Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handlägga tillgodoräknande

När en ansökan om tillgodoräknande inkommer till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar nedan. Här finns processmodell, aktivitetsbeskrivningar och övrigt stöd i handläggningen.

Fotograf: Tianle Yu

Processmodell

Nya beslutsmallar publicerade 2023-05-24

Den 13 april 2023 fastställde Utbildningsadministrativa utskottet uppdaterade beslutsmallar för tillgodoräknande (Bifall, delvis bifall samt avslag).

Processmodell - Hantera tillgodoräknande (pdf 122 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Starthändelse

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs inkommer till KTH

1 Kontroll av ansökan  (Handläggare skola)

Om ansökan inkommit till fel handläggare/skola

2 Ställa över ansökan till rätt handläggare/skola  (Handläggare skola)

Ansökan har inkommit till rätt handläggare

3 Diarieföra inkommen ansökan  (Handläggare skola)

4 Kontrollera att ansökan är komplett  (Handläggare skola)

Om ansökan ej komplett

5 Uppmana student/doktorand att inkomma med komplettering  (Handläggare skola)

6 Inkomma med komplettering  (Student)

7 Ta emot och diarieföra komplettering  (Handläggare skola)

Begärd komplettering inkommer ej

8 Besluta om avslag  (Handläggare skola, PA, GA, FA)

Resultat

Student/Doktorand har fått besked om avslag

Ansökan är komplett

9 Bedöma ansökan  (Beslutsfattare PA, GA, FA)

10 Lämna underlag för bedömning  (Sakkunnig)

Om bifall

11 Förbereda bifallsbeslut  (Handläggare skola)

12 Fatta beslut  (Beslutsfattare PA, GA, FA)

13 Dokumentera bifallsbeslut i ladok  (Handläggare skola)

Om avslag

14 Förbereda avslagsbeslut inkl. överklagandehänvisning  (Handläggare skola)

15 Fatta beslut  (Beslutsfattare PA, GA, FA)

16 Dokumentera avslagsbeslut i ladok  (Handläggare skola)

Beslut är fattat

17 Meddela student/doktorand om beslut  (Handläggare skola)

18 Lägga in beslut och avsluta ärende i W3D3  (Handläggare skola)

19 Aktlägga och arkivera handlingar i ärendet  (Handläggare skola)

Resultat

Student/Doktorand har fått besked om bifall eller avslag och ärendet är avslutat

Om överklangande

Start

Överklagande på beslut inkommer till KTH

20 Handlägga överklagande enligt rutin i KTHs regelverk

Resultat

Student/Doktorand får besked från KTH eller ÖNH

Manualer

Lathundar ladok: Tillgodoräknande och examen

Användarutbildning: Tillgodoräknande

Riktlinjer och styrdokument

Förvaltningslagen (2017:900), Riksdagen

Regler om tillgodoräknande: 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100), Riksdagen

UKÄ: Högskolornas handläggning av tillgodoräknandeärenden – en vägledning

Handläggningsordning för inkomna överklaganden

Guide för val av datum bl.a. vid beslut om tillgodoräknande

Utbildningsplan ( KTH:s kurs- och programkatalog ), alternativt eventuell individuell studieplanering

Ämnesstudieplan, ISP

Mallar

Beslutsmallar uppdaterade 2023-05-25

Beslutsmall om tillgodoräknande - bifall (docx 82 kB)

Beslutsmall om tillgodoräknande - delvis bifall (docx 85 kB)

Beslutsmall om tillgodoräknande - avslag (docx 83 kB)

Övrigt

Process Validera - reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande

Processledning

Processägare

Processledare

Maria Klarenfjord
Maria Klarenfjord gruppchef klare@kth.se 087906186 Profil