Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolkollegier på KTH visar stort engagemang för KTH:s utveckling

Bilden visar KTH:s fem campus.
KTH:s fakultet är spridd på fem campus. Även skolorna finns på flera campus. Att mötas digitalt är en effektiv lösning.
Publicerad 2021-10-12

För ett och ett halvt år sedan ersattes fakultetskollegiet av två andra forum för kollegialt inflytande: fem självständiga skolkollegier och KTH kollegialt forum. Under pandemin har möten hållits digitalt, vilket har fungerat mycket väl.

Porträtt på Sofia Ritzén.
Sofia Ritzén, prodekanus på KTH. Foto: Susanne Kronholm.

– När pandemin bröt ut passade vi på att lägga kollegialt forum digitalt och vi har landat i att det är en bra modell eftersom kollegiet är spritt på våra fem campus, säger prodekanus Sofia Ritzén .

– Att träffas digitalt tvärs över hela KTH under 90 minuter är väldigt effektivt. Vi kommer att fortsätta hålla våra möten i digitalt, säger dekanus Anders Forsgren .

Deltagandet i kollegialt forum, som hålls två gånger per termin, har varit relativt bra, tycker han och Sofia Ritzén. Det ligger någonstans mellan 65 och 90 personer, konstaterar de. De hoppas dock att fler ska prioritera deltagande de kommande två åren. Mötena, där deltagarna ofta får möjlighet att diskutera i smågrupper, handlar inte om frågor som berör deltagarnas egen operativa verksamhet. Fokus ligger på en övergripande nivå, hur man kan utveckla ett universitet och vad ett universitet har för roll i en demokrati. De frågorna berör dock absolut forskare och lärare och engagemanget i diskussionerna visar det tydligt.

– Senast var temat jämställdhet och rekrytering med anledning av att det var 100 år sedan den första kvinnliga studenten började på KTH. Vi diskuterade hur långt vi har kommit sedan dess, säger Anders Forsgren.

Diskussioner om akademiskt medborgarskap

Andra teman har varit akademisk frihet och akademiskt medborgarskap.

– Det som kom fram i diskussionerna om akademiskt medborgarskap har vi tagit med oss som ett underlag för vidare diskussioner i fakultetsrådet. Vad akademiskt medborgarskap innebär på KTH och hur vi kan utveckla det, säger Sofia Ritzén.

Även skolkollegierna, som också har kommit igång och hållts digtalt under pandemin, har fortsatt diskussionen om akademiskt medborgarskap, enligt Anders Forsgren. Annars ligger fokus på skolkollegiernas möten mer på kollegiala frågor och de bestämmer sin agenda själva, konstaterar han. I flera fall sker också en dialog med skolans ledning vilket både påverkar ledningen och vilka frågor som skolkollegierna i de fallen tar upp.

Bra anknytning till KTH:s ledning

Porträtt på Anders Forsgren.
Anders Forsgren, dekanus på KTH. Foto: Susanne Kronholm.

Tre gånger per termin har dekanus och prodekanus möten med skolkollegiernas ordföranden och vice ordföranden tillsammans med lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen.

– Vi stämmer av och synkar så att de hör vad andra gör. Det är ett sätt att få höra vad som sker i andra forum, säger Anders Forsgren.

– Det är också en del frågor som de har velat få belysta. Frågor som är viktiga för dem som de vill att de drivs vidare i KTH:s ledning. Det blir en bra anknytning mellan högsta ledningen och fakulteten, säger Sofia Ritzén.

Val till skolkollegierna pågår

Nuvarande skolkollegier har haft mandatperiod 2020–2021. Just nu pågår val till skolkollegierna för åren 2022–2023. Mandatperioden är satt till två år för att många ska känna att de kan välja att engagera sig under en kortare tid. Ordföranden och vice ordföranden i respektive skolkollegium utses av dekanus och prodekanus i samråd med hela gruppen av valda representanter.

– Vi hoppas och tror att en del valda ledamöter vill fortsätta ytterligare två år. Så att det blir en bra blandning mellan erfarenhet och förnyelse, säger Anders Forsgren.

Han är noga med att påpeka att när man talar om kollegor i form av Kollegialt forum och skolkollegierna handlar det just om kollegor inom fakulteten.

– Kollegorna i det här sammanhanget är professorer, lektorer, biträdande lektorer samt adjunkter och forskare. Det betyder inte att de medarbetare som inte hör till dessa kategorier är mindre viktiga. Vi har alla på KTH viktiga uppgifter när det gäller hög kvalitet i forskning och utbildning, säger Anders Forsgren.

Håkan Soold

Kollegialt inflytande på KTH

Under vårterminen 2020 inrättade Fakultetsrådet två typer av organ för kollegiala samtal: KTH kollegialt forum samt skolkollegier på KTH:s samtliga fem skolor med valda ledamöter med en mandatperiod till och med den 31 december 2021.

Val av nya skolkollegier med mandatperiod 1 januari 2022 – 31 december 2023 sker under hösten 2021.

Valbar till skolkollegiet ("kollega") är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är:

  • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare,
  • anställd som biträdande lektor, eller
  • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund.

Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin och mötena är öppna för alla skolans kollegor, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussioner. Skolkollegiernas språk ska vara svenska, men det går bra att göra inlägg på engelska.

Mer omfattande information om skolkollegierna finns i publicerat PM på sidan för kollegialt inflytande på intranätet .

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-10-12