Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kallelseprocess på KTH belyst

Tegelfasad med KTH:s logotype.
Kallelseförfarandet vid KTH har utretts.Det utgör underlag för ett yttrande till Universitetskanslersämbetet.
Publicerad 2022-06-20

Den särskilda utredningen av kallelseprocessen vid KTH har presenterats för KTH:s universitetsstyrelse.
– Vi har fått frågeställningar kring kallelseförfarande belysta av en juridisk expert. Nu har vi ett bra underlag för att avge yttrande till UKÄ i ett tillsynsärende och kommer att avvakta UKÄ:s syn i frågan. Vi har också underlag för att inleda översyn av frågor om kallelse till professor och andra läraranställningsfrågor på KTH, säger styrelseordförande Pia Sandvik.

Utredaren har gått igenom hur kallelseförfarandet använts sedan det infördes 2011 och handläggningen av ett beslut om att kalla en professor. Utredarens bedömning är att kallelseförfarandet strider mot regleringen i högskoleförordningen när det gäller restriktivitet och sakkunnigbedömning. Även i tidigare fall finns enligt utredaren skäl att ställa principiella och strategiska frågor om användning av kallelseförfarandet och hon konstaterar att i hälften av fallen rör de en tidigare anställd vid KTH. Totalt har 14 personer kallats till professorer vid KTH sedan 2011. I en del fall har en sakkunnigbedömning gjorts, i andra fall inte.

Se över regelverk

Universitetsstyrelsens beslut i samband med detta innebär att det dels ska påbörjas ett arbete för att se över det interna regelverket, särskilt anställningsordning och riktlinje till anställningsordning, och handläggningsprocesserna i alla delar, dels att det ska tas fram ett underlag inför yttrandet till UKÄ.  

Att det skulle ha förekommit någon typ av jäv som det spekulerats om kommenterar utredaren med att det finns ingen information i beslut eller annat skriftligt underlag i ärendet om att personen som kallats till professor har deltagit i den direkta beredningen eller beslutfattandet i ärendet eller att någon handläggare eller beslutsfattare i ärendet har anmält en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig.

Stämma överens

Utredaren, Mia Rönnmar, professor i civilrätt i Lund går i utredningen igenom de nationella reglerna liksom de lokala riktlinjerna och processerna och hur kallelse använts vid KTH sedan 2011. Utredaren rekommenderar bland annat att KTH säkerställer att det interna regelverket och anställningsprocesserna inklusive vid kallelse av professor i alla delar överensstämmer med det nationella regelverket.

– Nu har vi fått kallelseprocessen belyst både generellt och specifikt och därigenom en indikation på att KTH generellt behöver se över regelverket och öppna för en diskussion om rekryteringsprocessen och hur våra viktiga lärare tillsätts säger Pia Sandvik.

Av utredarens rekommendationer framgår också att KTH bör utveckla och tydliggöra den strategiska användningen av rekrytering, befordran och kallelse till professor. 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-06-20