Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansök till "Framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling"

Ett utvecklingsorienterat och meriterande program för skickliga lärare på KTH

Publicerad 2021-11-12

Rektor, vicerektor för utbildning och Institutionen för lärande (ITM) bjuder in dig som är lärare och som vill möjliggöra och driva den fortsatta utvecklingen av KTH:s utbildningar och utbildningsorganisation till ett program som pågår under 2022. Sista ansökningsdag är 10 december.

KTH erbjuder ett program för att stödja lärares fortsatta etablering och synlighet som pedagogiska ledare. Programmet vänder sig till dem som har visat utmärkt pedagogisk skicklighet och har intresse att driva ett projekt. I programmet kan deltagarna ytterligare stärka sin expertis och kompetens och därmed också bidra till utvecklingskapaciteten och kulturen vid KTH.

Innehållet i programmet formas av deltagarnas intressen. Genom gemensamma aktiviteter och individuellt arbete i egna projekt får deltagarna möjligheter att utveckla och visa kompetens och färdigheter som kan vara till nytta för dem i många sammanhang i framtiden. Deltagarna får möjligheter att bredda sina nätverk, även nationellt och internationellt. De egna projekten kommer att stödjas och vidareutvecklas i samarbete med andra deltagare, programledare och experter. De produkter som deltagarna skapar, såsom publikationer och rapporter, är starka meriter i den akademiska karriären.

Syfte och mål

Syftet med programmet är att möjliggöra och driva den fortsatta utvecklingen av KTH:s utbildningar och utbildningsorganisation, genom att stimulera och stödja redan skickliga lärares fortsatta utveckling, särskilt när det gäller kollegial och forskningsanknuten pedagogisk skicklighet. Fokus är att främja utvecklingen av utbildningsorganisationen och utbildningen på alla nivåer. Samtidigt synliggörs högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och värdet av pedagogiska meriter stärks.

Programmets övergripande mål är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att bidra till och leda framgångsrik utveckling och innovation inom KTHs utbildningar och utbildningsmiljö såväl som i sina egna undervisningsuppdrag. Det betyder att de ska:

 • utveckla sin expertis inom frågor av betydelse för utbildning vid KTH
 • utveckla sin förmåga att främja utveckling av utbildning, i kollegial och gränsöverskridande samverkan – exempelvis med studenter, över discipliner, mellan universitet
 • utveckla sin förmåga att utveckla, använda, bedöma och kommunicera högskolepedagogisk kunskap
 • bidra till synligheten av pedagogisk utveckling inom KTH och i nationella och internationella sammanhang.

Programorganisation

Rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor för utbildning Leif Kari står bakom programmet. Det organiseras av Institutionen för lärande och leds av Kristina Edström och Marie Magnell.

Flera interna, nationella och internationella experter är engagerade i programmet som experter och stöd för deltagarna i deras projekt.

Se nedan för en beskrivning av programmets aktiviteter.

Rekrytering

Ansökan är öppen till 10 december 2021. Se nedan för instruktioner om hur man ansöker.

Behöriga att söka är alla lärare (adjunkt, biträdande lektor, lektor, professor) som är anställda vid KTH.

Sökande förväntas ha omfattande undervisningserfarenhet, det vill säga flera år, och måste ha fullgjort den högskolepedagogiska utbildningen (minst 15 hp) vid tidpunkten för ansökan.

Varje skola ansvarar för att skapa rimliga förutsättningar för de antagna deltagarna (20 procent av heltid under 2022).

Urvalet görs av en grupp som utses av vicerektor för utbildning, och beslut om vem som ska accepteras kommer att meddelas den 23 december.

Urvalskriterier:

 • Visad pedagogisk skicklighet enligt självutvärdering (kvalitet och trovärdighet)
 • Projektidéns relevans – användbarhet och betydelse för KTH och högskolepedagogisk betydelse
 • Potential för ledarskap och inflytande i utvecklingen av KTH:s utbildningsmiljö och / eller för högskolepedagogisk kunskapsutveckling

Antagningen kan ta hänsyn till gruppens mångfald och balans när det gäller projektens teman.

