Till innehåll på sidan

Etikutskottet

Etikutskottet på KTH är en kollegial organisation för etik i forskning och undervisning.

Ansvar och uppgifter

 Uppgifterna för etikutskottet innefattar att:

För mer information kring intern etikbedömning av forskningsprojekt, avvikelser från god forskningssed samt forskningsetik på KTH: Forskningsetik och god forskningssed

Sammansättning och mandatperioder

Etikutskottet består av tre ledamöter och en studeranderepresentant (företrädesvis doktorand) samt två ledamöter från KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed och utses av fakultetsrådet för en mandatperiod på fyra år. Utskottet leds av prodekanus och övriga ledamöter ska vara lärarrepresentanter.

Till utskottet är också en förvaltningsjurist samt en handläggare med särskilt ansvar för etiska frågor från Forskningsstöd (RSO) ständigt adjungerade.

Nedan personer är ledamöter i etikutskottet under mandatperioden 1 juli 2020 och längst till och med den 31 december 2023:

Ordförande

Ledamöter som representerar lärarna och forskarna

Per Wikman Svahn
Per Wikman Svahn
forskare 087909520
Nina Cyrén Wormbs
Nina Cyrén Wormbs
prodekanus, professor 087908583

Ledamot som representerar studenter 

Kiran Chhatre

Sekreterare

u1vgg67p