Till innehåll på sidan

Konkret, framåtriktad och ambitiös - ABE-skolans verksamhetsplan 2021 är fastställd

Flygbild över villaområde tidigt på morgonen, Kista, Stockholm, soluppgång
Foto: olaser / Istock
Publicerad 2021-01-20

ABE-skolans verksamhetsplan för 2021 är nu fastställd. Verksamhetsplanen är skolövergripande. Skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhelmsson berättar om tankarna bakom årets aktiviteter och vad nästa steg är.

Vad är tankarna bakom årets verksamhetsplan?

Muriel: Vårt fokus har varit att skapa en verksamhetsplan som är konkret, framåtriktad och tydligt förankrad i verksamheten. Efter året som gått, där prioriteringarna i många fall fick ändras med kort varsel p.g.a pandemin, har vi verkligen insett hur viktigt det är att ha en tydlig verksamhetsplan. Med en strategisk plan i botten finns det en grund att utgå ifrån även i stökiga tider. Vår plan är ambitiös och genomförbar. Vi är många som arbetar tillsammans för att nå skolans mål.

Mats: Det finns ingen inbördes prioritetsordning. Verksamhetsplanen innehåller helt enkelt de frågor, mål och aktiviteter som är viktigast för ABE-skolan. I år har vi dragit ner antalet aktiviteter och valt att fokusera mer riktat på insatser som ger störst nytta med de resurser vi har.

Hur har verksamhetsplanen tagits fram?

Muriel Beser Hugosson

Muriel: Vi har bl.a haft digitala workshops och enkäter med våra olika råd och grupper inom skolan. Målet har varit att säkerställa att planen inrymmer aktiviteter som hanterar just de utmaningar och teman som är viktiga för verksamheten, på riktigt.

Mats: Det jobbas även med andra viktiga frågor både på KTH-nivå och lokalt på institutionerna. Institutionernas arbete tar sin grund i skolans plan, hur själva genomförandet ser ut kan vara olika och anpassas efter verksamheten.

Har ni några exempel på aktiviteter som införs i år?

Muriel: På utbildningssidan har vi bl.a. ett projekt att se över incitamentsstrukturer som leder till att fler lärare går högskolepedagogiska kurser. Vi kommer även att se över möjligheter till samläsning av moment mellan olika program, t.ex. civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad och högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik och Design. Här finns potential att mer effektivt nyttjavåra fantastiska lärarresurser. En annan sak vi vill prova är införandet av ett språkmentorskap, där icke-svensktalande nyanställda får chansen att träna på svenska genom att luncha med någon annan anställd– ett enkelt och kul sätt att få nya kontakter och insyn i andra delar av verksamheten!

Mats Wilhelmsson

Mats: Det blir en del fokus på den ökande digitaliseringen av utbildningen också. Lärarna behövde ta sig an den digitala utbildningen blixtsnabbt förra året och nu, i steg två, behöver verksamhetsstödet få möjlighet att kompetensutvecklas för att kunna stötta i denna nya verklighet. Det är viktigt för oss att vår arbetsmiljö fungerar för samtliga anställda. Det är därför, under rådande omständigheter, angeläget att se över hur en fungerande fysisk och psykisk arbetsmiljö på distans kan säkerställas. Vi har även valt att ha med en punkt om förbättring av den fysiska kontorsmiljön vad gäller t.ex. värme och ventilation. Där handlar det mycket om att föra en dialog med Akademiska hus.

Hur går genomförandet av aktiviteterna till?

Mats: Nu närmast kommer de funktioner som är ansvariga för aktiviteter att få i uppdrag att inkomma med en skriftlig plan för arbetet, sedan sker en uppföljning innan sommaren och slutrapportering i november. Vi vill skapa en tydlig process för planering, genomförande och löpande analys av de olika aktiviteter som finns i planen. Verksamhetsplanen är ett dynamiskt dokument och det kan behöva göras revideringar under året. Det handlar inte om att bocka av genomförda aktiviteter på en lista, utan att kunna se att vi trendmässigt är på rätt väg.

Muriel: De aktiviteter som finns i verksamhetsplanen är de som vi tror bidrar mest till att uppnå våra mål. Men vi behöver vara lyhörda och flexibla och löpande kunna revidera aktiviteter om de inte leder åt rätt håll, eller om det händer saker som förändrar förutsättningarna.

Vad är nästa steg?

Muriel: Nu initierar vi dels det operativa genomförandet av årets aktiviteter. Under våren är det även dags för uppföljning av förra årets verksamhetsplan2020 där vi tittar på effekter, indikatorer och resultat. Detta tar vi sedan med in i arbetet med nästa års verksamhetsplan som sker under hösten.

Mats: Det handlar både om att jämföra indikatorer men även om att analysera – om andel kvinnlig fakultet har sjunkit, har vi då satsat på fel åtgärd? Bör vi göra något annorlunda? I år genomförs även en ny Research Assessment Exercise (RAE) på KTH, ett viktigt arbete som är framåtblickande. Resultatet från detta kommer också påverka arbetet med nästa års verksamhetsplan och även kommande utvecklingsplan som ska lanseras 2023.

Muriel: Vi välkomnar alla medarbetares synpunkter inför och under planeringen under hösten när arbetet till nästa års verksamhetsplan sker. Det är vår gemensamma verksamhet vi planerar och alla ska kunna känna sig delaktiga.