Till innehåll på sidan

9 Bedöma ansökan

Ingår i process

Handlägga tillgodoräknande

Starthändelse

Ansökan är komplett

Aktörer

Beslutsfattare PA/GA/FA och handläggare vid skola

Beskrivning

Handläggare kontaktar beslutsfattare och föredrar ärendet. Beslutsfattare bedömer ärendet.

Vid ansökningar där beslutsutfallet är självklart, tex en annan student har nyligen fått bifall på likadan ansökan, skriver handläggare förslag till beslut direkt och skickar till beslutsfattare för beslut.

Resulterar i

Ärendet är klart för beslut alternativt skickas vidare till sakkunnig

Beskriven av

Arbetsgrupp tillgodoräknande juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-16
1 Kontroll av ansökan
2 Ställa över ansökan till rätt handläggare/ skola
3 Diarieföra inkommen ansökan
4 Kontrollera att ansökan är komplett
5 Uppmana student/doktorand att inkomma med komplettering
6 Inkomma med komplettering
7 Ta emot och diarieföra komplettering
8 Besluta om avslag
9 Bedöma ansökan
10 Lämna underlag för bedömning
11 Förbereda bifallsbeslut (lägga in i ladok eller skriva beslut)
12 Fatta beslut (attestera i ladok eller signera beslut)
13 Dokumentera bifallsbeslut i ladok
14 Förbereda avslagsbeslut inkl överklagandehänvisning
15 Fatta beslut
16 Dokumentera avslag i ladok
17 Meddela student/doktorand om beslut
18 Lägga in beslut och avsluta ärende i W3D3
19 Aktlägga och arkivera handlingar i ärendet
20 Handlägga överklagande enligt rutin i KTHs regelverk