Till innehåll på sidan

Anställningsordning ses över

Två kvinnor står bredvid varandra.
Sofia Ritzén och Sigbritt Karlsson leder översynen av KTH:s anställningsordning.
Publicerad 2022-09-07

Rektor Sigbritt Karlsson och dekanus Sofia Ritzén ska leda arbetet med att se över KTH:s anställningsordning- i enlighet med ett rektorsbeslut.

– Målet är att skapa en anställningsordning och befordringsgång som är transparent, tydlig och förankrad. Jag ser fram emot att vi nu tillsammans ska ta fram ett regelverk och en tillämpning som alla delar av KTH kan stå bakom. Det är också viktigt att praxis kalibreras mot regelverket, så att dessa stämmer överens, säger Sigbritt Karlsson.

Före sommaren fattade universitetsstyrelsen beslut om översyn med anledning av ett ärende rörande kallelse till anställning som professor.

– Skillnaden mellan olika vägar att bli professor har skapat en spänning i organisationen som vi ska råda bot på genom översynen och att linjeorganisationen tydligare samverkar med den kollegiala strukturen, säger Sofia Ritzén.

Bred förankring

Arbetet kommer att drivas av en styrgrupp med en bred förankring i KTH:s organisation. I styrgruppen ingår förutom rektor och dekanus även prodekanus, skolchefer, universitetsdirektör, studentrepresentanter samt kanslistöd. Andra organ som kommer att involveras i utvecklingsarbetet är fakultetsrådet, anställningsnämnden, befordringsnämnden, vicerektorer, skolchefer och andra ansvariga för kompetensförsörjning på skolorna.

I den av rektor utsedda arbetsgruppen ingår dekanus, prodekanus, vicerektorerna för forskning respektive utbildning, en medarbetare från personalavdelningen och två från ledningskansliet.

– Vi kommer att involvera väldigt många människor och grupper så att alla kan stå bakom det vi kommer fram till. Det är angeläget att vi jobbar tillsammans och skapar trygghet och förutsägbarhet och respekt för besluten i våra utbildnings- och forskningsmiljöer, säger Sigbritt Karlsson.

Universitetsstyrelsen fattade beslut om den nuvarande anställningsordningen. Den började gälla 1 april 2018.

Öppen dialog

– En öppen dialog är avgörande och att vi också tar i beaktande och kan balansera att det ser olika ut inom olika ämnesområden när det gäller krav och förutsättningar för befordran. Behoven av kompetens och kvalifikationer förändras också med tiden och utvecklingen i samhället. Vi måste därför kunna uppdatera kraven på olika befattningar och därmed revidera anställningsordningen med jämna mellanrum, säger Sofia Ritzén.

En ökad tydlighet kring anställningsordning och rekryteringsprocesser är viktigt för lärare och forskare och för kvaliteten i verksamheten i stort.

– Översynen ger möjlighet att konkret arbeta med de synpunkter som framkommit och inleda början på något nytt som gagnar KTH:s utveckling som forsknings- och utbildningsinstitution, säger Sigbritt Karlsson.

Sigbritt Karlsson och Sofia Ritzén ska löpande rapportera arbetet till universitetsstyrelsen och tillträdande rektor Anders Söderholm kommer att involveras i arbetet. Slutrapportering sker senast 6 april nästa år.

Om översynen

Arbetet ska innefatta
- diskussion om strategisk kompetensförsörjning främst gällande läraranställningar, inklusive användningen av utlysning, befordran och kallelse av professor samt kompetenskraven för läraranställningar
- en översyn och vid behov justeringar av KTH:s interna regelverk för anställning och befordran (främst anställningsordning och riktlinje till anställningsordningen)
- en översyn av den praktiska tillämpningen av detta regelverk, inklusive hur kallelseärenden ska handläggas och dokumenteras.
Universitetsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 17 juni 2022 att ett arbete skulle påbörjas på KTH för att se över det interna regelverket, särskilt anställningsordning och riktlinje till anställningsordning, och handläggningsprocesserna i alla delar.Den 24 augusti beslutade universitetsstyrelsen att arbetet med anställningsordningen och dess tillämpning ska säkerställa att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet beaktas i enlighet med det nationella regelverket. Rektor och dekanus ska rapportera om hur arbetet fortskrider på kommande styrelsemöten.

Rektor fattade den 6 september beslut om uppdrag att se över anställningsordning vid KTH och tillhörande styrdokument. Beslutet har diarienummer V-2022-0543. Vill du ta del av beslutet finns information om hur du går tillväga på sökportalen (searchport)

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-09-07