Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokalt administrativt stöd vid KTH Digicertus Exam

Denna sida riktar sig till lokalt administrativt stöd vid examination i datorsal med lösningen KTH Digicertus Exam. Sidan innehåller rekommendationer för exempelvis salsbokning och hantering av tentamensvakter.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Salsbokning och salsplacering 

Att tänka på vid salsbokning: 

 • Salar (och tentamensvakter) bör bokas för 30 minuter före och efter examinationstiden för att det ska finnas tid att hantera tekniken. Glöm inte eventuella studenter med förlängd skrivtid om dessa hanteras av skolan.

 • Om det inte finns tentaplatser angivna för salen är tumregeln att 50 procent av ordinarie antal platser kan användas. Om tentamen är designad så att lydelsen exempelvis varieras kan alla platser användas förutom 10%.

 • Boka salar med en buffert. Om endast 50% av platserna är bokade i datorsalen finns lediga datorer som studenter kan byta till om det visar sig vara problem med en dator. Om tentamen tillåter att alla platser i datorsalen används ska 10% lämnas tillgängliga så att det går att byta dator om det visar sig vara problem med en annan.

 • I en del salar pågår RemoteLab, kontrollera salens kapacitet vid tiden för examinationen. För några av dessa salar kommer RemoteLab pausas under tentamensperioder för att ge utrymme till skrivningar. 

Länkar som kan vara till stöd vid salsbokning 

Beställ tillgång till datorsalar 

Beställ access för tentavakter, ronderande lärare och lokalt lärarnära stöd. Accessgruppen som behövs på passerkorten är "Hörsalar GRU vardagar 07-22, Helg 7-20 (lärare mfl)".  

IT-support kontrollerar datorsalar inför examination

IT-support har en lista på alla examinationer som ska genomföras med KTH Digicertus Exam. De kontrollerar salarna och återkopplar till den som beställt nedlåsning i en sal om det är något större fel som inte kommer att kunna åtgärdas innan examinationstillfället. Du behöver alltså inte göra något för att få kontroll av datorsalen så länge nedlåsning är beställd.

Hantera studenter med stöd från Funka 

Tentafunka beställer nedlåsning för sina salar

Om studenter hanteras helt av Tentafunka så beställer de nedlåsning för sina salar på samma sätt som skolorna. Tentaadministratörer på skolor behöver inte göra något om inte Tentafunka säger till.

Rutinerna för att hantera olika stöd vid examination i datorsal med KTH Digicertus Exam är under uppbyggnad. Målsättningen är att alla studenter med kompensatoriskt stöd ska kunna genomföra examination i datorsal, men i dagsläget kan vissa studenter behöva genomföra examinationen utan dator. Nedan kan du se vilka stöd som kan tillgodoses i datorsal genom Tentafunka helt, delvis eller inte alls. Listan uppdateras kontinuerligt.

Observera att Tentafunka endast hanterar examinationer i datorsal med KTH Digicertus Exam. Kontakta tentafunka@kth.se  vid frågor.

Obs! Canvasuppgifterna måste vara inställda så att studenter som har rätt till förlängd skrivtid får det. Kommunicera med examinatorn för att se till att allt har blivit rätt inställt inför examinationen.

Stöd som kan tillgodoses i datorsal genom Tentafunka

 • R1: Förlängd skrivtid
 • P8: Skriva på dator
 • R10, R11: Hörselkåpor, öronproppar
 • R13, R14: Pauser under första timmen, kortare pauser
 • R17: Tentamen utskriven i A3-format  
 • P19: Delad tentamen
 • R21: Teckentolk
 • R23: Medicinsk utrustning
 • P24, P25, P26: Formelsamling, miniräknare, lexikon

Stöd som eventuellt kan tillgodoses i datorsal genom Tentafunka efter diskussion med den lokala tentamensadministrationen

 • R2: Examination i mindre grupp
 • R3: Examination i mindre grupp med skärmar som avgränsar sittplatserna
 • R8: Skriva på dator (i vissa fall krävs specialanpassning)
 • P16: Anpassad tentamenslydelse 
 • P/R20: Upplästa frågor (Tortalk). Behöver finnas installerat i datorerna i datorsalarna (finns just nu endast installerat i Fylkesalarna)
 • R22: Egen teknisk utrustning 
 • P/R100: Övriga anpassningar (beroende på vilken anpassning)

