Till innehåll på sidan

Inrättande av doktorsprogram

Det här är en processbeskrivning för hur doktorsprogram inrättas på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är fakultet och administration

Uppdaterad: 2016‐02‐01
Processägare:Personalstaben
Aktörer i processen:
Prefekt
Skolchef
FA – Forskarutbildningsansvarig
DA – Doktorsprogramansvarig
Registrator UF
PU‐ Planerings– & utredningsavdelningen
UU– Utbildningsutskottet
FR – Fakultetsrådet
Tidsperiod: Ansökan kan lämnas in löpande under året för beslut.

Processkarta

Processkarta återfinns också som text på den här sidan.

Processkarta Inrättande av doktorandprogram (pdf 191 kB)

1. Inrättande av nytt doktorsprogram initieras av Skolan eller Institution.

2. Institutionen/prefekten, i samråd med FA, får i uppdrag att ta fram underlag i form av en

programbeskrivning för ansökan om att inrätta ett nytt doktorandprogram enligt KTH:s

regelverk.

3. Skolchef utser PA och programråd – PU rekommenderar att en doktorandrepresentant ska

finnas med, annars måste det motiveras varför inte så.

4. FA kvalitetsgranskar ansökan.

5. Behövs komplettering? Om NEJ se punkt 6. Om JA se punkt 18.

6. Skolchefen skriver under ansökan.

7. FA skickar ansökan, som är ställd till FR, till KTH Registrator.

8. UF:s registrator diarieför ansökan och lämnar ärendet till PU.

9. Behövs komplettering? Om NEJ se punkt 10. Om JA se punkt 20.

10. PU bereder ärendet till UU.

11. Behövs komplettering? Om NEJ se punkt 12. Om JA se punkt 20.

12. UU bereder ansökan till FR’

13. Behövs komplettering? Om NEJ se punkt 14. Om JA se punkt 20.

14. FR beslutar att inrätta nytt doktorsprogram

15. Skolan (via skolchef/FA) tar emot beslutet och förmedlar vidare till PA.

16. FoU admin lägger in programbeskrivningen i KOPPS och meddelar FA att

programbeskrivningen finns för godkännande.

17. FA godkänner programbeskrivningen i KOPPS för publicering på KTH:s webbsida för

doktorsprogram.

18. Prefekt kompletterar ansökan.

19. Registrator UF diarieför beslutet.

20. Skolchef/FA kompletterar ansökan

Inrättande av kurs på forskarnivå
Inrättande av doktorsprogram
Disputation
Byte eller tillägg av handledare