Till innehåll på sidan

Riktlinjer för kurs-PM på KTH

Examinator ansvarar för att kurs-PM upprättas och finns tillgängligt för studenterna senast vid kursens start på "Om kursen", som är KTH:s officiella plats för kursinformation.

Sammanfattning av kapitel 4 om kurs-PM i styrdokumentet

I styrdokumentet "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer" (pdf)  regleras:

 • att examinator ansvarar för att kurs-PM upprättas inför genomförandet av varje kursomgång och finns tillgängligt för studenterna före kursstart
 • vilka uppgifter som ett kurs-PM måste innehålla
 • att systemstödet för kurs-PM rekommenderas.

Nedan kan du läsa om vad som står om kurs-PM i styrdokumentets kapitel 4.

Ur styrdokumentet

Utdrag: "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer"

4. Kurs-PM

Inför varje genomförande av en kurs (kursomgång) ska det finnas ett kurs-PM som innehåller kompletterande information till kursplanen (kursplanens innehåll regleras i avsnitt 1.1.1). Examinator ansvarar för att ett kurs-PM upprättas. Examinator ansvarar också för att kursPM finns tillgängligt för studenterna i kurs- och programkatalogen på KTH:s webbplats senast vid kursens start. Kurs-PM bör upprättas genom det systemstöd som finns för kursinformation i kurs- och programkatalogen.

4.1. Innehåll

Följande information ska finnas:

 • Namn och kontaktuppgifter till kursansvarig, examinator och andra lärare som undervisar i kursen.
 • Information om kurslitteratur och annat studiematerial.
 • Information om stöd till studenter med funktionsnedsättning.
 • För vilken kursomgång kurs-PM gäller.
 • Datum för när kurs-PM har upprättats.
 • Betygskriterier (för kurser med tre- eller sjugradigt betygssystem), se även avsnitt 2.4.
 • Vilket mål som examineras vid vilket tillfälle och hur resultatet påverkar slutbetyget.
 • Information om inlämningstid och tid för examination, om det inte framgår av schema för kursen.
 • Vilka hjälpmedel som tillåts vid examinationen och om samarbete är tillåtet eller inte samt den övriga information som kan behövas för genomförandet av examinationen, till exempel hänvisning till kursens hederskodex eller etiskt förhållningssätt.
 • Information om att studenten är skyldig att ta del av och följa givna instruktioner om vad som gäller vid examinationen, och att det kan leda till disciplinära påföljder i form av varning eller avstängning om studenten inte följer instruktionerna.
 • Eventuella konsekvenser av en försent inlämnad uppgift (ska regleras i kursplanen enligt avsnitt 1.1.1 eller i betygskriterierna enligt avsnitt 2.4). I fråga om salstentamen framgår eventuella konsekvenser i anvisning om tentamensregler vid KTH (V-2018- 0203).
 • I fråga om löpande examination ska det också finnas information om (1) vilka uppgifter och/eller tillfällen som ingår i den löpande examinationen och (2) hur sammanvägningen av studentens prestationer vid de olika examinationstillfällena görs. 12 (21)
 • Huruvida komplettering till godkänt betyg är möjlig och om det i så fall är examinator som ska kontakta studenten, eller tvärtom, för att initiera komplettering, se även avsnitt 6.6.
 • Huruvida plussning är möjlig och hur studenten i så fall anmäler sig för plussning, se även avsnitt 7.1.
 • Övrig information som kan behövas.

4.1.1 Ändringar i kurs-PM under genomförandet av kursen

Kurs-PM bör inte ändras under genomförandet av kursen. Om ändring ändå måste göras ska varje ändrat stycke eller avsnitt märkas med datum, exempelvis ”(ändrad från och med DD MM ÅÅÅÅ)”. Studenterna ska omgående informeras om att en ändring har gjorts.

Rättning av skrivfel får alltid göras och studenterna behöver inte informeras om rättningen.

Få hjälp av det lokala stödet på din skola vid publicering av kurs-PM

Du som är examinator, kursansvarig eller lärare kan få hjälp från det lokala stödet på din skola med att publicera ditt kurs-PM med administrationsverktyget för Om kursen. På Support för Om kursen  hittar du kontaktuppgifter. 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-07-03