Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mallen med rubriköversikt för kurs-PM

Nedan beskrivs den mall för kurs-PM som finns i Om kursens administrationsverktyg. Mallen innehåller fem fördefinierade huvudrubriker som är grupperade i fem flikar med ett antal olika rubriker under varje huvudrubrik.

Om mallens rubriker

Verktygets rubriker rekommenderas

Verktygets rubriker (a och v) är framtagna utifrån skolornas och studenternas behov av att få enhetligt strukturerad information oavsett kurs och skola. Därför rekommenderar KTH att du i så stor utsträckning som möjligt väljer de rubriker som finns i verktyget, istället för att skapa egna rubriker.

Egna rubriker

Du kan lägga till egna rubriker sist i alla avsnitt (undantag: ”Kontakter”). Men innan du väljer att lägga till en egen rubrik, gå igenom de rubriker som finns för att det se om de kan passa för ditt innehåll. Kom ihåg att använda rubriknivåerna i rätt hierarkisk ordning, med hjälp av verktygets texteditor. 

Lägga till innehåll under rubrik som alltid inkluderas

Det finns även tre rubriker som alltid inkluderas (a) där du kan lägga till ytterligare avsnitt under den text som redan visas. Det gäller rubrikerna "Stöd för studenter med funktionsnedsättning", "Examination" och "Etiskt förhållningssätt".

Hämtad och/eller redigerbart innehåll

Rubrikerna skiljer sig vad gäller om information hämtas från Kopps, eller om du lägger in information själv. Det finns också några rubriker där information hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps, men där du tillåts att redigera informationen i ditt kurs-PM. Det gäller rubrikerna: "Kurslitteratur", "Möjlighet till komplettering" och "Möjlighet till plussning".

När du arbetar med rubrikerna får du information om när information hämtas och när du kan redigera den själv. 

Behövs information som hämtas från Kopps redigeras görs detta av en person med behörighet för Kopps. Läs mer på sidan Hämtad Kursinformation .

Fem huvudrubriker med underrubriker i kurs-PM

Förkortningar av olika rubrikkategorier

Det finns i huvudsak tre kategorier av rubriker i systemet;

 • (a) = rubriker som alltid inkluderas i ditt kurs-PM,
 • (v) = valbara rubriker och
 • (e) = egna rubriker som du skapar själv.

1. Innehåll och lärandemål

Rubriker under huvudrubriken "Innehåll och lärandemål" syftar dels till att övergripande beskriva innehåll och lärandemål för kursen (hämtas från kursplanen) dels till att mer detaljerat beskriva vilka läraktiviteter som ingår i kursen. Här kan du om du vill även skapa en detaljplanering.

 • (a) Kursinnehåll. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps.
 • (a) Lärandemål. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps.
 • (v) Läraktiviteter
 • (v) Detaljplanering

2. Förberedelser inför kursstart 

Rubriker under huvudrubriken "Förberedelser inför kursstart" syftar till att informera studenten om vilka förberedelser som är bra att göra. T.ex. vilken kurslitteratur som behöver köpas in, om en specifik programvara kommer att användas under kursen och vilka förkunskaper som studenten behöver ha. Här finns även en allmän information till studenter med funktionsnedsättning, den informationen kan kompletteras med specifik information för kursen till dessa studenter.

 • (v) Rekommenderade förkunskaper. Textinnehållet hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps. 
 • (v) Särskilda förberedelser
 • (a) Kurslitteratur. Textinnehållet hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps men kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • (v) Utrustning
 • (v) Programvara
 • (a) Stöd för studenter med funktionsnedsättning . En standardtext visas, den kan kompletteras direkt via kurs-PM-funktionen. 

3. Examination och slutförande

Rubriker under huvudrubriken "Examination och slutförande" syftar till att tydliggöra för studenten hur examination och betygsättning genomförs. Stora delar av informationen som visas här hämtas från kursplanen. Du kan även lägga till egen information om studenternas möjlighet till komplettering, plussning och ersättningsuppgifter. En allmän text som etiskt förhållningssätt visas här, och det finns möjlighet att komplettera med ett eget avsnitt om detta.

 • (a) Betygsskala. Textinnehållet hämtas från kursplanen i Kopps.
 • (a) Examination. Textinnehållet hämtas från kursplanen i Kopps, samt att en standardtext visas. Texten kan kompletteras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • (a) Övriga krav för slutbetyg . Textinnehållet hämtas från kursplanen i Kopps. Obs, saknas innehåll under rubriken i kursplanen visas rubriken inte.  
 • (v) Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier
 • (v) Möjlighet till komplettering. Textinnehållet hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps, men kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • (v) Möjlighet till plussning. Textinnehållet hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps men kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • (v) Möjlighet till ersättningsuppgifter
 • (v) Resultatrapportering
 • (a) Etiskt förhållningssätt. Visar standardtext som även visas i kursplan. Standardtexten kan kompletteras via kurs-PM-funktionen. 

4. Ytterligare information

Under huvudrubriken "Ytterligare information" samlas de rubriker som inte ryms under övriga flikar. Här är det även möjligt att lägga till egna rubriker som inte passar in under andra flikar. 

 • (a) Övriga föreskrifter. Textinnehållet hämtas från kursplanen i Kopps. Obs, saknas innehåll under rubriken i kursplanen visas rubriken inte.  
 • (v) Ändringar inför denna kursomgång

5. Kontakter

Rubriker under huvudrubriken "Kontakter" syftar till att informera studenten om hur kommunikationen med lärare och annan relevant personal ska ske inför och under kursomgångens genomförande.

 • (v) Kommunikation i kursen
 • (a) Kursansvarig. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kurstillfället i Kopps.
 • (a) Lärare. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kurstillfället i Kopps.
 • (v) Lärarassistenter. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kurstillfället i Kopps.
 • (a) Examinator. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kursgemensam information i Kopps.
 • (v) Övriga kontakter.

Få hjälp av det lokala stödet på din skola vid publicering av kurs-PM

Du som är examinator, kursansvarig eller lärare kan få hjälp från det lokala stödet på din skola med att publicera ditt kurs-PM med administrationsverktyget för Om kursen. På Support för Om kursen  hittar du kontaktuppgifter.