Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillförhyrning och uppsägning av lokaler

Om en skola eller VS vill öka eller minska sitt lokalbestånd ska det anmälas skriftligen till Fastighetsavdelningen genom avsedd blankett. Förändrat lokalbehov undertecknas av skolchef, administrativ chef eller infrastrukturansvarig.

Blankett förändring av upplåtelse

Lokaler upplåts normalt tillsvidare, men tidsbegränsad upplåtelse kan förekomma.

För uppsägning av lokalytor gäller att uppsägningsbara enheter är sammanhållna, klart avskiljbara och uthyrningsbara till annan verksamhet. Bedömningen av huruvida en lokal är uppsägningsbar görs av Fastighetsavdelningen i varje enskilt fall. Kriterier för bedömningen är:

  • Hela byggnader eller andra klart avgränsade enheter kan sägas upp. En förutsättning är att det i uppsagd del ingår grundläggande funktioner som t ex wc och tillgång till pentry.
  • Enstaka rum kan inte sägas upp. Enskilda förråd kan komma ifråga om ett kommande nyttjande av annan verksamhet fungerar logistiskt.
  • Vinds- och källarlokaler som tydligt tillhör övriga av brukaren nyttjade ytor kan inte sägas upp.
  • I de fall en lokal nyttjas av flera hyresgäster är respektive andel endast uppsägningsbar i de fall de övriga hyresgästerna övertar den uppsagda andelen.

Uppsägningstiden är 6 månader
för generella lokaler, som kan användas av annan nyttjare utan eller med begränsad anpassning. Merparten av KTH:s skolor kan använda dessa lokaler.

Uppsägningstiden är 12 månader
för ändamålsanpassade lokaler som normalt kräver en anpassning (ombyggnad) för att kunna nyttjas av annan verksamhet.

Uppsägningstiden räknas från nästkommande månadsskifte efter att uppsägningen inkommit till Fastighetsavdelningen. Uppsägningstiden bedömer Fastighetsavdelningen vid uppsägningstillfället. Om annan nyttjare kan använda lokalerna tidigare förkortas den debiterade uppsägningstiden i motsvarande grad. En uppsägning är bindande men kan hävas om ingen annan verksamhet gjort anspråk på lokalerna.

Av skäl såsom lokalförsörjningseffektivisering kan nyttjaren anvisas annan lokal inom universitetets lokalbestånd. Eventuella merkostnader för byte av lokal finansieras enligt särskilt beslut.

Inför avflyttning

Vid en avflyttningsbesiktning kommer nyttjaren överens med Fastighetsavdelningen om eventuella åtgärder, utöver vad som listas nedan, som ska genomföras innan avflyttning.

Inför avflyttning ska hyresgästen tillse att:

  • Lokalerna är tömda på lös inredning och utrustning, om inget annat överenskommits.
  • Flyttstädning är utförd.
  • Eventuella rester av hälso- och miljöfarliga ämnen i ventilationssystem, avlopp och labb är sanerade.
  • Lokalerna lämnas i motsvarande skick som vid tillträdet.

Om en nyttjare förändrat lokalernas användningsmöjligheter, genom ombyggnadsåtgärder eller t ex utbyte av ytskikt, utan godkännande från Fastighetsavdelningen, kan ekonomiska krav komma att ställas för att återställa lokalerna. Se vidare avsnitt om initiering av lokalprojekt .