Till innehåll på sidan

Forskningsetik på KTH

KTH:s forskningsstöd kan ge hjälp kring forskningsetik. Kontakta den forskningsetiska rådgivaren om till exempel stöd kring etikprövning i samband med forskningsansökningar, informationsträffar, och dialog kring forskningsetiska problem i planerad eller pågående forskning samt dialog om etiska riktlinjer och god sed i forskning. För ansökningar kring kliniska prövningar, medicinsk forskning på människor, biobanker och djurförsök erbjuder Life Science-plattformen riktat stöd.

Forskningsetik är ett brett begrepp som innefattar vetenskapliga krav på god forskning och förväntningar om respekt för mänskliga rättigheter. Olika ämnesområden har olika forskningsetiska utmaningar, men oftast innefattas frågor kring risker för skada eller kränkning av människor eller djur. Informerat samtycke och en genomtänkt datahantering är viktiga riktmärken i hur man hanterar risker. För djur gäller istället att minimera eller helt ersätta djurförsök och lidande.

Juridiska aspekter, till exempel krav på vissa etiska tillstånd, har de senaste decennierna spelat en viktig roll för att skärpa tonen kring forskningsetiska krav. Varje forskare har ansvar för att sin forskning har nödvändiga etiska tillstånd. KTH som helhet är ansvarig för förebyggande åtgärder, råd och stöd kring forskningsetik. Lagstiftningen reglerar dock främst mot de allvarligaste forskningsetiska överträdelserna och fokuserar på en riskanalys som görs innan projektet.

En annan aspekt är hur forskningsresultat ibland används på skadliga eller förtryckande sätt av tredje part. Forskning på KTH är ofta teknisk med breda tillämpningsmöjligheter. Därför blir det här särskilt aktuellt att gynna tillämpningar som inte är förtryckande, skadliga eller kränkande. Mer om regleringen kring teknik med dubbla användningsområden finns på KTH:s hemsida om exportkontroll.

I praktiken och utöver lagkrav har forskargemenskaper fortsatt stort ansvar att fylla begreppet forskningsetik med innehåll på ett sätt där vetenskapliga och juridiska krav, samt etiska omdömen integreras till en och samma praktik.

Kontakt

Om du har frågor kring forskningsetik kontakta Fredrik Karlsson via researchethics@kth.se .

Undrar du något kring kliniska prövningar? Kontakta Life Science-plattformens riktade stöd och läs mer om support vid etikansökan för forskning på människa och djur (på engelska) .

För mer information, var vänlig se vänstermenyn. För generell information kring forskningsetik besök Codex webplats: Codex webbplats innehållandes regler och riktlinjer kring forskning .