Till innehåll på sidan

Intern etikbedömning

Etikutskottet för KTH kan ge en skriftlig bedömning till KTH:s forskare om specifika forskningsprojekt. Yttrandet kan ges på engelska.

Bedömningen utgår från det skriftliga underlag som skickats in av ansökande. Etikutskottet bedömer inte aspekter av projekt som är prövningspliktiga enligt lag. Aspekter av forskningen som inte beskrivs i underlaget kan vara prövningspliktiga enligt lag. Om forskningsplanen ändras kan det innebära att forskningen blir prövningspliktig. Bedömningen innebär ingen etikprövning i juridisk mening eller förprövning av någon sådan process. Inte heller innebär den att den enskilda forskarens ansvar i någon mening minskar. Prövningspliktig forskning ska etikprövas hos Etikprövningsmyndigheten.

Ansökan om en bedömning ska skickas till researchethics@kth.se . I ämnesraden ska enbart ordet ”bedömning” alternativt ”opinion” skrivas. Till ansökan ska ett underlag bifogas som minst består av syftesbeskrivning, tes eller motsvarande, en detaljerad metodbeskrivning i synnerhet vad gäller urval och genomförande, samt (tentativa) svar på nedan frågor:

  1. Vilken/vilka etisk/a frågeställningar aktualiseras av projektet?
  2. Vilka åtgärder planeras eller har vidtagits för att minska, eliminera eller på annat sätt hantera etiska problem?
  3. Vad är nyttan med projektet? Vem tillgodogör sig den förväntade nyttan av projektet?
  4. Till vad planeras utskottets yttrande användas?

Ansökan delges inte till obehöriga. Om ansökan måste innefatta särskilt känsliga uppgifter tar du kontakt via researchethics@kth.se  ​​för att komma överens om hur uppgifterna ska föras över.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-09