Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansvarsroller för digitalt innehåll

Allt digitalt innehåll i programrum i Canvas och på Studentwebben har innehållsansvariga och redaktörer.

Programrum

Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) utser programrumsredaktörer och innehållsansvariga samt ansvarar för att arbetet utförs utifrån KTH:s rekommendationer för studentkommunikation.

Innehållsansvarig

Utsedd för att kunna fatta beslut om ett visst innehåll ska vara kvar eller ändras. Denna roll finns inte i Canvas och ska inte kommuniceras ut till studenter. Denna roll syftar endast till att programmet ska veta vem som kan ta beslut om innehållet. Innehållsansvarig ska kontinuerligt meddela redaktör om ändringar i verksamheten som kräver att information behöver uppdateras.

Utbildning

Kurs i digital tillgänlighet (canvas.kth.se)

Programrumsredaktör i Canvas

Utsedd för att kunna göra redigeringar/anslag och hålla samman innehållet i programrummet i samråd med övriga funktioner på programmet. Har behörighet att göra redigeringar i programrummet i Canvas.

Det blir lättare programmet att hålla innehållet korrekt och sammanhållet om programmet har ett fåtal programrumsredaktörer. Om flera programrumsredaktörer utses är det viktigt att UA hittar ett arbetssätt för att innehållet ändå ska kunna hållas korrekt och sammanhållet.

Behörighet

Programredaktörer har behörighet att lägga till och ta bort: 

  • Observatörer

  • Programrumsredaktörer (efter godkännande av UA)

  • Studenter som inte automatiskt hamnar i rätt programrum  

Utbildning

Observatör i Canvas

Alla medarbetare som ska ha tillgång till programrummet utan att ha behörighet att göra redigeringar.

Studentwebben

Chef för aktuellt verksamhetsområde utser dessa personer i samråd med huvudingångsansvarig för Studentwebben.

Innehållsansvarig

Utsedd för att ansvara för att innehållet på webbsidan är korrekt. Ska avsätta tid att gå igenom innehållet inför läsåret och meddela redaktör om ändringar behöver göras (påminnelse från huvudingångsansvarig skickas till innehållsansvariga), alternativt godkänna de ändringar som redaktör har gjort. Ändringar skickas till info@kth.se , mer information finns på Ändringar på Studentwebben .

Innehållsansvarig ska kontinuerligt meddela redaktör om ändringar i verksamheten som kräver att information behöver uppdateras.

Utbildning

Kurs i digital tillgänlighet (canvas.kth.se)

Webbredaktör

Utsedd för att uppdatera webbsidans innehåll i samråd med innehållsansvarig. Har behörighet till Polopoly. Ska avsätta tid att uppdatera och utveckla innehållet inför läsåret samt säkerställa att innehållet följer Riktlinjer för Studentwebben . Ska kontakta innehållsansvarig inför terminsstart och stämma av om ändringar.

Ska kontinuerligt göra uppdateringar i dialog med innehållsansvarig (vid behov i samråd med huvudingångsansvarig).

Utbildning

Webbredaktören ska även delta i webbredaktörsmöten varje termin.