Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningschef utsedd för avd. för ledning och organisering i byggande och förvalning

Publicerad 2022-06-30

Prefekt beslutar efter samråd med stf. skolchef att utse Malena Havenvid till avdelningschef för avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning (org.enhet AID) inom Institutionen för fastigheter och byggande från och med 1 juli 2022 och tillsvidare fram till dess ett nytt beslut fattas.

Malena Havenvid
Malena Havenvid universitetslektor/avd chef havenvid@kth.se 0721486260 Profil

Uppdrag som avdelningschef

Avdelningschefen är en del av linjeorganisationen på KTH. Avdelningschefen har arbetsgivaransvar för personal, inklusive tillfällig personal (timanställda), som arbetar inom aktuellt verksamhetsområde eller i dess lokaler och med dess maskiner och/eller utrustning på avdelningen. Avdelningschefen ansvarar för att gällande författningar och KTH:s styrdokument efterlevs inom avdelningens verksamhet.

Avdelningschefen har ansvar för att:

  • Leda och fördela arbetet inom avdelningen
  • Säkerställa att medarbetar- och lönesamtal samt arbetsplatsträffar genomförs inom avdelningen.
  • Fatta beslut i de frågor som rör avdelningens ekonomi inom ramen för avdelningens disponibla resurser och den budget som är fastställd för avdelningen. Skolchefens och i tillämpliga delar prefektens beslut om ekonomistyrning skall följas och god redovisningssed iakttas.
  • Ansvar för att bereda avtal som rör avdelningens verksamhetsområde, signering av avtalen sker enligt KTH:s och skolans besluts- och delegationsordning.
  • Ansvar för att bereda anställningsärenden, som föredras och godkänns av prefekt innan beslut om anställning fattas av skolchef.