Till innehåll på sidan

Tillgodoräknande

Här lägger vi upp material, samt frågor och svar som tagits upp på våra användarträffar gällande tillgodoräknande

Presentation tema grund för tillgodoräknande forskarnivå

Presentation från Ladokträff på tema grund för tillgodoräknande på forskarnivå (pptx 1,5 MB)

Frågor och svar

Finns det något hinder från att ta ut examen från ett nedlagt program? Exempelvis TTLSM som hade sista antagning 2016?

Det finns inget hinder för att ta ut examen från ett nedlagt program, så länge studenten uppfyller fordringarna för den sökta examen.

Om examensarbetet är ett tillgodoräknande, skrivs titeln med i examensbeviset? Jag brukar skriva titeln i anteckningar, men vet inte om jag behöver/ska göra det?

Examensarbete som görs som tillgodoräknande läggs in som ”annan specifikation”. Det innebär att det inte finns möjlighet att ange titel i de fallen. I målet ska huvudområde och nivå anges. I benämningen skrivs ”Examensarbete, huvudområde”.

Varför notera i Anteckning om TG när ansökan och all info redan finns i W3D3?

Anteckningar i TG i Ladok syns för alla Ladokanvändare med behörighet (ej student), medan alla inte har tillgång till W3D3. Allt måste man inte skriva noteringar om, utan det är b.la. tilläggsinformation till tillgodoräknandet som underlättar för examensgranskning som är relevant att skriva i noteringar.

Jag har inte tidigare använt Notering, utan Anteckning på student + Anteckning på kurs + Anteckning på program. Är det så att ni på Examen bara tittar i Notering och inte i Anteckning vid examensgranskningen?

Examen tittar i noteringar i det aktuella ärendet vid granskning. Om det finns relevanta anteckningar på kurs eller student, t.ex. rörande överlapp, skriv då även en notering i examensärendet med hänvisning till anteckningen.

Vad är skillnaden mellan andra meriter och andra resultat? Med kurser från utbytesstudier och HHS-kurser som exempel? I så fall borde reell kompetens hamna under Merit (borde vara t.ex. arbete) och kurs från Handelshögskolan under Resultat (som borde vara hp).

I manualerna finns beskrivet vilka resultat som ska läggas in som andra meriter och vilka som läggs in som andra resultat. Reell kompetens läggs in som annan merit och kurser från Handelshögskolan ska läggas in som annat resultat.

Hur hanterar vi tillgodoräknande på kurser där studenten antingen har en registrering eller har klarat ett moment på en kurs och där beslutet ligger på programansvarig nivå? Det känns oproffsigt att vi ska maila studenten att göra avbrott på kursen!

Det går inte att göra ett tillgodoräknande mot en kurs i vilken det redan finns godkända resultat. Tillgodoräkna de delar av kursen studenten inte än har godkända resultat på. Sedan måste resultat på helkurs rapporteras.

Ska alla TG ha ett diarienummer?

Alla ansökningar om tillgodoräknande samt tillhörande dokument ska diarieföras i W3D3. Detta diarienummer anges i Ladok som referensnummer vid inläggning av ett tillgodoräknande. Ärendenummer från Ladok anges i ärendet i W3D3.

En student behöver ej ansöka om TG utan kan själv välja ta med sina 30 hp valfria vid examensansökan. Blir det inte mer arbete för examensgranskaren att då börja undersöka kurserna i stället för att detta görs under utbildningens gång, samt att det blir en fördröjning av examenshanteringen? Dessutom blir det jobbigt för student ifall hen stöter på patrull vid examensansökan pga överlapp eller dylikt.

Kurser inom det valfria utrymmet på en utbildning behöver inte tillgodoräknas.

Det finns inget måste med att tillgodoräkna valfria kurser från svenska lärosäten. Eftersom förhandsbesked om examen inte kan göras innan student ansökt om examen fyller det inte något reellt syfte att göra tillgodoräknande på valfria kurser.

