Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

En intern etikbedömning

Som forskare på KTH kan du få en intern skriftlig bedömning av KTH:s etikutskott om ett specifikt forskningsprojekt. Bedömningen utgår från ett skriftligt underlag som skickats in av ansökande.

Process för din ansökan om etikbedömning

Om du ska ansöka om bedömning går det till så här:

Steg 1: Ansökan om en bedömning skickas in till researchethics@kth.se . I ämnesraden ska enbart ordet ”bedömning” alternativt ”assessment” skrivas.

Steg 2: Till ansökan ska du bifoga ett underlag som innehåller följande:

  • Projektplan som innehåller syfte, tes eller motsvarande samt en detaljerad metodbeskrivning, i synnerhet gällande urval och genomförande.
  • Metodverktyg, exempelvis en intervjuguide eller enkät.
  • Informationen som deltagare kommer att få med tillhörande samtyckesblankett.

Steg 3: Du ska också ha med ett dokument där du svarar på följande frågor:

  • Vilken/vilka etisk/a frågeställningar aktualiseras av projektet?
  • Vilka åtgärder planeras eller har vidtagits för att minska, eliminera eller på annat sätt hantera etiska problem?
  • Vad är nyttan med projektet?
  • Vem tillgodogör sig den förväntade nyttan av projektet?
  • Till vad planeras utskottets yttrande användas?

Steg 4: Skicka din ansökan.

OBS! Dela inte din ansökan med obehöriga. Om din ansökan måste innefatta särskilt känsliga uppgifter tar du kontakt via researchethics@kth.se  ​​för att komma överens om hur uppgifterna ska föras över.

Observera att tikutskottet inte bedömer aspekter av ett projekt som är prövningspliktigt enligt lag. Aspekter av forskningen som inte beskrivs i underlaget kan vara prövningspliktiga enligt lag. Om forskningsplanen ändras kan det innebära att forskningen blir prövningspliktig.

Bedömningen innebär ingen etikprövning i juridisk mening eller förprövning av någon sådan process. Inte heller innebär den att den enskilda forskarens ansvar i någon mening minskar. Prövningspliktig forskning ska etikprövas hos Etikprövningsmyndigheten.