Till innehåll på sidan

KTH medarbetarpuls 29 augusti 2023

Nedan presenteras tolkning av KTH:s övergripande resultat från kvartal 3, 2023

Mätperiod Pulsindex* Svarsfrekvens
29 augusti - 6 september 2023 64/100 (+2) 65 % (-3 %)

*Detta är ett index (0-100), som byggs upp av det genomsnittliga resultatet för drivarna i Pulsindex (de 10 återkommande kärnfrågorna). Högre resultat indikerar att medarbetare upplever en mer tillfredsställande arbetssituation i det dagliga jobbet.

Kärnfrågorna

Pulsindex har ökat med två poäng sedan förra mätningen, och nästan alla kärnfrågor har ökat minst ett poäng. Överlag ser vi en positiv trend inom samtliga kärnområden sedan den första mätningen. KTH:s starkaste område, Entusiasm, med frågan "Vi har ett positivt arbetsklimat på vår arbetsplats" har stärkts ytterligare sedan förra mätningen. Området Inkludering, med frågan "Jag känner gemenskap på arbetsplatsen" ligger tätt därefter. Också detta område har stärkts sedan den förra mätningen.

Det svagaste området är fortsatt Balans - arbetsbelastning, med frågan "Min nuvarande arbetsbelastning är lagom", även om frågan stärkts med tre poäng sedan den förra mätningen. Området Balans - arbete/fritid med frågan "Jag har en bra balans mellan arbete och fritid", har också det stärkts med tre poäng sedan den förra mätningen.

Tema fysisk arbetsmiljö

De frågor med starkast resultat är "Jag upplever att brandskyddet i de lokaler jag arbetar är bra (ex. utrymningsvägar, larm, brandsläckare)" samt "Vi agerar i enlighet med våra säkerhetskrav och säkerhetsföreskrifter". 

Frågor med svagare resultat är "Ventilationen och inneklimatet (temperatur och drag) på min arbetsplats är god" samt "Jag använder min friskvårdstimme för fysisk träning". Det finns flera studier som visar på att pulshöjande träning är bra för flera aspekter av hälsan, både fysiskt och psykiskt, samt för att motverka stress och göra sig själv hållbar över tid. Fysisk träning är en av de enskilt viktigaste faktorerna för god hälsa, välmående och motståndskraft mot sjukdomar och skador. KTH ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de krav som ställs i arbetslivet.

Resultatet på frågan "Det har genomförts utrymningsövning på min arbetsplats under de senaste 12 månaderna". visar att 20 % av respondenterna svarade "instämmer inte alls" och 37 % av respondenterna svarade "vet ej". Det finns därmed utvecklingspotential kopplat till utrymningsövningar på KTH.