Till innehåll på sidan

Riktlinjer för Studentwebben

Här hittar du som är webbredaktör på Studentwebben riktlinjer för hur innehåll ska hanteras.

Syftet med riktlinjerna är att webbredaktörer som publicerar på Studentwebben ska hantera innehåll på sina sidor på samma sätt. På så sätt blir innehållet på Studentwebben konsekvent och det blir lättare för studenterna att känna igen sig och hitta den information de söker. Om inget annat anges gäller riktlinjerna för både svenska och engelska.

Utöver riktlinjerna för Studentwebben finns det ett antal andra principer och lagkrav du behöver ta hänsyn till när du arbetar med innehåll på webben.

Webb

Se över ditt innehåll regelbundet

Ha för vana att se över och uppdatera ditt innehåll regelbundet, minst en gång per termin. Glöm inte översättningen till engelska. Se även till att rensa bort innehåll som inte längre är relevant eller aktuellt för studenter, genom att avpublicera materialet.

Puffar

Puffar kan du använda för att lyfta ut något ur texten du vill göra läsaren uppmärksam på eller för att publicera tillfällig information. Flera puffar kan också användas på en sida som fungerar som en startsida. De olika utseendena du kan välja på när det gäller puffar ska hanteras enligt följande:

 • Ram – används för puffar på en sida som fungerar som en startsida och för att lyfta ut något ur brödtexten.  

 • Utan ram – används framförallt som en högerställd puff för att lyfta ut något ur brödtexten.  

 • Blå – används främst för tillfälliga puffar eller puffar där informationen kan komma att ändras.
 • Grå – används främst för kontaktblock eller relaterat innehåll.
 • Rosa – används endast i undantagsfall, exempelvis om något ställts in.
 • Utfällbara – används för stora mängder information där användaren enbart söker efter viss information, som på Frågor och svar om Ladok . Tänk på att rubriken i en utfällbar puff inte tolkas som en rubrik av exempelvis skärmläsare. Tänk också på att det inte går att söka bland informationen på sidan genom att använda exempelvis Ctrl+F om puffarna inte är utfällda. 

Om du på en sida har flera bildsatta puffar i rad, se till att bilderna har samma storlek. För rekommendationer om bildstorlek, se rubriken Bilder.

Gör du en bildsatt puff som har en pufflänk rekommenderar vi att du även länkar bilden till samma sida som pufflänken.

Länkar

Tydliga länkar

Länka inom Studentwebben

I möjligaste mån ska studenterna inte ledas ut från Studentwebben via länkar. Om du ändå behöver länka vidare från Studentwebben ska det framgå var studenten hamnar, exempelvis genom att inom parentes skriva vart länken leder:

 • Nationella allmänna råd (folkhalsomyndigheten.se)
 • KTH:s vision (KTH Intranät)

Låt inte länkar öppnas i nya flikar eller fönster

Använd inte funktionen "Öppna länken i nytt fönster". Detta på grund av att bakåtknappen då slutar fungera. Webbläsarens funktion för att backa är en av de mest använda funktionerna för att navigera på webben, både inom en webbplats och mellan webbplatser. Det är viktigt att inte ta bort den funktionen genom att användaren hamnar på en helt ny sida.  

Tillgänglig länkning

Länkar ska formuleras så att användarna förstår var de hamnar när de klickar på länken.

 • Undvik att döpa länkar till ”Klicka här”, ”Läs mer” eller att enbart länka ett enstaka ord som inte säger något om destinationen för länken.
 • Om du på en sida har länkar som leder till samma sida, döp dem till samma namn. Motsatt gäller också: döp inte länkar till samma namn om de går till olika sidor. Undvik också att döpa länkar på samma sida till samma början, exempelvis flera länkar som börjar med ”Informationsträff för…”.

Knappar 

Knappar kan användas istället för vanliga länkar, för länkar som initierar en aktivitet, som “Sök kurs” eller “Hitta utbildningsplan”. Knappar används i undantagsfall, och främst när det är motiverat att synliggöra en länk extra. Användandet ska ske i samråd med delwebbplatsansvarig eller huvudingångsansvarig.  

Webbadresser

Se till att webbadresserna är tydliga och inte blir för långa. Ändra manuellt i Polopoly om det behövs.

