Till innehåll på sidan

Sök ITM-skolans stipendier senast 25 oktober

Ansökan är öppen
Publicerad 2021-09-17

Det är dags att ansöka om stipendium från ITM-skolans stiftelser. Här finner du information om 2021 års utlysning för skolans medarbetare.

Ansökningsperiod Juli – 25 oktober 2021.

Anvisningar

Observera, endast öppen för sökande från ITM-skolan. Läs noga igenom anvisningarna innan du fyller i ansökan. Vänligen observera att endast kompletta ansökningar kommer att behandlas. Information om ansökan.

Ändamål

Följande stiftelser ingår i utlysningen:

Stiftelsen Bergshögskolans jubileumsfond

Stiftelsens ändamål är att till lärare och doktorander verksamma inom materialvetenskap utdela resestipendier, även studiestipendier till doktorand vid Materialvetenskap.

Stiftelsen A H Göransson

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt person av svensk nationalitet, som har grundexamen från materialvetenskap eller till doktorander som bedriver vetenskaplig forskning som kan bli av betydelse för svenskt järn och ståls framställning och förädling.

Stiftelsen Walfrid Peterssons minnesfond

Stipendiet är avsett som medel till forskning för lärare och doktorander inom materialvetenskap. Grundexamen för doktorander får inte vara äldre än ett år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av ändamålet med forskningen. En kortfattad redogörelse över uppnådda forskningsresultat ska inlämnas inom 2 år. Redogörelsen kan även lämnas i form av publicerad skrift eller såsom föredrag.

Stipendium kan även utdelas för resor till lärare.

Yngströms Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till person av svensk nationalitet som har grundexamen i Materialvetenskap och som avser slutföra forskarstudier och avlägga licentiat- eller doktorsexamen. Doktorander inom järnets metallurgi har företräde.

Behörighet

Dessa villkor ska vara uppfyllda vid ansökan om stipendium:

 • Behörig att söka till stiftelsen Bergshögskolans jubileumsfond ska vara lärare eller doktorand verksam inom materialvetenskap.
 • Behörig att söka till stiftelsen AH Göransson ska vara doktorand med grundexamen från Materialvetenskap. Sökande ska vara svensk medborgare.
 • Behörig att söka till stiftelsen Walfrid Peterssons minnesfond ska vara lärare eller doktorand inom materialvetenskap. Grundexamen för doktorander får inte vara äldre än ett år.
 • Behörig att söka Yngströms stiftelse ska vara svensk medborgare och ha grundexamen i materialvetenskap. Sökande ska avse slutföra forskarstudier och avlägga licentiat- eller doktorsexamen. Doktorander inom järnets metallurgi har företräde.

Följande gäller

 • Ansökan är personlig och beviljat stipendium kan inte överlåtas.
 • Beviljat stipendium får bara användas till aktiviteten beslutad om.
 • Ansökan måste avse en aktivitet i framtiden.
 • En ansökan om aktivitet kan inte beslutas om retroaktivt.
 • Den sökande ansvarar för att hålla sig uppdaterad med KTH:s rekommendationer för resor under rådande pandemi via KTH:s hemsida.
 • Doktorander ska bifoga ett rekommendationsbrev från sin huvudhandledare.
 • För resestipendium gäller att ändring av aktivitet endast beviljas i undantagsfall då orsaken till ändringen ligger utanför den sökandes kontroll. Information om ändringsansökan . Vid frågor kontakta stipendier@kth.se .
 • Samtliga sökande får besked via e-post till den e-postadress som uppgivits i ansökan.
 • Det är inte möjligt att få ett resestipendium utbetalt till sitt eget bankkonto utom i de fall där stipendiaten är stipendiefinansierad doktorand/postdoktor, masterstudent eller industridoktorand. I sådana fall hjälper skolan till att skriva en reseräkning. Skolan fyller i blanketten ”Transferering av resestipendium från KTH-anknuten stiftelse” och blanketten skickas sedan till lönefunktionen vid Personalavdelningen.
 • Vid inställd aktivitet ska återbetalning av stipendium göras snarast. Kontakta stipendier@kth.se  för information om hur återbetalningen ska göras.
 • Stipendiemedel avsedda för resor kan sökas för digitala aktiviteter som online-konferenser eller dylikt. Samma villkor gäller vid såväl digitala aktiviteter som för fysiska resor.
 • Mottagare av resestipendium ska senast en månad efter avslutad aktivitet fylla i formulär för aktivitetsrapport (resa/forskning).
 • Den sökta aktiviteten måste rymma eget aktivt deltagande i en konferens, kurs eller liknande (t.ex. poster- eller muntlig presentation, metodarbete osv.) eller annan aktivitet, t.ex. utbyte, besök i lab etc.
 • Stipendiet kan inte användas för omkostnader som betalas av arrangören, t.ex. konferensavgifter eller betald resa eller logi i samband med att man bjudits in som föreläsare.

Aktivitetsperiod

För resestipendier gäller att aktiviteten ska infalla under perioden november 2021 – oktober 2022.

Belopp

Om du blir beviljad ett rese- eller forskningsstipendium kan det hända att du inte får hela det sökta beloppet. Vanligtvis är det fler sökande än medlen räcker till.

 • Stiftelsen Bergshögskolans jubileumsfond: disponibelt belopp 46 800 kr
 • Stiftelsen AH Göransson: disponibelt belopp 135 900 kr
 • Stiftelsen Walfrid Peterssons minnesfond: disponibelt belopp 113 000 kr
 • Yngströms stiftelse: disponibelt belopp 72 400 kr

Budget

En budgetblankett måste fyllas i och bifogas med ansökan. Budgeten ska innehålla bilagor som visar hur du har räknat ut dina kostnader (kan vara print screen från skärmen el dyl.) De kostnader som ingår i budget ska vara tydligt markerade. Sammanfoga budgetformuläret och alla underlag tillsammans i ett (1) dokument (pdf, excel, word). Döp filen till ”Budget” och bifoga den med ansökan. Budgeten ska baseras på förväntade verkliga kostnader för det planerade ändamålet. Observera att reskostnader beräknas utifrån rimligaste färdsätt vid bokning enligt KTH:s riktlinjer för resor och hållbarhet och biljetterna ska i första hand vara ombokningsbara. Övriga kostnader både specificeras och motiveras.

Budgetformulär.

Bilagor

 • Budget ska bifogas för rese- och forskningsstipendium.
 • Bifoga bekräftelse på presentation om det erhållits.
 • Doktorander ska bifoga betyg från grundexamen och en tillstyrkan från huvudhandledare.

Beslut

Beslut fattas av ordförande i stipendiekommittén vid skolan för industriell teknik och management.

Återrapportering

Mottagare av resestipendium ska senast en månad efter avslutad aktivitet fylla i formulär för aktivitetsrapport (resa/forskning) .

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt via digital utlysning för ITM-skolan . Inloggning krävs till KTH:s webb.

Kontakt

Närmare upplysningar genom: stipendier@kth.se . Ange vänligen aktuell stiftelse samt diarienummer vid all korrespondens.