Nytt internationellt masterprogram inom transport, mobilitet och innovation startar 2020

Publicerad 2019-06-19

KTH har beslutat att inrätta ett masterprogram Transport, mobilitet och innovation (inom ramen för EIT KIC Urban Mobility) där programansvaret kommer att ligga på ABE-skolan.

EIT-KIC

KTH tillhör fem konsortier inom EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. Aktiviteterna sker i så kallade KIC:ar, knowledge and innovation communities.

KTH medverkar inom informations- och kommunikationsteknologi, EIT Digital, energi, KIC InnoEnergy, hälsa, EIT Health, råmaterial, EIT Raw Materials, och transportsystem, EIT Urban Mobility. I konsortierna ingår forskningsinstitut, stora teknikföretag och flera av de ledande tekniska universiteten i Europa.

I den första antagningsomgången, 2020, antas studenter till spåret "Sustainable Urban Mobility Transitions". Programmet inkluderar obligatorisk geografisk mobilitet. Mobilitetskravet innebär att ett års studier genomförs vid KTH och ett år vid annat lärosäte inom konsortiet.
2020 erbjuds följande mobilitetsmöjligheter:
År 1: KTH, UPC (Barcelona, Spanien), Aalto (Espoo, Finland), TU/e (Eindhoven, Nederländerna)
År 2: KTH, UPC, Aalto, TU/ e, Technion (Haifa, Israel)
DTU (Lyngby, Danmark) har för avsikt att ansluta till senare antagningsomgång.

Den del av utbildningsplanen som ges av KTH inom transport och mobilitet bygger på samläsning med befintliga masterprogram i transport och geoinformatik respektive hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Därutöver tillkommer affärsorienterade kurser fokuserade på innovation och entreprenörskap. Dessa kurser kommer att ges av institutionen för industriell ekonomi vid ITM-skolan.

På KTH kommer spåret att vara mappat mot civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad. Det innebär att studenter som antas till masterprogrammet, efter att ha fullföljt årskurs 1-3 inom civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, ges möjlighet att ansöka om civilingenjörsexamen.

Spår som planeras för senare antagningsomgångar är: "Smart Mobility Data Science and Analytics", "Innovative Mobility Technology Development" och "New Mobility Markets and Services".

Programmet innebär samarbete inom konsortiet MOBILUS som vann EIT:s utlysning för Urban Mobility. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inom konsortiet samarbetar KTH med organisationer, företag och lärosäten.