Till innehåll på sidan

19 Aktlägga och arkivera handlingar i ärendet

Ingår i process

Handlägga tillgodoräknande

Starthändelse

Ärendet är avslutat i W3D3

Aktörer

Handläggare vid skola

Beskrivning

Handlingar arkiveras enligt dokumenthanteringsplan

Resulterar i

Relevanta handlingar i ärendet är arkiverade

Beskriven av

Arbetsgrupp tillgodoräknande juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-16
1 Kontroll av ansökan
2 Ställa över ansökan till rätt handläggare/ skola
3 Diarieföra inkommen ansökan
4 Kontrollera att ansökan är komplett
5 Uppmana student/doktorand att inkomma med komplettering
6 Inkomma med komplettering
7 Ta emot och diarieföra komplettering
8 Besluta om avslag
9 Bedöma ansökan
10 Lämna underlag för bedömning
11 Förbereda bifallsbeslut (lägga in i ladok eller skriva beslut)
12 Fatta beslut (attestera i ladok eller signera beslut)
13 Dokumentera bifallsbeslut i ladok
14 Förbereda avslagsbeslut inkl överklagandehänvisning
15 Fatta beslut
16 Dokumentera avslag i ladok
17 Meddela student/doktorand om beslut
18 Lägga in beslut och avsluta ärende i W3D3
19 Aktlägga och arkivera handlingar i ärendet
20 Handlägga överklagande enligt rutin i KTHs regelverk