Till innehåll på sidan

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

Namn Beskrivning
Storträffar och PriU-grupper En gång per termin bjuder Vicerektor för utbildning in personal och studentkårsrepresentanter till Storträffar som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Genom olika grupper för prioriterade frågor för utbildning (PriU-grupperna) kan du aktivt delta i och driva utvecklingsidéer inom särskilda områden.
Öppet utbildningsforum Från och med läsperiod 4 2020 genomförs regelbunda öppna nätverksträffar i Zoom som alla vid KTH är välkomna till. Dessa träffar fokuserar på aktuella frågor såsom digitalisering av utbildning och examination. Sedan januari 2022 är öppet utbildningsforum vilande men återstartas när behov uppstår.
Programansvarigas (PA) nätverk PA-nätverket syftar till att stimulera innovation inom pedagogisk utveckling på programnivå.
Studierektorsnätverket (SR) SR är ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information

Konferens: The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

KTH arrangerar vartannat år en högskolepedagogisk konferens i the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Läs mer om SoTL-metoden och nästa KTH SoTL-konferens

Kontakt