Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH medarbetarpuls 7 februari 2023

Nedan presenteras tolkning av KTH:s övergripande resultat från kvartal 1, 2023

Mätperiod Pulsindex* Svarsfrekvens
7-15 februari 2023 61/100 63 %

*Detta är ett index (0-100), som byggs upp av det genomsnittliga resultatet för drivarna i Pulsindex (de 10 återkommande kärnfrågorna). Högre resultat indikerar att medarbetare upplever en mer tillfredsställande arbetssituation i det dagliga jobbet.

Kärnfrågorna

Svaren på kärnfrågorna skiljer sig inte markant mellan de två juridiska könen. Det indikerar att vi på en övergripande KTH-nivå, sett till män och kvinnors upplevelser, har en jämställd arbetsmiljö.

KTH:s starkaste område är Entusiasm, med frågan "Vi har ett positivt arbetsklimat på vår arbetsplats". Att vår generella upplevelse är att vi har ett positivt arbetsklimat på KTH skapar en stabil grund att kunna arbeta för att förbättra områden med svagare resultat. 

Det svagaste området är Balans - arbetsbelastning, med frågan "Min nuvarande arbetsbelastning är lagom". Upplevelsen av en lagom arbetsbelastning är i allra högsta grad subjektiv och kan innebära allt ifrån att man känner att man har för många arbetsuppgifter, för få arbetsuppgifter, för enkla arbetsuppgifter eller för svåra arbetsuppgifter. Områdena Tydlighet - ansvarsområden, Tydlighet - prioriteringar samt Effektivitet har alla starkare resultat än Balans - arbetsbelastning och om vi tillsammans arbetar för åtgärder inom dessa tre områden finns det chans att också resultatet inom Balans - arbetsbelastning kan bli starkare i kommande mätningar, utan att man nödvändigtvis behöver se över åtgärder inom arbetsbelastningen. Om vi känner tydlighet över vilka ansvarsområden vi har, om chef är tydlig med prioriteringar och förväntningar, samt att vi kan arbeta effektivt med våra arbetsuppgifter kan vi också uppleva en mer lagom arbetsbelastning.

Tema bemötande

De frågor med starkast resultat är "Jag upplever att vi bemöter varandra med respekt på arbetsplatsen" samt "Jag upplever att medarbetare från alla bakgrunder behandlas likvärdigt på min arbetsplats". Frågor med svagare resultat är "Min arbetsplats gör ett bra jobb för att verka för en inkluderande arbetsmiljö" samt "Jag upplever att det är möjligt att lyfta problem och svåra frågor på arbetsplatsen".

11 % av respondenterna har svarat att de blivit utsatta för ovälkommet beteende* på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. 26 % av respondenterna har svarat att de inte vet var de kan söka stöd om de blivit utsatta för ovälkommet beteende och 32 % av respondenterna har svarat att de inte vet var de kan rapportera förekomster av ovälkommet beteende.

Sammantaget finns det flera delar att förbättra i arbetsmiljön kopplat till bemötande och området är något som vi alla gemensamt måste jobba med att förbättra.

*Ovälkommet beteende är ett samlingsbegrepp för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Läs mer på intranätet om KTH:s rutiner vid förekomster av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling