Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Validera - reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande

Vid validering av reell kompetens bedöms en individs kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som ställs för tillträde till en utbildning eller vid tillgodoräknande

Nedan finns länkar till processmodeller som visar de åtgärder som ska vidtas. Processmodell tillsammans med aktivitetsbeskrivningar visar arbetsflödet i handläggningen. De är ett stöd till dig som är delaktig i någon del av processen.

Vad är validering av reell kompetens?

Reell kompetens är ett sätt att validera validandens färdigheter om denne saknar hela eller delar av den formella behörigheten.

En validering innebär att bedöma kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som lärosäte och den sökta utbildningen ställer. Validanden måste därför kunna styrka att denne på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat sig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna påbörja högskolestudier och att validanden kan tillgodogöra sig de kurser eller program denne vill läsa.

Dokumenterade erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv och längre utlandsvistelser samt kunskaper från genomgången personalutbildning och annan kursverksamhet är exempel på sådant som kan ingå i valideringen. På detta sätt kan behörighetskrav bestående av gymnasiemeriter, akademiska meriter eller annat ersättas med behörighet genom reell kompetens, förvärvat och styrkt på annat sätt.

Att validera reell kompetens för tillgodoräknande

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande ska därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet ska beaktas vid tillgodoräknanden. Tillgodoräknanden kan omfatta en eller flera kurser (även examensarbete), del av kurs eller visst antal högskolepoäng. Vid beslut om tillgodoräknande ska utbildningsnivå anges.

Processmodell och aktiviteter för validera reell kompetens för tillgodoräknande

Att validera reell kompetens för tillträde

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till behörighetsbedömning för tillträde till studier. Behörighet ska därför kunna ges om förutsättningar att klara studierna finns, även om de formella behörighetskraven inte är uppfyllda. Behörighet genom validering kan omfatta alla eller delar av behörighetskraven.

Processmodell och aktiviteter för validera reell kompetens för tillträde

Mallar

Mall Reell kompetens och validering genom självskattning (docx 30 kB)

Mall Sammanfattning av valideringsärende inför bedömning (docx 201 kB)

Riktlinjer och styrdokument

  6 kap. 7§ högskoleförordningen (1993:100) om tillgodoräknande av kunskaper och färdigheter (Riksdagen)

7 kap. 5§ och 8§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet (Riksdagen)

Handläggningsordning för validering  V-2020-0868 1.2, V-2021-0477 1.2, gäller från och med den 1 februari 2021 och är senast ändrat den 11 juni 2021

Handläggningsordning för inkomna överklaganden

Valideringsdelegationen 2015-2019.  Delegation tillsatt av regeringen 2015 med uppdrag att främja och driva på en samordnad struktur för validering.

" En nationell strategi för validering, SOU 2017:18 ". I betänkandet framhålls validering inom högskolan som ett prioriterat område.

Information till student

Information om validering i samband med tillträde

Övrigt

Process handlägga tillgodoräknande

Process hantera återvändande programstudent

Processledning

Processägare

Katarina Jonsson Berglund
Katarina Jonsson Berglund avdelningschef katjon@kth.se 087907099 Profil

Processledare

Kontakt

För frågor om innehållet i processen kontakta processledaren

För student: Validering