Till innehåll på sidan

Intern utvärdering stärker KTH inför RAE

Anders Forsgren
Dekanus Anders Forsgren, foto: Susanne Kronholm
Publicerad 2020-08-03

Stärkt akademiskt ledarskap och förbättrade rapporter inför RAE 2021. Det ska en intern granskning som äger rum i slutet av augusti leda till. Dekanus Anders Forsgren genomför granskningen i dialog med de nio panelerna var för sig. Granskningsveckan avslutas med ett dialogseminarium där alla nio paneler deltar.

Nu i augusti var det tänkt att de externa internationella experterna skulle komma till KTH för att utvärdera KTH:s forskning inom ramen för 2020 års RAE (Research Assessment Exercise). En utvärdering som fick skjutas fram ett år på grund av coronakrisen. Istället genomför KTH en intern granskning 24 – 27 augusti.

De första tre dagarna träffar dekanus Anders Forsgren företrädarna för de nio paneler som representerar de nio forskningsområden som utvärderas under RAE:n där KTH får svar på hur man ligger till i förhållande till den internationella forskningsfronten.

Ersätter den kontinuerliga uppföljningen av forskning

Det är prefekter och koordinatorer från respektive panel som Anders Forsgren kommer att föra en dialog med kring de rapporter de har lämnat in till KTH:s än så länge preliminära RAE-rapport.

– Den här interna granskningsveckan ersätter den kontinuerliga uppföljningen av forskning vi brukar ha varje år. Som underlag finns ju ett skriftligt material, panelernas rapporter.

Gör KTH bättre förberett inför externa RAE-granskningen

Syftet med dialogerna är att prefekter och koordinatorer från respektive panel ska få möjlighet att reflektera kring det de har skrivit i rapporterna om hur de arbetar för att säkra kvaliteten i KTH:s forskning.

– Det finns ett viktigt ”hur” här. Visst, rapporterna ska vara på ett visst antal sidor och ska beskriva vissa saker. Men det finns ett viktigt ”hur” i hur vi gör det. Det är när man träffas och ställer frågor kring det som står i rapporterna som man kan få en diskussion och en dialog som gör att man kan ta nästa steg, säger Anders Forsgren och fortsätter:

– Vi tittar på innehållet och diskuterar frågor kring det de har skrivit som har att göra med det akademiska ledarskapet, forskningsmiljön, forskningens kvalitet och sådana saker. Så att de får möjlighet att reflektera ett varv till.

Tanken är att prefekter och koordinator från varje panel tar med sig de synpunkter som kommer fram och jobbar vidare med att förbättra sina rapporter under hösten.

– Det gör att de kommer bättre förberedda inför den externa granskningen under RAE:n nästa år, säger Anders Forsgren.

Dialogseminarium på torsdagen med alla panelerna

Den fjärde dagen under den interna granskningsveckan, torsdag 27 augusti, genomför Anders Forsgren tillsammans med Johann Packendorff, professor på ITM-skolan och programledare på Equality Office, ett dialogseminarium med prefekterna och koordinatorerna från de nio panelerna. Seminariet kommer att handla om forskningsmiljön och det akademiska ledarskapet på KTH.

– Där tänker jag att vi ska diskutera och reflektera kring hur vår forskningsmiljö på KTH ser ut, lyfta det som är bra, lära av varandra och träffas över KTH, säger Anders Forsgren och tillägger:

– Det handlar väldigt mycket om tillit och förtroende. Det är viktigt att det blir en dialog som de som deltar uppfattar som meningsfull. Och det tänker jag mig att jag förhoppningsvis kan se till att det blir.

Text: Håkan Soold

Fakta:

Fokus för den interna granskningen är:

  • Ledarskap (formellt och informellt) och arbetsmiljö. Utgångspunkten är forskningsbaserad koppling mellan arbetsmiljö och produktivitet.
  • KTH ska ligga i framkant av forskningsfronten. Arbetar vi på ett hållbart och metodiskt sätt som gör att detta är sant även om 10 år?
  • Undersöka vad KTH gör riktigt bra vad gäller forskning, och vilka områden som kan förbättras

Syftet med granskningen är:

  • Att svara på frågan ”Hur arbetar vi för att säkra kvalitet i KTH:s forskning?” Varje medarbetare ska reflektera över dennes bidrag till detta och ställa sig frågan ”Vad gör jag för att bidra till en ökad nivå och/eller kvalitet på KTH:s forskning? Veckan är alltså en möjlighet att ta ett steg tillbaka och reflektera över KTH:s arbetssätt inom forskningsrelaterad verksamhet.

Den interna granskningsveckan ska leda till:

  • Stärkt ledarskap och förbättrade rapporter (inför nästa RAE)
  • Diskussioner som kan bli underlag till nästa del i självvärderingen (RAE), till exempel ändra och lägga till frågeställningar i panelernas rapporter.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-08-03