Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Engelska benämningar på akademiska befattningar

På den här sidan listas KTH:s officiella benämningar på svenska och engelska för befattningar, funktioner med mera.

Enligt rektorsbeslut (Dnr V-2017-0840 och Dnr V-2018-1022) ska följande svenska och engelska benämningar på befattningar, funktioner med mera vara KTH:s officiella benämningar.  

Svenska Engelska

Ändringar från tidigare beslut 2014 är markerade med fetstil. Viktigaste ändringarna är att skolchef inte längre kan benämnas dekan/Dean och att doktorand översätts med Doctoral student.

professor Professor
gästprofessor Visiting Professor
adjungerad professor Adjunct Professor
lektor Associate Professor
docent Docent
forskarassistent/biträdande lektor Assistant Professor
forskare Researcher
adjunkt Lecturer
doktorand Doctoral student
doktorandanställning Doctoral student employment
tekniker Technician
administratör Administrator
bibliotekspersonal Library staff
rektor President
prorektor Deputy President
vicerektor Vice President for...
fakultetsrådet Faculty Council
fakultetens förtroenderåd Faculty Advisory Board
fakultetens dekanus Dean of Faculty
prodekanus Vice Dean of Faculty
skolchef Head of School
vice skolchef Deputy Head of School
prefekt Head of Department
avdelningschef Head of Division
grundutbildningsansvarig (GA) Director of First and Second Cycle Education
forskarutbildningsansvarig (FA) Director of Third Cycle Education
programansvarig (PA) Program Director
studierektor (oavsett nivå) Director of Studies
universitetsstyrelse University Board
rektors ledningsråd President's Management Council
rektors strategiska råd

President's Strategic Council

skolkansli School's Office
utbildningskansli

School's Office of Student Affairs

förvaltningschef University Director
administrativ chef Head of Administration
funktionsansvarig för utbildningsadministration Educational Administration Manager
funktionsansvarig för personaladministration Human Resources Manager
funktionsansvarig för ekonomiadministration Finance Manager
funktionsansvarig för infrastrukturfrågor Infrastructure Manager
institution department
avdelning division
kompetenscentrum competence centre

För svenska och engelska benämningar på andra befattningar, funktioner mm. hänvisas till KTH:s svensk-engelska ordbok, som handhas av KTH:s språkkommitté. Det finns också en nationell svensk-engelsk ordbok, utgiven av UHR, universitets- och högskolerådet.

KTH:s svensk-engelska ordbok, interaktiv sökning

UHR:s svensk-engelska ordbok