Till innehåll på sidan

Beslut om utbildningsutbud och kurser

Universitetsdirektörens beslut om sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH utgör grund för tidplanerna för arbetet med KTH:s utbildningsutbud: program, programkurser och fristående kurser.

Beslut om sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH

Denna sida innehåller Universitetsdirektörens beslut. 

Datum för beslut

2022-09-18

Diarienummer

V-2022-0535 3.1

Beslutet

Universitetsdirektör beslutar att fastställa sista datum för att besluta om utbildningsutbud och kurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande utbildning, enligt bilaga 1.

Detta beslut ersätter beslut V-2020-0873, som därmed upphävs.

Ärendet

För att utbildningar och kurser ska vara sökbara gäller vid KTH att vissa beslut ska fattas senast vid ett angivet datum. Beslut om utbildningsutbud och kurser fattas i enlighet med KTH:s delegationsordning (V-2022-0399).

Ärendet har beretts i utbildningsadministrativa utskottet (möte 2022-09-08) i vilket studenterna är representerade.

Detta beslut har fattats av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson efter föredragning av utredare vid ledningskansliet Maria Ehnhage. Närvarande vid beslutet var biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, systemexpert vid avdelningen för utbildningsstöd Nina von Zeipel och utredare vid ledningskansliet Johan Gerdin.

Bilaga 1: Sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH

Beslutet gäller för KTH:s utbildningsutbud inklusive kurser på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande utbildning. Angivna beslutsdatum gäller inte för uppdragsutbildning.

Utbildningsutbud

Utbildningsutbud för ett läsår beslutas av rektor senast 15 juni året innan utbildningarna ska ges. Om utbildningsutbudet ska gälla exempelvis från och med höstterminen 2024 ska beslut fattas senast 15 juni 2023.

Utbildningsplan för program med höststart

Beslut om utbildningsplan ska fattas senast den 1 september året innan utbildningen ska startas. I beslutet ska anges om ett tilläggsbeslut avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista tillkommer.

Tilläggsbeslut ska fattas senast den 15 november året innan utbildningen ska startas. Tilläggsbeslut tillåts inte för nyinrättade program.

Utbildningsplan för program med vårstart

Beslut om utbildningsplan för program med vårstart ska fattas senast den 1 april året innan utbildningen ska startas.

Utbud av anslagsfinansierade vidareutbildningskurser (här även: fristående kurser)

Beslut om utbud av anslagsfinansierade vidareutbildningskurser ska fattas senast den 15 december för kommande sommar- och hösttermin och senast den 15 maj för kommande vårtermin.

Inrättande av kurs

Beslut om inrättande av kurs för kommande läsår ska fattas senast den 15 oktober. Undantag: kurser som enbart ska ges som fristående kurser ska inrättas senast den 25 januari för kommande sommar- och hösttermin och senast den 15 juni för kommande vårtermin.

Revidering av kursplan

Beslut om revidering av kursplan för kurs som ges inom program under hösttermin ska fattas senast den 15 april terminen innan kursen ska ges. Beslut om revidering av kursplan för fristående kurs som ges under sommar- och hösttermin ska fattas senast den 25 januari terminen innan kursen ska ges.

Beslut om revidering av kursplan för kurs som ges inom program under vårtermin ska fattas senast den 15 oktober terminen innan kursen ska ges. Beslut om revidering av kursplan för fristående kurs som ges under vårtermin ska fattas senast den 15 juni året innan kursen ska ges.

Om en kurs ges både som programkurs och som fristående kurs gäller tidplanen för fristående kurser.

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-19