Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Trivseln på jobbet undersöks fortlöpande

Forträttfoto: En man i glasögon, ljust hår och svart skjorta.
Mikael Visén, HR-specialist på personalavdelningen. Foto: Theresia Köhlin.
Publicerad 2023-02-27

Hallå där Mikael Visén, HR-specialist på personalavdelningen som arbetar med KTH medarbetarpuls, berätta lite om resultaten från den första mätningen?

– Svarsfrekvensen var 63 % och det är en bra startpunkt. Tillsammans kan vi arbeta för att skapa ett ännu större engagemang för att delta i kommande mätningar.

Varför är det viktigt att delta löpande i undersökningen?

– Genom att svara på medarbetarpulsen är man delaktig i att påverka sin arbetsmiljö. Insikter i hur medarbetare upplever sin arbetssituation är viktig för att chefer och KTH ska veta hur och var man ska rikta olika förbättrande insatser. Ju högre svarsfrekvens, desto tillförlitligare blir resultatet.

Något särskilt resultat du tycker är intressant?

– Det var väldigt roligt att se att svaren inte skiljer sig markant mellan de två juridiska könen på någon av frågorna. Det indikerar att vi på en övergripande KTH-nivå, sett till män och kvinnors upplevelser, har en jämställd arbetsmiljö.

Hur har gensvaret på frågorna varit?

– Flera har reagerat på hur man ska tänka kring ordet ”arbetsplats” i undersökningen. Avses arbetsgruppen, avdelningen eller hela universitetet? Frågorna ställdes avsiktligt på generell nivå, eftersom den här undersökningsmetoden inte ger utrymme för att ställa specifika frågor. Medarbetarnas tolkning av frågorna är subjektiva. Resultatet av medarbetarpulsen är ett underlag för att föra dialog i arbetsgruppen. Tanken med metoden är inte att man ska få exakta svar på vad som fungerar bra och mindre bra.

Hur sker återkopplingen av undersökningen på gruppnivå?

– Närmsta chef ansvarar för att återkoppla resultatet till gruppen. Tillsammans ska man välja ut ett starkt område där man vill bibehålla ett gott resultat och ett område med svagare resultat som kan förbättras samt förslag på åtgärder. Därtill ska alla grupper ta fram förslag på åtgärder kopplat till kvartalets tema: bemötande. Cheferna använder den mall som de har fått för att dokumentera dessa. Varje arbetsgrupp ska jobba för att åstadkomma små förbättringar mellan varje mättillfälle, och inte försöka lösa allt på en gång.

När kommer nästa medarbetarpuls och vad blir temat för den?

– Nästa medarbetarpuls skickas ut den 9 maj i år. Temaområde blir då organisation och ledarskap. Anledningen är att det är viktigt att föra en dialog om den organisatoriska arbetsmiljön för att få veta vad anställda på KTH tycker om den. En central aspekt i arbetsmiljön, och som i förlängningen kan påverka både välbefinnande och prestation, är det ledarskap som den närmaste chefen utövar.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-27