Till innehåll på sidan

Avvikelser från god forskningssed

En misstanke om avvikelse från god forskningssed ska alltid utredas. KTH har en bestämd process för hur detta ska gå till.

I 1 kap. 3 a § högskolelagen (1992:1434) anges att i högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. En misstanke om avvikelse från god forskningssed ska skyndsamt anmälas skriftligt till rektor för utredning.

Hantering av avvikelse från god forskningssed

Frågor om oredlighet i forskning ska enligt lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof)). Vad som är att betrakta som oredlighet i forskning är enligt 2 § samma lag ”… en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning ...”.

Npof är en nationell nämnd, vars beslut kan överklagas till allmän domstol. Andra misstänkta avvikelser från god forskningssed som har skett i en högskolas verksamhet ska enligt 1 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) prövas av högskolan. Det är alltså högskolans ansvar att pröva alla ärenden som inte prövas av Npof.

Anmälan och utredning

En misstanke om avvikelse från god forskningssed ska skyndsamt anmälas skriftligt till rektor för utredning av om det har skett en avvikelse från god forskningssed. När anmälan kommit in startas en utredning av ledningskansliet för att ta fram ett underlag som krävs för att rektor ska kunna fatta beslut om ärendet kräver ytterligare handläggning. KTH:s rektor fattar ett sådant beslut efter föredragning. Rektor kan besluta att ärendet ska prövas av KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed eller att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd.

Det finns bestämmelser om hur kommitténs möten ska gå till i KTH:s styrdokument Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed. När KTH:s kommitté har utrett ett ärende ska de avge ett ställningstagande. I kommitténs ställningstagande ska det anges om det har förekommit en avvikelse och om den är att anse som allvarlig. Rektor fattar därefter beslut där det framgår om en avvikelse har skett och om den är att anse som allvarlig. Rektors beslut kan inte överklagas.

KTH:s Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (https://oredlighetsprovning.se/)

Kontakt: forvaltningsjuridik@kth.se

KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed

Ansvar och uppgifter

KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed bereder de ärenden om misstanke om avvikelse från god forskningssed i KTH:s verksamhet som rektor överlämnar till kommittén. Kommitténs ansvar och uppgifter framgår i styrdokumentet Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed.

Sammansättning och mandatperiod

KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed består av tre ledamöter med vetenskaplig kompetens samt en studeranderepresentant. Två av ledamöterna utses för en mandatperiod på fyra år och ingår även i KTH:s etikutskott . Den tredje ledamoten utses i varje enskilt ärende. Fakultetsrådet utser ledamöter efter samråd med rektor. KTH:s kommitté biträds av en förvaltningsjurist som har rätt att närvara och yttra sig vid kommitténs möten samt en sekreterare.

Nedan personer är permanenta ledamöter i kommittén under mandatperioden 1 juli 2020 och längst till och med den 31 december 2023.

Kontakt: dekanus@kth.se

Ordförande

Ledamot som representerar lärarna och forskarna

Ledamot som representerar studenter