Till innehåll på sidan

4 Kontrollera att ansökan är komplett

Ingår i process

Handlägga tillgodoräknande

Starthändelse

Ansökan är diarieförd och diarienummer har skapats

Aktörer

Handläggare vid skola

Beskrivning

Kontrollera:

  • att kursen/kurserna studenten har läst är avslutad/e och klar/a. Titta i Ladok (flik Nationell översikt) om det är en kurs på ett ladokanslutet svenskt lärosäte. I övriga fall se på bifogat resultatintyg/transcript.
  • att bifogad kursplan är korrekt (rätt version i förhållande till när kursen lästes)

Om kursplan saknas eller om bifogad kursplan inte är korrekt och handläggare själv på ett enkelt sätt kan hitta rätt kursplan meddelas student och ansökan är komplett.

Resulterar i

Ansökan är komplett eller inte komplett

Stöd

Ladok

Beskriven av

Arbetsgrupp tillgodoräknande juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-16
1 Kontroll av ansökan
2 Ställa över ansökan till rätt handläggare/ skola
3 Diarieföra inkommen ansökan
4 Kontrollera att ansökan är komplett
5 Uppmana student/doktorand att inkomma med komplettering
6 Inkomma med komplettering
7 Ta emot och diarieföra komplettering
8 Besluta om avslag
9 Bedöma ansökan
10 Lämna underlag för bedömning
11 Förbereda bifallsbeslut (lägga in i ladok eller skriva beslut)
12 Fatta beslut (attestera i ladok eller signera beslut)
13 Dokumentera bifallsbeslut i ladok
14 Förbereda avslagsbeslut inkl överklagandehänvisning
15 Fatta beslut
16 Dokumentera avslag i ladok
17 Meddela student/doktorand om beslut
18 Lägga in beslut och avsluta ärende i W3D3
19 Aktlägga och arkivera handlingar i ärendet
20 Handlägga överklagande enligt rutin i KTHs regelverk