Jag har inte använt mig av ’Dokumentera beslut', utan av ”Anteckning” när jag ändrat i gamla beslut. Hur ska ”Dokumentera beslut” användas?

Dokumentera beslut används i två fall:

  • När akademiker fattar beslut på papper utanför Ladok (rekommenderas ej).
  • Vid rättning av ett tillgodoräknande. Vid rättning är det inte ett nytt beslut som fattas, därför används funktionen ”dokumentera beslut”.

Om ett TG kan göras utan att det har med examen att göra, varför lägger vi då in TG under och i ett program. Det blir missvisande för studenten, hur många hp man har inom sitt program. Vore det inte bättre att TG låg fritt utanför, som t.ex. nu Fristående kurs-rubriken, att liknande fanns för TG?

Tillgodoräknande ska alltid kopplas till den kurspaketeringen som studenten avser att tillgodoräknandet ska göras. Det har betydelse bland annat för uppföljning och programanalys. Tillgodoräknande har med examen att göra. Ett tillgodoräknande är däremot inte garanterat att få ingå i kommande examen, utan prövas vid examensgranskning när det finns ett ärende.

Dubbeldiplomstudenter

Hur lägger man in TG för DD-studenter?

Samma grund kan vara grund för olika beslut och sättet beskrivet nedan anses vara mest rättvisande vid tillgodoräknanden för DD-studenter som ska avlägga civilingenjörsexamen. Nedan visas exempel på två beslut för samma student baserat på samma grund. I examensbeviset visas målet för tillgodoräknandet.

Beslut 1

Grunden – Annan merit

Originalbenämning: Studier på grund- och avancerad nivå

Engelsk benämning: First- and Second cycle studies

Omfattning: 210,0 ECTS

Ursprung: TOULOUS001

Tillgodoräknas som (Målet) – Annan specifikation

Benämning: Studier på grundnivå

Engelsk benämning: First cycle studies

Omfattning: 180,0 hp

Nivå inom studieordning: Grundnivå

Utbildningstyp: 2007GKURS Kurs, grundnivå

Beslut 2

Grunden – Annan merit

Originalbenämning: Studier på grund- och avancerad nivå

Engelsk benämning: First- and Second cycle studies

Omfattning: 210,0 ECTS

Ursprung: TOULOUS001

Tillgodoräknas som (Målet) – Annan specifikation

Benämning: Studier på avancerad nivå

Engelsk benämning: Second cycle studies

Omfattning: 30,0 hp

Nivå inom studieordning: Avancerad nivå

Utbildningstyp: 2007AKURS Kurs, avancerad nivå

Utbytesstudier

Ska man alltid skriva benämningen i en annan merit på originalspråk (t.ex. om det står på kinesiska eller japanska på intyget)?

Det går endast att använda latinska tecken i Ladok. Om originalspråk är ett språk som inte använder latinska tecken, skriv benämningen på engelska. För alla språk som använder latinska tecken ska originalspråk skrivas i benämningen.

Kan studenten be att få betyg inskrivit på andra meriter (även om det inte konverteras på TG ärendet)?

Betyg ska inte läggas in i andra meriter, även om student skulle efterfråga det. Undantaget är vissa särskilda samarbeten. I dessa fall står det uttryckt i samarbetsavtalet att betyg ska framgå i examen.

Är tillgodoräkning av kurser i ”klump” lämpligt för KTH utresande studenter? När? Kan det försvåra för studenten vid examens-ansökan?

Tillgodoräknande i klump ska undvikas i möjligaste mån. Det kan försvåra för studenten vid examensansökan om studenten endast vill ha vissa delar ur ”klumpen” med i examen. Man kan från början fråga vad studenten ska använda tillgodoräknandet till (kandidat och/eller master) för att underlätta vid tillgodoräknande.

Hur kan vi effektivt dokumentera dispens i TG ärendet (kurser som utgår enligt studieplan)?

Speciellt om kurser ger olika poäng system, ex. studenten har läst 10 ECTS utomlands, och tillgodoräkna en kurs som är 7,5hp på KTH. Hur ska de extra 2,5 hp läggas till?

