Nya aktiviteter på gång inom skolans samverkansarbete

Publicerad 2020-04-02

ABE-skolans reviderade strategidokument för impact (genomslag) är nu fastställt. Syftet med genomslagsstrategin är att stödja skolans långsiktiga och strategiska arbete med samverkan och samhällsinverkan. Nu planeras nya aktiviteter för skolans personal hösten 2020.

Professor Johan Silfwerbrand, impactansvarig för ABE-skolan samt prefekt på Institutionen för byggvetenskap (Foto: KTH)

Strategin utgår från skolans forsknings- och utbildningsområden och fokuserar på samverkans- och samhällsinverkansaktiviteter av relevans för dessa. Johan Silfwerbrand , impact-ansvarig på ABE-skolan, har reviderat dokumentet från 2016 i samråd med skolans impactgrupp och ledningsråd.

”Vår skola är redan i dag mycket aktiv inom samverkan. Vår forskning och utbildning är till stor del tillämpad, samhällsnära och vi har mycket goda kontakter med näringsliv och förvaltning. Ett av våra största genomslagsområden är förstås den kompetens som kommer ut i samhället via alla våra examinerade ingenjörer, arkitekter, doktorer och licentiater. Men nya forskningsresultat måste vi sprida på andra sätt. De flesta forskare och lärare har kontakter ute i industrin och offentlig verksamhet, och jag tror faktiskt vi är bättre där än forskare på andra skolor. Men vi kan bli ännu bättre på att nå ut med våra resultat till branschen, och till allmänheten. Vår verksamhet är till stor del skattefinansierad - det är självklart att det vi gör ska komma samhället till del.”

Strategin verkar i samklang med andra styrdokument för ABE-skolan, och utgör ett komplement till dessa. Detta gäller framförallt skolans och KTH:s utvecklingsplan samt verksamhetsuppdrag i vilka flera mål för samverkan redan finns. Skolans impactgrupp, med en representant från varje institution, arbetar tillsammans för att genomföra aktiviteter inom ramen för strategin och nu planeras för hösten 2020.

”Vi kommer bl.a. att genomföra en workshop i etik och samverkan för ABE-skolans anställda under hösten. Tanken är att diskutera olika cases; t.ex. etiska dilemman kring forskningsmedel från industrin, risken för etiska svårigheter kopplade till forskningsintervjuer och eventuell självcensur vid resultat som kan väcka allmänhetens oro eller är kontroversiella. Skolans impactgrupp ska ha ett möte i april och under det möte så ska programmet för ovanstående workshop läggas fast.”

En föreläsning om medieträning genomfördes på skolan under 2018 och en likande aktivitet planeras nu även för hösten 2020. Johan tycker att det är viktigt för alla i fakulteten att lära sig lite om hur medielandskapet fungerar.

”Det är inte alltid lätt att hantera knepiga frågor från TV eller radio, men det är ett väldigt bra sätt att nå ut med våra kunskaper och expertkompetenser. Journalister är ofta intresserade av att få alarmerade rubriker som säljer medan forskare letar efter konsensus och inte vill oroa. Det är oerhört värdefullt att få ett hum om hur de tänker ’på andra sidan´”.

Under hösten 2019 och våren 2020 har skolan introducerat en ny öppen seminarieserie, Torsdagsseminariet, där inbjudan gått ut brett till både KTH-anställda och industrin. En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla. Johan uppmanar alla att ta chansen att lära sig mer om de aktiviteter som pågår på skolan.

”Torsdagsseminarierna har varit väldigt uppskattade, med åhörare från både näringsliv och olika delar av KTH. Jag hoppas på en större publik när vi startar igen i höst, fler borde ta chansen att ta del av vad som händer på skolan! Jag vill även uppmana de forskare och lärare som kan tänka sig att hålla ett anförande att anmäla intresse. Det är en fantastisk chans att marknadsföra sig och sin forskning, nya undervisningsmetoder, eller intressanta samarbeten. Det viktiga är att det är något som går att presentera populärvetenskapligt och är intressant för en bredare krets.”

I samband med RAE2020 har samtliga institutioner fått skriva en rapport som bl.a. innehöll uppgiften att identifiera s.k. impact cases. Josefin Backman , kommunikationsansvarig på ABE-skolan och skolans impact-kommunikatör, ser även detta som en chans att nå ut brett med konkreta exempel på framgångsrik verksamhet:

Josefin Backman, kommunikationsansvarig på ABE-skolan (Foto: KTH)

”Impact cases är helt enkelt exempel på fallstudier eller ’framgångssagor’ som visar vad vi redan har gjort med en tydligt skapad samhällseffekt och vår del i detta. Från den forskning eller utbildning som är källan till en beskrivning av den faktiska effekt, förändring eller samhällsnytta som skapats. Från skolan kommer vi nu att se över de exempel som har identifierats via RAE-rapporten och hjälpa till att göra de populärvetenskapliga och publiceringsbara på ABE-skolans hemsida. Om det är någon som har fler bra exempel så får de gärna tipsa mig!”

Johan Silfwerbrand sitter även med i en central grupp som leds av Johan Blaus (KTH Näringslivssamverkan) med samtliga skolors impactansvariga. Gruppen delar erfarenheter, tar del av nationellt och internationellt arbete på detta område och samordnar arbetet med impact på KTH-nivå.

”En viktig del är frågan om hur meriter inom samverkan ska uppvärderas. Tredje uppgiften är värdefull och värdesätts men det syns inte när meriter räknas. Det pågår ett arbete där flera universitet i Sverige, bland annat KTH, medverkar för att se hur detta kan göras. Det är viktigt med kontinuerlig nära samverkan med industri och samhället i övrigt. I nära samarbete får vi ju veta vilka problem de har, och kan med vår verksamhet vara med och förändra och förbättra framtidens samhälle. Vi får så att säga tips om vika utmaningar som finns. Självklart så identifierar vi som forskare och lärare själva problemställningar, men samspelet gör det ofta totalt sett bättre.”