Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Guide för val av datum och betyg vid betygsrapportering och vid beslut om tillgodoräknande

Här finns information om vilka datum och betyg som ska anges i Ladok vid rapportering av examination, slutbetyg och tillgodoräknande.

Rapportera underkänt betyg

Examinator beslutar om betyg för kursmoduler och kurser (slutbetyg). För icke-godkänd prestation för kursmodul ska ett underkänt betyg (U eller F) rapporteras. Slutbetyg kan inte sättas innan alla moduler (och andra obligatoriska moment) är godkända, dvs ett underkänt betyg (U eller F) kan inte vara ett slutbetyg.

Underkänt betyg kan bara rapporteras om det finns ett underlag att bedöma. Om en student inte lämnat in något (till exempel inte har lämnat in någon inlämningsuppgift) ska inget betyg rapporteras. En ”blankt” inlämnad examinationsuppgift (till exempel endast försättsbladet lämnas in vid tentamen) räknas dock som ett underlag och ska rapporteras med betyg U eller F.

Betygsdatum för modul

För examination som ges vid ett tillfälle (som tentamen, vissa redovisningar mm) anges datum för genomförandet som examinationsdatum.

För löpande examination och examination som äger rum under en tidsperiod (som inlämningsuppgifter, vissa laborationer, examensarbeten, projektkurser mm) anges antingen datum för genomförandet/inlämningen eller sista datum för genomförande/inlämning som examinationsdatum.

Om modulen består av flera delar är examinationsdatum för modulen det samma som examinationsdatum för sista delen.

FX och annan komplettering

Genomförd komplettering

Vid komplettering som leder till ett godkänt betyg anges datum för kompletteringen som examinationsdatum, antingen datumet för genomförande/inlämning eller datumet för sista dag för att genomföra/inlämna kompletteringen.

Genomförd komplettering som inte leder till godkänt betyg rapporteras med U eller F med samma rapporteringsdatum som vid godkänd komplettering.

Komplettering som inte genomförs

För studenter som inte genomfört komplettering kan FX kvarstå som ett underkänt betyg.

Det är också möjligt att ändra FX till F och i så fall ska datum för den ursprungliga examinationen anges som examinationsdatum.

Betygsdatum för slutbetyg

Datum för slutbetyg på en kurs med flera moduler är det samma som examinationsdatum för sist rapporterad eller tillgodoräknad modul.

Tillgodoräknande

Vid handläggning av ett ärende om tillgodoräknande i Ladok anges grunden för tillgodoräknande d.v.s. vad som lästs och vad detta ska tillgodoräknas som.

För högskolepoängsgivande kurs från svenskt lärosäte finns information om datum för när ursprungliga kursen godkänts samt betyg med i meriten i Ladok. Datum för beslut anges i tillgodoräknandeärendet.

För kurs/prestation från utländskt lärosäte, eller annan ej poänggivande prestation (reell kompetens, konferenser på forskarnivå m.m.), anges datum för när den ursprungliga kursen/prestationen examinerats alt. genomförts. Betyg anges i normalfallet inte. Datum för beslut anges i tillgodoräknandeärendet.

För utbildningssamarbeten anges betyg för tillgodoräknad kurs där så avtalats. I dessa fall är det viktigt att ta reda på hur avtalet är formulerat.

Vid tillgodoräknande på del av kurs, anges datum för beslut om tillgodoräknande för aktuell modul i kursen. Om detta också är det sista som görs för att kursen ska bli avklarad så anges beslutsdatum också som datum för slutbetyg på kursen.

Se även Handlägga tillgodoräknande

Se även Validera - reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande

Plussning

Plussning innebär att studenten examineras igen för att höja ett redan godkänt betyg.

Resultat som inte innebär högre betyg ska inte rapporteras.

Vid höjning av tidigare godkänt betyg anges det ursprungliga datumet som examinationsdatum för genomförandet/inlämningen av plussningen för modulen.

Höjningen kan även påverka kursens slutbetyg. Datum för slutbetyg på en kurs med endast en modul anges samma som ursprungliga datumet för genomförandet. Datum för slutbetyg på en kurs med flera moduler anges datum för när plussningen genomfördes/lämnades in.

Kurs som ingår i en utfärdad examen kan inte plussas.

Omprövning av tidigare betygsbeslut

Vid höjning av tidigare betyg anges det ursprungliga datumet som examinationsdatum.

Höjningen kan även påverka kursens slutbetyg. Datum för slutbetyg är i så fall det ursprungliga datumet.

Resultat som inte innebär högre betyg rapporteras inte.

Betyg på kurs som ingår i utfärdad examen kan inte omprövas.

Se även 6 kap. 23-24 §§ högskoleförordningen  och dokumentet rättssäker examination  (se sidan 85 och framåt, fjärde upplagan, Universitetskanslersämbetet, 2020

Rättelse

Vid rättelse anges det ursprungliga datumet som examinationsdatum (såvida det inte är datumet som är felaktigt angivet).

Se även §§ 36-39 förvaltningslagen för bestämmelser om när myndigheten får respektive ska ändra ett beslut.

Guiden berör:

Process Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Process Handlägga tillgodoräknande

Kontakt

För frågor kring innehållet i guiden kontakta Ladoksupport

Guiden är framtagen av VoS inom Utbildningstöd (EDO) tillsammans med Ledningskansliet (MO).