Hantering av webbadress

Rubriker

Se till att rubrikerna har rätt nivåer i Polopoly.

Rubriker på webbsidor

Bilder

Använd inte för stora bilder på webben, både vad gäller filstorlek och bildens storlek. Undvik stående bilder och håll bilderna korta i höjd, eftersom de annars tar väldigt stort utrymme i mobilt läge. Se samtidigt till att bilder som fyller skärmen på en mobil inte blir suddiga, de bör vara 400-500 pixlar breda. Testa dina webbsidor i mobil.

Bilder på webben

Checklista för bildval

Bifogade dokument

Publicera helst i webbplatsens standardformat (html). Andra format gör det svårare att komma åt informationen, eftersom de ofta kräver extra programvara. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig.

Nedladdningsbara dokument

Tillgänglighetsanpassa pdf-dokument

Språk

Språk och tilltal

 • All information ska finnas på både svenska och engelska. Undantag kan finnas: om viss information enbart riktar sig till nationella eller internationella studenter kan det motiveras att informationen bara behöver finnas på svenska eller engelska. Se exempelvis Tuition fees  eller Minor Field Studies .
 • Svenska och engelska ska inte blandas på en sida, det vill säga det ska inte finnas engelsk text på en svensk sida och vice versa. Det blir inkonsekvent för användarna och gör dessutom innehållet mindre tillgängligt.
 • På engelska ska ”semester” användas, inte ”term”, som översättning till ”termin”.
 • Använd ”du” som det normala tilltalsordet.
 • Använd inte ordet ”OBS” eller liknande för att göra studenterna extra uppmärksamma på en mening.
 • Skriv ”e-post” eller ”mejl”, inte ”mail”. 
 • Ibland är det svårt att veta om ett ord ska skrivas ihop eller isär. När du är tveksam bör du slå upp uttrycket i Svenska Akademiens ordlista. Läs gärna även kapitel 10, ”Ett ord eller flera?” i Myndigheternas skrivregler .

Rubrik och ingress

 • Rubriken ska inte vara längre än två rader, helst en.  
 • Skriv alltid en ingress. Den är viktig för sökbarhet, och fångar in läsaren. Ingressen är ett sätt för läsaren att förstå att de hamnat på rätt sida, och vad de kan förvänta sig hitta på sidan. Ingressen ska inte vara längre än tre meningar och du ska inte använda radbrytning.

Form

 • Använd inte kursivering för att betona ett ord eller en mening. Detta för att det kan bli svårläst på en skärm.
 • Undvik fetstil i löptext.  
 • Använd inte understrykning på ord eller meningar, då det kan misstas för en länktext.
 • Vid användning av punktuppställningar i sifferform, använd Polopolys numrerade lista och gör inte en egen genom att skriva ut siffrorna manuellt. Här på Intranätet kan du läsa mer om hur du ska skriva en punklista: Punktlistor .

Förkortningar

 • Undvik för det mesta förkortningar, då de stör läsningen och kan vara svåra att läsa ut för skärmläsare. Om du behöver använda en förkortning, förklara då vad den står för första gången den används. Undantaget är KTH. Undvik särskilt förkortningar som t.ex., obs, osv, d.v.s., ca, m.fl. och liknande. Undvik också interna förkortningar, som PA, SVL eller förkortningar av skolnamnen.

Siffror

 • Tal lägre än tolv skrivs med bokstäver, över med siffror. Dock ska bokstäver och siffror inte blandas i en text, skriv då hellre med siffror.
 • Klockslag skrivs med punkt mellan timme och minut, enligt principen ”15.30”.
 • Skriv datum enligt principen ”18 oktober 2021”. Använd stor bokstav för månaden på engelska, det vill säga ”18 October 2021”.

Skrivtecken

 • Procent kan både skrivas ut (procent) eller ersättas med procenttecknet %. Procenttecknet ska dock bara användas efter tal som är skrivna med siffror. Används procenttecknet ska mellanslag användas mellan siffrorna och procenttecknet, det vill säga ”35 %”.  
 • Bindestreck kan användas med betydelsen ”från … till”, exempelvis vid klockslag eller veckodagar (klockan 09–15 eller måndag–fredag). Inget mellanslag används före eller efter bindestrecket.
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-08