Till innehåll på sidan

Uppdateringar i Ladok

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Uppdateringar i Ladok under sommaren 2022

Mindre uppdateringar kommer att ske löpande under juli-augusti var 14:e dag, vi ber er att titta i kalendern för planerat systemunderhåll  för att se när dessa datum är.

Vi kommer att uppdatera denna sida när vi är tillbaka vecka 32.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

22 juni 2022 (1.94)

Nya funktioner

Förbättrade funktioner

 • Aktivitetstillfällen: CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.

 • Aktivitetstillfällen: I deltagarlistan har kolumnen "Mer information" lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället. På anonyma aktivitetstillfällen visas informationen bara för användare som har behörigheten "Resultat: Läsa studentuppgifter på anonyma aktivitetstillfällen".

 • Aktivitetstillfällen: I deltagarlistan har visningen av anmälan förändrats. Istället för att visa datum för anmälan så visas status "Anmäld", och för avanmälda studenter visas status "Avanmäld". Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (i historiken visas bara ändringar som skett från och med 22 juni).

 • Aktivitetstillfällen: I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen visar nu periodväljaren även nästkommande termin/halvår automatiskt. Tidigare visades bara innevarande och passerade perioder.

 • Aktivitetstillfällen: Ändringsloggen för aktivitetstillfällen har förändrats, exempelvis framgår det nu tydligare vad som har gjorts (tillagd/anmäld/o.s.v.) och vilken modul som avses. Ändringar som gjordes före 22 juni visas i en separat tabell i ändringsloggen och innehåller samma information som tidigare

 • Delning av examen: I Ladok för studenter framgår det innan en ny delning av examen skapas att kontrollkoden kommer att vara giltig i 6 månader.

 • Delning av examen: I de fall som kontrollkoden gått ut tidsmässigt eller om någon ingående examen har makulerats visas nu ett felmeddelande för den som kontrollerar en examen (t.ex. en potentiell arbetsgivare).

 • Nationell översikt: Möjligheten för användare att ge återkoppling om nationell översikt är borttagen från gränssnittet.

 • Studiedeltagande: I sista steget i "Antagning, flera studenter", när användaren har bekräftat antagningen av studenterna, visas nu knappen "Ny antagning" istället för de tidigare knapparna "Tillbaka" och "Avbryt". Via knappen återgår man till första steget: "Välj antagningstyp".

 • Studiedokumentation: Översiktsfliken och studiedeltagandefliken för student följer nu det nya designramverket, det innebär ingen förändring i funktionaliteten men t.ex. så framgår kurspaketeringskod tydligare.

 • Sök i studentregistret: Tydligare felmeddelande vid sökning i studentregistret i det fall NyA inte går att nå.

 • Uppföljning: I underlaget till "Genomströmning kurspaketeringstillfälle" finns nu uppgift om "Datum för utfärdat bevis". IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING har också kompletterats med uppgiften.

 • Uppföljning: Samtliga rubrikrader i uppföljningsrapporterna har nu grå färg.

 • Uppföljningsrapporten "Genomströmning kurspaketeringstillfälle": I summeringen av antal återbud redovisas endast senaste förekomsten (i de fall en student har flera antagningar/återbud till samma kurspaketeringstillfälle).

 • Uppföljningsrapporten "Genomströmning kurstillfälle": Nu visas antal återbud i rapportresultatet.

Viktiga rättningar

 • Examen: "Övriga bevisärenden" i ett bevisärende uppdateras nu korrekt, även om flera ärenden skapas direkt efter varandra för en och samma student.

 • Examen: Rättning så att tomma bevistexter inte längre ska kunna orsaka en tom sistasida i bevisdokumentet.

 • Ärendekorgar: Automatfördelning av ärenden fungerar nu som förväntat igen.

 • Uppföljningsrapporten "Helårsstudenter": Nu hämtas kursbenämning från senaste kursversion i underlaget.

Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-17