Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utläggstyper

Följande utläggstyper kan registreras i HR-plus när du registrerar åt andra personer. Om du själv gjort ett utlägg ska detta registreras i KTH-res förutom Arbetsmåltid. Listan är sorterad efter baskonto, löneart i HR-plus anges inom parentes

Baskonto 1542 (löneart 910) Moms

Registreras som egen rad tillhörande annat utlägg.

1572 (939) Övriga förskott

Manuellt registrerade förskott i HR-plus endast då KTH-res, fakturering eller betalkort inte är möjligt att använda. Hela summan skall redovisas inom tre månader vid ett och samma tillfälle.

4061 (856) Skattepliktig förmån

När någon fått en skattepliktig förmån. Rapporteras inklusive moms.

4362 (85a) Frukost kostförmån

55 kr/frukost (år 2023)

4362 (857) Lunch/middag kostförmån

110 kr/lunch middag (år 2023)

4811 (763) Kurs- och konferensavgifter

Avser avgifter för externa kurser/konferenser som arrangeras av extern arrangör. Används när någon själv betalat konferensavgift med eget betalkort.

4961 (060) Personalrepresentation

Personalrepresentation (intern representation) är i första hand avsedd som en form av personalvård och är en skattefri förmån för de anställda. Som intern representation räknas ex personalfester, julmåltider, informationsmöten och konferenser. Syftet för representationen ska anges och deltagarförteckning ska bifogas. Dricks bekostas inte med medel som KTH förfogar över. OBS! KTH har inte rätt till avdrag för ingående moms på representationskostnader. Länk till allmän information om representation vid KTH.

4962 (06t) Arbetsmåltid (kan endast rapporteras i HR-plus)

Fri kost som inte nyttjas vid intern/extern representation eller intern kurs, t e x arbetslunch. Skattepliktig förmån. Lunch i samband med planeringsmöte som är kortare än 6 timmar ska förmånsbeskattas.
OBS! KTH har inte avdragsrätt för ingående moms på reprkostnader. Används tillsammans med utläggstyp 4362 Frukost kostförmån eller Lunch/middag kostförmån.

4971 (061) Personalvårdande kostnader

Enklare åtgärder för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Hit räknas enklare förtäring (inte måltider) ex kaffebröd, fruktkorgar och kaffe eller blommor till gemensamma utrymmen. Även sjukvårdsmaterial som
t ex olika receptfria läkemedel och plåster bokförs här.

4972 (06c) Uppvaktning och gåvor till egen personal

Generellt ska gälla stor återhållsamhet med gåvor till anställda. Vissa gåvor från KTH är skattefria: Julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva. Gåvor i form av presentkort är skattefria men inte i form av kontanter, check eller postväxel.

5513 (760) Kollektivtrafik inrikes

Lokala resor avser resa inom max 50 km med buss/tåg från arbetstagarens tjänsteställe eller bostad. Parkeringsavgift gällande egen bil kan läggas här. Användning av egen bil eller vid köp av biljett där resan överskrider 50 km ska istället redovisas i KTH-res.

5513 (765) Kollektivtrafik utrikes

Lokala resor avser resa inom max 50 km med buss/tåg från arbetstagarens förrättningsställe eller bostad i utlandet. Användning av egen bil eller vid köp av biljett där resan överskrider 50 km ska istället redovisas i KTH-res.

5521 (772) Extern representation

Kostnader för extern repr med direkt samband med verksamheten. Ex mat, dryck, entrébiljetter etc.
All repr ska ha en tydlig verksamhetskoppling, utövas återhållsamt och får aldrig vara lyxbetonad. Återkommande repr mot en och samma person eller grupp ska undvikas. Syfte för repr ska anges och deltagarförteckning ska bifogas. Dricks bekostas inte med medel som KTH förfogar över. OBS! KTH har inte avdragsrätt för ingående moms på reprkostnader. Länk till allmän information om representation vid KTH.

5523 (776) Representationsgåvor

En förutsättning för representation är att det föreligger ett omedelbart samband med högskolans verksamhet. OBS! KTH har inte avdragsrätt för ingående moms på reprkostnader. Länk till allmän information om representation vid KTH.

5531 (06w) Annonsering och publicering

Kostnad för framställning och införande i press, sociala medier (t.ex. Facebook), katalog, program och publicering av vetenskapliga artiklar hos en utomstatlig aktör. OBS! Rekryteringsannonser bokförs på konto 4911.

5532 (06m) PR

Kostnader på detta konto omfattar t ex arrangemang för jubileer och invigningar och betraktas som en form av driftskostnader. Måltidsutgift i samband med PR betraktas dock som representation, se 5521 Representationsersättning

5561 (06n) Medlemsavgifter

Om KTH betalar den anställdes medlemsavgift i en intresseförening, (t ex en yrkes- eller branschförening) är det en skattepliktig förmån. Det gäller även om medlemskapet är helt kopplat till den anställdes tjänst. Läs mer på Skatteverkets hemsida
OBS! KTH har inte rätt till kompensation för ingående moms på kostnad som medför förmånsbeskattning för den anställde.

5561 (06r) Serviceavgift

Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster för medlemmarna, t ex medlemstidningar, facklitteratur, kurser, seminarier och konferenser. Om serviceavgiften hålls åtskild från medlemsavgiften, exempelvis genom att den förmedlas genom ett särskilt servicebolag eller på annat sätt faktureras särskilt, är det en skattefri förmån för den anställde.

5624 (757) Böcker/Tidningar/Prenumerationer

Facklitteratur som den anställda behöver för att klara sina arbetsuppgifter betalas av arbetsgivaren och är inte skattepliktigt. Det saknar betydelse om den förvaras hemma eller på arbetsplatsen, men den ska finnas på KTH när personen slutar sin anställning.

5627 (062) Kontorsmateriel

Förbrukningsmaterial för kontorsarbete, toner, datorrengöringsprodukter etc.

5635 (063) Övriga förbrukningsvaror

Används för kostnader som i Agresso kunde ha bokförts på konto
5632 Kemikalier, gas och skyddsutrustning, enligt avtal för kemikalier, gas och tillbehör för lab.verksamhet. Ej drivmedel för bilar för tj resor eller transport.
5635 Övriga förbrukningsvaror, ex metall-/trä-/gummi-/färg-/plastvaror.
Om särredovisning önskas får omföring ske i Agresso.

5646 (06h) Övrigt verksamhetsmaterial

Används för kostnader som i Agresso kunde ha bokförts på konto
5641 Datortillbehör, elkomponenter, verktyg mm
5646 Övrigt verksamhetsmaterial, ex fotomtrl, vvs-mtrl, växter/djur/livsmedel och övrigt forskningsmateria, arbetskläder, datortillbehör. Brandfiltar och brandsläckare. Inköp av utrustning med livslängd under 1 år och/eller belopp lägre än 4 tkr. Om särredovisning önskas får omföring ske i Agresso.

5722 (06u) Licensavgifter datatjänster

Licensavgifter för ex vis domännamn, ej lagstadgade avgifter. Lagstadgade avgifter redovisas i kontogrupp 542*. Inköp av datorprogram redovisas på konto 5612.

5751 (064) Portokostnader

5761 (06i) Telefonabonnemang

Abonnemangsavgift, samtalsavgift samt kostnad för mobildata/mobilt bredband

5911 (06d) Varutransporter och frakt

Kostnader för transporter av varor med verksamhets bil eller hyrbil inkl drivmedel och parkering. Bensin som köps som material för verksamheten se konto 5632. Kostnad för hyrbil inklusive drivmedel och parkering vid tjänsteresa redovisas i KTH-res.