller kurskod eller del av namn/kurskod
 • Klicka på Sök
 • Välj kursen som studenten vill tillgodoräkna
 • Klicka på Spara
Benämning, kurskod, spara

Målet är Annan specifikation

 • Svensk benämning : Namnet på forskarutbildningsämnet
 • Engelsk benämning: Den engelska översättningen på forskarutbildningsämnet
 • Utbildningstyp: Individuellt åtagande, forskarnivå
 • Omfattning hp: Antal högskolepoäng kursen/meriten motsvarar
 • Klicka på Spara
sve och eng benämning, utbildningstyp, omfattning i hp, spara

Beslut om tillgodoräknande

 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekt inlagda
 • Om du vill ha in kompletterande handlingar så lägg in det i Ny notering
 • Du kan byta handläggare i Tilldela handläggare
 • Klicka på Klarmarkera
Klarmarkera. Annant merit, tillgodoräknas som, ny notering

Om beslut fattas i Ladok

 • Tilldela ärendet till FA alt PA beroende på delegationsordningen
 • Klicka på Klarmarkera och tilldela (ärendet går nu vidare och beslut fattas i systemet)
Klarmarkeras, tilldela handläggare, klarmarkera och tilldela

Om beslut fattas utanför Ladok

 • Klicka på Attestera
 • Välj Dokumentera beslut
Attestera, dokumentera beslut
 • Beslutsfattare: Beslutsfattaren i det externa systemet
 • Beslutsdatum: När beslutet fattades
Beslutsfattare, beslutsdatum

Problematik

 • Om man väljer att fatta beslut om tillgodoräknande i W3D3 ska inte ett nytt beslut fattas i Ladok utan man aviserar beslutet till sig själv och använder sedan funktionen ”Dokumentera beslut” för att visa att beslutet är taget utanför Ladok.

 • När du har klarmarkerat och tilldelat ärendet till beslutsfattare är det fortfarande möjligt att ändra i tillgodoräknandeärendet. Endast den som har klarmarkerat eller fått ärendet tilldelat till sig kan göra sådana ändringar. Varje gång en ändring görs efter det att ärendet är klarmarkerat loggas ändringen i ”noteringar” i ärendet. Eftersom ärendet efter klarmarkering har tilldelats till beslutsfattare och denne nu kan attestera avråder vi från att ändringar görs efter klarmarkering. Om ändring måste göras efter klarmarkering, var mycket noga med att kommunicera med beslutsfattare om dessa ändringar. Skriv även en notering om varför ändringen är gjord, t.ex. ”ändring avseende X på grund av Y”

Steg för steg

 1. Sök upp studenten 
 2. Klicka på Sök
 3. Klicka på fliken Ärenden/Beslut
 4. Klicka på Nytt ärende
 5. Välj Tillgodoräknande som Ärendetyp
 6. Skriv in datumet när ärendet inkom till KTH
 7. Tilldela ärendet till handläggare
 8. Skriv in diarienummer från W3D3
 9. Klicka på Spara
 10. Klicka på Lägg till under grunden för tillgodoräknande 
 11. Välj Kurs, del av kurs eller Annan merit

Kurs, del av kurs

 1. Välj Lärosäte
 2. Välj kursen som tillgodoräknandet baseras på
 3. Klicka på Spara
 4. Klicka på Välj
 5. Alla meriter som finns inlagda visas
 6. Välj rätt Annan merit
 7. Klicka på Spara

Annan merit

 1. Koppla tillgodoräknandet till studentens forskarutbildningsämne
 2. Välj Kurs eller Annan specifikation som mål

Kurs

 1. Skriv in kursens namn eller del av namn och/eller kurskod
 2. Klicka på Sök
 3. Välj kursen som studenten vill tillgodoräkna
 4. Klicka på Spara

Annan specifikation

 1. Skriv in Svensk benämning
 2. Skriv in Engelsk benämning
 3. Välj individuellt åtagande, forskarnivå som Utbildningstyp
 4. Klicka på Spara
 5. Klicka på Klarmarkera
 6. Tilldela ärendet till en FA/PA
 7. Klicka på Klarmarkera och tilldela
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-07-01