Till innehåll på sidan

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling. Från och med läsperiod 4 2020 genomförs regelbunda öppna nätverksträffar i Zoom som alla vid KTH är välkomna till.

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

Namn Beskrivning
Storträffar och PriU-grupper En gång per termin bjuder Vicerektor för utbildning in personal och studentkårsrepresentanter till Storträffar som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Genom olika grupper för prioriterade frågor för utbildning (PriU-grupperna) kan du aktivt delta i och driva utvecklingsidéer inom särskilda områden.
Öppna nätverksträffar Från och med läsperiod 4 2020 genomförs regelbunda öppna nätverksträffar i Zoom som alla vid KTH är välkomna till. Dessa träffar fokuserar på aktuella frågor såsom digitalisering av utbildning och examination.
Programansvarigas (PA) nätverk PA-nätverket syftar till att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå.
Studierektorsnätverket (SR) SR är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information

Konferens: The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

KTH arrangerar vartannat år en högskolepedagogisk konferens i the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Läs mer om SoTL-metoden och nästa KTH SoTL-konferens