Till innehåll på sidan

Forskningsetik på KTH

KTH:s forskningsstöd kan ge hjälp kring forskningsetik. Du är välkommen att kontakta den forskningsetiska rådgivaren om exempelvis:

• Stöd kring etikprövning i samband med forskningsansökningar.
• Dialog kring forskningsetiska problem i planerad eller pågående forskning.
• Dialog kring etiska riktlinjer och god sed i forskning.

Forskningsetik baseras på de mänskliga rättigheterna och utgör ett av många riktmärken för forskarens yrkesroll. Vanliga frågor omfattar risker för direkt skada vid försök på människor och andra djur. I takt med teknisk utveckling och olika politiska omständigheter har till exempel hantering av personuppgifter och möjlig användning av artificiell intelligens inneburit mer betonade risker för, inte minst, integritetskränkning och förtryck.

Forskning på KTH är ofta teknisk med breda tillämpningsmöjligheter. Därför blir det här särskilt aktuellt att gynna tillämpningar som inte är förtryckande, skadliga eller kränkande. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att andras användning av forskningsresultat är svåra att kontrollera eller förutsäga.

Juridiska aspekter, till exempel krav på vissa etiska tillstånd, har de senaste decennierna spelat en viktig roll för att skärpa tonen kring forskningsetiska krav. Lagstiftningen reglerar dock främst mot de allvarligaste forskningsetiska överträdelserna och fokuserar på en riskanalys som görs innan projektet. Varje forskare har ansvar för att den egna forskningen är lagenlig och har etiskt tillstånd, om sådant krävs. KTH (som organisation) är ansvarig för förebyggande åtgärder, råd och stöd kring forskningsetik.

I praktiken och utöver lagkrav har forskargemenskaper naturligtvis fortsatt stort ansvar att fylla begreppet forskningsetik med innehåll på ett sätt där vetenskapliga och juridiska krav, samt etiska omdömen integreras till en och samma praktik.

Frågor kan ställas till researchethics@kth.se

För mer information kring forskningsetik: Codex webbplats innehållandes regler och riktlinjer kring forskning .