Stöd som i dagsläget inte kan tillgodoses i datorsal genom Tentafunka

 • R4: Examination helt enskilt
 • R5: Examination med anpassad placering i skrivrum
 • R6: Examination med anpassade lokaler
 • R7: Examination med anpassad placering i enskilt i skrivrum
 • R9: Höj- och sänkbart bord
 • R15: Möjlighet till liggande vila under examination
 • P28: Assistans vid examination

Inhämta information från examinatorn 

Ta reda på information från examinator kring upplägget (till exempel om det är flera delar eller om någon ska skrivas på papper), tillåtna hjälpmedel och eventuellt lösenord till quiz som ska förmedlas till tentamensvakter. 

Beställ nedlåsning av datorer 

Fyll i b​​​​​​​eställningsformuläret  för att beställa nedlåsning av datorer. Sista datum för beställning av nedlåsning är 5 arbetsdagar innan tentaperiodens start. Du hittar datum för aktuella perioder på sidan Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider ​​​​​​​. För examinationer utanför aktuella perioder ska beställning göras senast 5 arbetsdagar innan examinationstillfället. 

Samverka med det lärarnära stödet

Kontakta det lokala lärarnära stödet för att planera insatsen under examination. Exempelvis om det kommer behövas tekniskt stöd vid uppstart av examinationen eller annat digitalt stöd. Läs mer om vad det lärarnära stödet kan hjälpa till med .

Informera tentamensvakter 

Följande information bör delges tentamensvakter inför tentamen i datorsal. Längst ner på sidan finns även en mall för studentinstruktion som tentamensvakter kan dela ut till studenter.

 • Tentamensvakter är inte ansvariga för att tekniken fungerar och förväntas inte kunna hjälpa studenter med inloggning. Tentamensvaktens roll och uppgifter är samma som vid en vanlig salskrivning.
 • Tentamensvakten ska inledningsvis vid tentamen informera studenterna om att det är viktigt att följa instruktionen för inloggning och att om de inte gör det kommer en notering göras om misstänkt fusk.  
 • Vid IT-problem för samtliga studenter ska KTH IT-support kontaktas på 08 790 6600. 
 • Vid IT-problem för enskild student ska det lokalt lärarnära stöd kontaktas (inkludera respektive kurs kontaktuppgifter).
 • För examinationstillfällen med nedlåsning kommer nedlåsningen startas automatiskt på datorerna och studenterna ska logga in med sitt KTH-konto i Canvas.
 • För vissa examinationstillfällen ska tentamensvakten informera studenterna om en kod som behövs för att öppna quizet och starta examinationen. (Om detta gäller för aktuell kurs inkludera koden nedskrivet i tentamensvaktens skriftliga instruktioner). Koden ska vid tentamens start förmedlas så att alla studenter i salen kan ta del av koden, exempelvis genom att skrivas på tavlan. 
 • En extra ID-kontroll kommer att genomföras av det lokala lärarnära stödet, som kontrollerar att studenter loggat in i Canvas med sitt egna KTH-konto. 
 • Vid insläpp ett och två får endast de som är anmälda till examinationstillfället släppas in. 
 • Vid vissa examinationstillfällen kan digitala svar kompletteras med svar som lämnas in på papper. Dessa ska hanteras som vid en vanlig salstentamen.
 • Vid tekniska problem kan examinator besluta om att skrivtiden förskjuts. Därför ska tentamensvakter vara bokade till en halvtimme efter skrivtidens slut.

Studentinstruktion för tentamensvakter att dela ut

För underlätta vid uppstart finns en mall som utgår från informationen på Studentguiden för examination i datorsal på Studentwebben . Mallen har två sidor, en på svenska och en på engelska, och behöver kompletteras med eventuella inloggningsuppgifter för aktuell examination. 

Mall studentinstruktion för examination i datorsal med nedlåsning (docx 197 kB)