Programbeskrivning

Programmet baseras till stor del på deltagarnas projekt, som kommer att stödjas och vidareutvecklas i samarbete med andra deltagare, programmets ledare och experter.

Programmet innehåller regelbundna aktiviteter under 2022. Programaktiviteterna, inklusive arbetet i deltagarens eget projekt, beräknas ta cirka 20 procent av deltagarnas tid under 2022. Stödet för deltagare att publicera kan fortsätta vid behov även under året därpå.

Programmet leds av Kristina Edström och Marie Magnell. Interna, nationella och internationella experter är också engagerade i programmet för att stödja deltagarna i sina projekt.

Programmets aktiviteter inkluderar:

 • Uppstartsmöte
 • Regelbundna gemensamma möten för kontinuerligt stöd, reflektion och inspiration
 • Arbete med egna utvecklingsprojekt med kunskapsinhämtning
 • Kollegiala besök och observationer inom gruppen
 • Diskussioner och presentationer av projekten i olika sammanhang internt på KTH
 • Internat med delrapportering och kritisk reflektion med nationella och internationella experter
 • Rapportering på en nationell eller internationell utbildningskonferens
 • Stöd för manuskriptutveckling och publicering i tidskrift Programmet är utformat för att göra deltagarnas arbete synligt:
 • Synlighet under programmet, med möjligheter för deltagare att driva frågor i olika sammanhang, t.ex. på sin avdelning och inom arenor och nätverk
 • Gemensam rapport för programmet
 • Deltagarnas publikationer - rapporter, konferensbidrag, tidskriftsartiklar.

Instruktioner för ansökan

Ansökan består av två delar och skrivs på engelska eller svenska. Skicka din ansökan till strategiska-programmet@kth.se  senast den 10 december 2021.

Del A. Självutvärdering – pedagogisk skicklighet

Diskutera dina styrkor och svagheter i förhållande till följande aspekter, med stödjande dokumentation i bilagor. Självutvärderingens kvalitet och trovärdighet utvärderas som en helhet och det är inte nödvändigt att uppfylla alla kriterier till samma grad.

 1. visar skicklighet, erfarenhet och kreativitet i olika undervisningsaktiviteter
 2. designar och utvecklar kurser som är lämpliga för programmet och inspirerande för studenterna
 3. visar ämnesmässig expertis och särskilt förmåga att vägleda studenterna i ämnet
 4. använder erfarenhet och pedagogiska begrepp för att utveckla sin undervisning och handledning, med fokus på att främja studenternas lärande
 5. bidrar till en kollegial och samverkande utbildningskultur, till programutveckling eller tematisk utveckling, på sin institution, skola eller KTH
 6. utbyter undervisningserfarenheter och idéer med kollegor eller i externa nätverk Max 2000 ord, plus referenser och bilagor.

Del B. Preliminär projektidé

Beskriv din preliminära projektidé. Visa ditt intresse och dina ambitioner och hur arbetet kan bidra till KTH och din skola. Du kanske vill skissa mycket preliminärt på mål, planer för arbetet, samarbetspartners, vilken kunskap som behövs eller tänkta resultat.

Några frågor du kan ta upp: Varför är detta viktigt och vilka behov adresseras? Hur kan mitt arbete bidra till utvecklingen av utbildningsprogrammen och utbildningsmiljön? Hur stämmer projektet överens med den önskade utvecklingen på KTH och skolan, enligt gällande visioner, utvecklingsplaner och handlingsplaner för utbildning?

Som stöd för att formulera din projektidé kan du diskutera med kollegor och pedagogiska ledare på din skola och konsultera aktuella planeringsdokument på KTH och din skola. Du är också varmt välkommen att diskutera idéer med personal på institutionen för lärande.

Max 1000 ord.

Kontakt

Välkommen med dina frågor eller din ansökan som skickas senast 10 december 2021 till strategiska-programmet@kth.se .