Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sju steg till en fristående vidareutbildningskurs

Steg för steg för dig som visar hur du som lärare på KTH kan ”föreslå” och genomföra en vidareutbildningskurs.

1. Definiera kursens innehåll, nivå, förkunskaper och målgrupp.

Du behöver presentera din kursidé på ett tidigt stadium. Du kan antingen:

 • Skapa ny kurs
 • Skapa en kurs som utgår från andra kurser, som exempelvis programkurser eller uppdragsutbildning.

2. Förankra idén hos studierektorn på din institution eller Livslångt Lärande-ansvarig (LLA) på din skola

Tänk på att vara ute i god tid. I slutet av april behöver du ha ansökt om att starta kurser som ges under vårterminen året därpå. I slutet av oktober ansöker du om kurser som ska ges till hösten. Ansökningsperioderna är densamma som för program.

Obs! Det som tidigare hette ”äskande” har bytt namn till skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning.

Anmälningsperioder:

 • För att studera hösttermin: mars–april
 • För att studera vårtermin: i september–oktober
 • För sommarkurser: omkring februari–mars

3. Fyll i beslutsmallarna ”Inrättande av kurs”

När studierektor har fått återkoppling på alla föreslagna kurser från grundutbildningsansvarig kan kursen börja inrättas. 

Fyll i båda dokumenten ”beslut” och bilaga” som du hittar här: intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/inratta-kurs/beslutsmallar-1.1048368

I mallen fyller du bland annat i motiv för inrättande, kursplan och kort beskrivning av kursen.

Här hittar du info om hur inrättning av en ny kurs går till: intra.kth.se/utbildning/utbi/planera-utbildning/inratta-kurs/inratta-kurs-1.908838

4. Skicka / lämna in de ifyllda beslutsmallarna

Rutinerna skiljer sig här något åt mellan skolorna:

EECS: Skicka dokumenten till din studierektor som kompletterar med kurskod, kursgivande enhet, ämnesgrupp, utbildningsområde, huvudområde och vid behov särskilda behörighetskrav. Blanketten skickas sedan till kursplansgranskningskommitté .

ITM: Studierektor skickar sedan tillbaka underlagen till den utbildningsadminstratör som ansvarar för kurser inom ramen för ”Livslångt Lärande”, som gör klart underlagen innan de skickas till Grundutbildningsansvarig (GA).

5. Kursen granskas och godkänns

Din skolas admininstration har nu tagit över ärendet, processen ser ut så här:

 • Utbildningskansliet gör slutlig granskning av kursen, skriver beslut om inrättande av kurs och förmedlar sedan beslutet och tillhörande bilagor till Grundutbildningsansvarig och skolchef, som signerar beslutet.
 • GVS/EDO registrerar data i Ladok.
 • Utbildningskansliet lägger in kursinformation i Kopps.
 • Kursplanen publiceras i kurs- och programkatalogen på kth.se.
 • Kursen utannonseras på antagning.se vid närmast kommande ansökningsomgång. (Se datum på Antagning.se)
 • LL-admin skickar till Ladok för registrering.

6. Lämna in underlag för schemaläggning

Studierektor samlar ihop önskade uppdrag av kurser inom ramen för Livslångt Lärande och skickar dem, via utbildningskansliet, för godkännande till grundutbildningsansvarig. När planeringen är godkänd återkopplas detta till studierektor och kursen kan inrättas.
Lämna in schemaunderlag

7. Marknadsför din kurs

Samtidigt med punkterna 5 och 6 kan du börja marknadsföra din kurs mot dina tänkta målgrupper. Ta gärna hjälp av din skolas kommunikatörer. Kommunikationsstaben hjälper till att spetsa till kursbeskrivningar, skapa kursblad och annat marknadsföringsmaterial.

Om du arbetar inom ITM eller CBH, kan du skicka in ditt underlag via ett formulär. Välj det formulär som passar bäst, beroende på om din kurs redan har en kurswebbsida på kth.se eller om den saknar en sådan:

Om din kurs – vidareutbildning (kurs med kurswebbsida)

Om din kurs – vidare- eller uppdragsutbildning (kurs utan kurswebbsida)