Om grunden är 10 ECTS och motsvarar den aktuella kursen om t.ex. 7,5 hp gör man ett tillgodoräknande som vanligt, men lägger till en notering i ärendet om att det är dispens på 2,5 hp.

Ska TG kurs mot kurs göras endast om det är samma poäng?

Det finns inget tekniskt i Ladok som hindrar att kurs mot kurs har olika hp i grund och mål, men det är viktigt att målet inte överstiger grunden i omfattning.

Kan man tillgodoräkna examensarbete som är en kombination av projekt och kurs? (t.ex kan 10 ECTS projekt + 5 ECTS kurs inom vetenskap metodik TG som KEX 15hp)

Svar ja.

Hur viktigt är det att nivån (grund/avancerad nivå) på kursen blir rätt när valfri kurs tillgodoräknas?

Nivå måste anges. Student ansvarar för att skicka in underlag som styrker avancerad nivå. Går inte bedömning att göra, begär in kompletterande underlag från student. Grundnivå anges om inte avancerad nivå går att styrka.

Hur visas kurskategorier i TG ärendet, och vilka kurskategorier ska man använda? Kan man använda kurskategorier utöver obligatorisk/valfri kurs, exempelvis om det är en rekommenderad kurs, obligatorisk projektkurs, icke-teknisk kurs eller dylikt?

I annan specifikation anges kurskategorier som är relevanta för examensgranskning/utbildningsplan. Vanligtvis anges obligatorisk, villkorligt valfri eller valfri men det kan även förekomma andra kurskategorier som är relevanta för examensgranskning. Utgå från utbildningsplanen.

Huvudområde

Om huvudområde är obligatoriskt vid tillgodoräknande. Hur ska vi arbeta med detta iså fall? Detta finns idag inte i utbildningsplan eller studieplan. Studenterna kan inte och IK-koordinatorer har inte mandat att göra bedömningen.

Huvudområde är särskilt viktigt och måste anges i de fall det är ett bevisärende. Det måste gå att bedöma om fordringarna för examen uppfylls vid examensgranskning.

Villkorligt valfria kurser hanteras som obligatoriska kurser och behöver därför ha huvudområde angivet. Däremot måste inte valfria kurser ha huvudområde angivet, eftersom det inte påverkar examensgranskningen så länge de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna har huvudområde redovisat.

Var finns information om vilket huvudområde ett program har? (på svenska och engelska)

Program har inte huvudområden. Civilingenjörsutbildningar har teknikområden och kandidat- och masterexamen utfärdas inom huvudområden.

När ska huvudområdes bedömning göras? Vid framtagande av studieplan, vid tillgodoräknandet eller vid examen?

Huvudområde ska vara inskrivet i tillgodoräknandet (se undantag ovan).

Om den lästa terminens totala poäng exempelvis är 30 ECTS, och studenten totalt sett får tillgodoräkna 30hp. Är det okej att det finns viss obalans vad gäller omfattning på kurs- mot kursnivå inom det aktuella tillgodoräknandet?

Ja. Handläggare behöver däremot göra en bedömning om hur det är bäst för studenten att göra tillgodoräknandet. Det kan finnas fall där tillgodoräknande i klump passar bättre än enskilda beslut kurs mot kurs. Ett exempel där tillgodoräknande i klump skulle kunna passa är:

Kurs X 6 ECTS mot Kurs A 6 hp

Kurs Y 6 ECTS mot Kurs B 4,5 hp
Kurs Z 6 ECTS mot Kurs C 7,5 hp
 

Var ska anteckningar om TG göras, t.ex. om viss kurs utgår?

Notering bör läggas i specifikt ärende. Anteckningar som ska synas för examensgranskare läggs lämpligen som anteckning på program. Ange även ärendenummer i dessa fall. Om det är kopplat till ett direkt ärende kan man ju även göra notering i ärendet med hänvisning till anteckningen.