Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fritt svar – fyra olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Studenterna kan ge fritt svar för matematik i frågetyperna "Formel" och "Numerisk" och för text i frågetyperna "Fyll i den tomma rutan - Öppna post" och "Essä". Frågetyperna har varierande möjlighet till automatisk bedömning och du kan ställa in felmarginaler på svaren eller variationer som ska accepteras som korrekta. Här förklaras frågetyperna och deras rekommenderade användning.

TIPS

Ge instruktioner för fritextsvar

Instruktioner för uppgifter med fritextsvar bör hjälpa studenterna att svara i rätt format utan att ge en ledtråd till lösningen. Exempel: "Svara med två värdesiffror, utan enhet, och punkt som eventuellt skiljetecken."

Formel (Formula)

Med frågetypen “Formel” kan du generera slumpade variabler i frågetexten och svaren beräknas sedan enligt en formel du specificerar. Studenterna svarar på frågan med siffror och du kan ange en absolut eller procentuell felmarginal på studenternas svar. När denna fråga används kan en räknare läggas till i quizet (syns i det övre högra hörnet).

Frågetypen har vissa begränsningar, exempelvis att formeln är begränsad till grundläggande funktioner och argument. Variablerna måste även specificeras i ett intervall.

Läs mer om “Formel” på Canvas Community .

Läs mer i lista om vilka funktioner och argument som stöds på Canvas Community .

Rekommenderas för beräkningsuppgifter

Denna frågetyp är avsedd för beräkningsuppgifter. När denna fråga används får varje student olika värden i sina uppgifter, vilket gör det svårare att kopiera någon annans svar. Om studenterna får flera försök i quizet kan de få upp till 200 olika värden för samma beräkning att träna på.

Numerisk (Numeric)

Studenter svarar på frågetypen “Numerisk” med siffror, men svaren är inte slumpade till skillnad från “Formel”. Du kan lägga in flera korrekta svar och bestämma samma eller olika krav på svaren. Kraven kan vara en av följande typer:

  • "Exakt svar" (Exact Response).
  • "Felmarginal" (Margin of Error).
  • "Inom ett intervall" (Within a Range).
  • "Exakt svar" (Precise Response).

Läs mer om “Numerisk” på Canvas Community .

Rekommenderas om svarsvärden har speciell betydelse

Eftersom svaren alltid är samma för frågetypen “Numerisk” bör den användas när svaren har speciell betydelse, exempelvis årtal eller viktiga konstanter. För uppgifter som fokuserar på beräkningen mer än svaret är det generellt bättre att använda frågetypen “Formel”.

Fyll i den tomma rutan – Öppna post (Fill in the Blank – Open Entry)

Med denna frågetyp skriver du in en text och ersätter vissa ord med en tom ruta som studenten sedan ska fylla i med fritextsvar. “Fyll i den tomma rutan – öppna post” är en frågetyp som ger dig stor frihet. Den kan konfigureras för att acceptera flera svar eller variationer, till exempel om det ska vara skiftlägeskänsligt eller om en uttrycksmatchning ska användas. Det är möjligt att manuellt godkänna studenters svar vid bedömning om du märker att du har glömt att ange ett svarsalternativ.  

För att välja denna frågetyp, välj först "Fyll i den tomma rutan" och sen i frågetypens inställningar "Öppna post".

Läs mer om “Fyll i den tomma rutan” på Canvas Community .

Rekommenderas för entydiga formuleringar

Denna frågetyp passar bra för satser eller lagar som bara kan formuleras på ett eller ett fåtal sätt. Du kan även använda frågetypen för beräkningar om du vill inkludera enheterna i svaret.

  • Bra exempel: “Om en kemisk reaktion avger värme är det en [exotermisk] reaktion.”
  • Mindre bra exempel: “En exotermisk reaktion [avger värme].” Andra korrekta svar kan vara “blir varm”, “släpper ut värme” eller “värms”.

Det är viktigt att du tänker igenom och testar vilka olika varianter av det rätta svaret som studenter kan använda. Några klassiska variationer på svar är stora/små bokstäver, punkt/komma, enheter eller inte, med mellanslag mellan värde och enheter eller inte. Till exempel behövs fyra varianter på värdet på tyngdacceleration vid jordens yta: 9,82N 9.82N 9,82 N 9.82 N.

Essä (Essay)

Frågetypen “Essä” möjliggör svar med fri text av valfri längd. Svaren måste bedömas manuellt och du kan lägga till "bedömningsanteckningar" för att säkerställa att alla lärare i kursen använder samma kriterier för bedömning. Dessa anteckningar syns bara för bedömare.

Denna frågetyp kan justeras genom att aktivera en eller flera av följande alternativ:

  • "Redigerare för formaterat innehåll" (Rich Content Editor). Ger studenterna tillgång till samma textredigerare som du använder i Canvas. Gör det möjligt att exempelvis bädda in bilder och videosvar i texten.
  • "Stavningskontroll" (Spell-check).
  • "Visa antal ord" (Show Word Count).
  • "Ställ in ordgräns" (Set Word Limit).

Läs mer om “Essä” på Canvas Community .

Rekommenderas för kortare fritextsvar

Texter från en “Essä”-fråga i ett quiz kan bara bedömas med en kommentar, till skillnad från annoteringsmöjligheterna med inlämnade filer i en uppgift. Därför passar det bättre med kortare fritextsvar än långa uppsatser. Studenter kan även bli oroligare för att längre texter inte sparas, trots att de sparas automatiskt precis som alla andra quiz-frågor.  

Använd gärna ordgränser för att leda studenter till bättre svar och jämnare arbetsbörda för dig. En ordgräns på exempelvis minst 20 ord gör att studenterna måste skriva mer än ett enkelt ja eller nej. På samma sätt gör en maxgräns på exempelvis 300 ord att du slipper läsa en bok om ämnet när du bedömer quizet.