Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillgodoräknande (grund och avancerad nivå)

Viktigt att tänka på

 • De kurser som studenten själv valt ska vara grunden och motsvaras av målet för tillgodoräknandet.
 • För att tillgodoräkna ”Annan merit” och ”Annat resultat” måste först underlaget läggas in, se separata lathundar.
 • För att kunna spara underlag måste ett ärende skapas i W3D3 där underlaget dokumenteras. Beslut om tillgodoräknande kan sedan fattas sedan i Ladok men det går även att göra det utanför Ladok.
 • När beslutet är fattat i Ladok ska ärendet stängas i W3D3. Ladda upp en kopia i W3D3 av beslutet fattat i Ladok.
 • Ett tillgodoräknande kan inte brytas upp utan att man gör ett nytt beslut.
 • Avslag hanteras inte i Ladok.

Tips

 • Arbeta i flera flikar
 • Du använder sökstjärna * både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.
 • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

Lathund: Tillgodoräknande, grund- och avancerad nivå

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna * om söker på del av namn eller del av personnumret.

 • Klicka på Sök

personnummer, efternamn, förnamn, sök

Skapa tillgodoräknandeärendet

 • Klicka på fliken Ärenden/Beslut

 • Klicka på Nytt ärende

nytt ärende, beslut
 • Välj Tillgodoräknande som Ärendetyp

 • I datumfältet, skriv in datumet när ärendet inkom till KTH. Obs! Datumet är förifyllt som dagens datum. Inkom ärendet till KTH tidigare än dagens datum behöver du ändra.

 • Tilldela ärendet till handläggare. Ska du handlägga ärendet kan du klicka Tilldela mig själv.

 • Skriv in diarienummer från W3D3

 • Klicka på Spara

Ärendetyp, datum, referens, tilldela. Spara

Lägg till grunden för tillgodoräknandet

 • Koppla först tillgodoräknandet till den mest relevanta kurspaketeringen. Utbytesstudier ska kopplas till utbytesavtalet

 • Klicka på Lägg till under grunden för tillgodoräknande

 • Välj Kurs eller del av kurs, Annan merit eller Annat resultat. Observera att om tillgodoräknandet har Annan merit eller Annat resultat som grund måste underlaget läggas in först. Om det inte finns något underlag inlagt kommer de inte upp som alternativ att välja.

 • Det går även att skapa annan merit direkt i tillgodoräknandeärendet (Ny annan merit), se lathunden för andra meriter

Lägg till, kurs eller del av kurs, annan merit

Lathunden fortsätter med att Annan merit används som grund för tillgodoräknandet. Processen är densamma vilket fall vi än väljer

Lägg till målet för tillgodoräknandet 

 • Ange målet för tillgodoräknandet ”Kurs”, ”Del av kurs” eller ”Annan specifikation”. Annan specifikation är när man tillgodoräknar mot något annat än en specifik kurs
Lägg till mål

Beslut om tillgodoräknande

 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekt inlagda
 • Du kan byta handläggare i Tilldela handläggare
 • Klicka på Klarmarkera
Kontrollera, klarmarkera

Beslutsfattares/Examinators vy

 • Ärendet hamnar på examinators startsida
 • Klicka på länken till ärendenumret
Sök student, mina pågående ärenden, ärendenummer
 • Klicka på Attestera
 • Välj Besluta
attestera, besluta
 • Examinator har möjlighet att skriva i en anteckning
 • Klicka på Spara
Beslutsfattare, beslutsdatum, anteckning
 • Ärendet får nu statusen Avslutat
Avslutat

Problematik

 • Om man väljer att fatta beslut om tillgodoräknande utanför Ladok ("på papper") ska inte ett nytt beslut fattas i Ladok utan man attesterar beslutet till dig själv och använder sedan funktionen ”Dokumentera beslut” för att visa att beslutet är taget utanför Ladok.
 • När du har klarmarkerat och tilldelat ärendet till beslutsfattare är det fortfarande möjligt att ändra i tillgodoräknandeärendet. Endast den som har klarmarkerat eller fått ärendet tilldelat till sig kan göra sådana ändringar. Varje gång en ändring görs efter det att ärendet är klarmarkerat loggas ändringen i ”noteringar” i ärendet. Eftersom ärendet efter klarmarkering har tilldelats till beslutsfattare och denne nu kan attestera avråder vi från att ändringar görs efter klarmarkering. Om ändring måste göras efter klarmarkering, var mycket noga med att kommunicera med beslutsfattare om dessa ändringar. Skriv även en notering om varför ändringen är gjord, t.ex. ”ändring avseende X på grund av Y” .
 • Om man råkar avisera tillgodoräknandeärendet till fel person så kan man åtgärda det genom att klicka på ”Tilldela handläggare” och tilldela det till rätt person.
 • Om studenten har registrerat sig på en obligatorisk kurs hen sedan vill tillgodoräkna kan man inte använda Kurs som Mål vid tillgodoräknande. Använd istället ”Annan specifikation” som mål och skriv Obligatorisk kurs inom programmet, [nivå på kursen] i svensk benämning och sedan den engelska översättningen.

Steg för steg

 1. Sök upp studenten 
 2. Klicka på Sök
 3. Klicka på fliken Ärenden/Beslut
 4. Klicka på Nytt ärende
 5. Välj Tillgodoräknande som Ärendetyp
 6. Skriv in datumet när ärendet inkom till KTH
 7. Tilldela ärendet till handläggare
 8. Skriv in diarienummer från W3D3
 9. Klicka på Spara
 10. Klicka på Lägg till under grunden för tillgodoräknande 
 11. Välj Kurs, del av kurs eller Annan merit

  Kurs, del av kurs
 12. Välj Lärosäte
 13. Välj kursen som tillgodoräknandet baseras på
 14. Välj Del av kurs (om så tillämpligt)
 15. Klicka på Spara

  Annan merit
 16. Klicka på Välj
 17. Alla meriter som finns inlagda visas
 18. Välj rätt Annan merit
 19. Klicka på Spara
 20. Koppla tillgodoräknandet till den mest relevanta kurspaketeringen

 21. Välj Kurs, Del av kurs eller Annan specifikation som mål

  Kurs

 22. Skriv in kursens namn (eller del av namn) och/eller kurskod

 23. Klicka på Sök

 24. Välj kursen som studenten vill tillgodoräkna

 25. Klicka på Spara 

Del av kurs

 1. Klicka på Välj en kurs

 2. Klicka på Välj en modul

 3. Klicka på Spara   

Annan specifikation

 1. Skriv in Svensk benämning

 2. Skriv in Engelsk benämning

 3. Välj Utbildningstyp

 4. Klicka på Spara

 5. Klicka på Klarmarkera

 6. Tilldela ärendet till GA/PA/Examinator

 7. Klicka på Klarmarkera och tilldela