Till innehåll på sidan

Övergripande miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

19-22 APRIL

Extern miljörevision 19-22 april, 2021

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går. I år 2021 genomförs en omcertifiering.

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.
Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, GVS och högsta ledningen på KTH.

Resultat - Intern miljörevision 2020

En intern miljörevision genomfördes in november 2020. Den sammanfattande bedömningen av årets interna miljörevision av KTH är att de reviderade enheterna uppfyller miljöledningssystemets (ISO 14001:2015) och förordningens (SFS 2009:907) krav inom de områden som granskats.

Den interna miljörevisionen fokuserade på:

  • Hållbar utveckling inom utbildningsprocesserna skolor / GVS
  • Organisation och styrning på avdelningsnivå inom skolorna
  • Mat och servering (skolor / GVS)
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (GVS)

Utbildning

Under 2019 integrerades uppföljningen av hållbar utveckling i de programanalyser som årligen görs och används inom ramen för KTH:s kvalitetsledningssystem, vilket upplevs som positivt av de reviderade. Kvaliteten på analyserna och det systematiska arbetssätt som förbättringsåtgärder från programanalyserna tas omhand varierar mellan skolorna och kan förbättras. Samtliga reviderade på skolorna uttrycker också att de saknar återkoppling kring vad som sker efter den centrala kvalitetsdialogen och önskar större insyn i hur KTH använder sig av den information som skrivs i programanalyserna.

En diskussion fördes om kompetensutveckling inom hållbar utveckling för undervisande personal. Gemensamt för samtliga skolor var åsikten att fler anställda som undervisar borde gå den högskolepedagogiska utbildningen ”Lärande för hållbar utveckling” eller tillgodogöra sig kompetens inom hållbarhet på annat sätt. Som ett bra exempel kan lyftas att institutionen för hållbar produktionsutveckling på skolan för Industriell teknik och management där en kompetensutvecklare inom hållbar utveckling rekryterats för att stärka lärarna i arbetet med att integrera hållbar utveckling i program och kurser. Moduler har tagits fram för en ökad hållbarhetsundervisning i skolans program och kurser och ett möte har planerats för att sprida information om dessa moduler.

Organisation och styrning

Ledningens genomgångar av miljöledningssystemet sker två gånger om året med skolornas ledningar. Gemensamt för samtliga skolor är att arbetet med att integrera miljöledningssystemet på institutionsnivå behöver fortgå.

Mat och servering

När det gäller hållbarhet avseende mat och servering så har några skolor tagit fram egna tips eller riktlinjer för att göra hållbara val vid beställningar av catering, andra använder sig av KTH:s riktlinjer för hållbara evenemang och konferenser och ytterligare andra använder inga riktlinjer alls. Skolchefen för Elektroteknik och datavetenskap fattade under 2020 ett beslut för hållbar catering, med nya riktlinjer för mat och catering. Riktlinjen innefattar bland annat att måltidsalternativen ska märkas med en rekommendation om vilket alternativ på menyn som förväntas ge lägst klimatpåverkan. De nya riktlinjerna instruerar också att engångsartiklar i plast helt ska undvikas.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

En diskussion fördes med Akademiska Hus och KTH kring hur utbildning och forskning kan bidra till en ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster på campusområdena. De reviderade menade att campusområdet idag används i stor utsträckning till forskning och utbildning, men att det inte alltid synliggörs, då flera projekt exempelvis genomförs på hustak. Revisionen lämnade förslag på hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster bättre kan synliggöras på campus.

Rapporter interna miljörevisioner

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

2019 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 265 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes senast i april 2021.

Rapporter externa miljörevisioner för hela KTH

2021 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 299 kB)

2020 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 256 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability office, kth-miljo@kth.se