Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH lämnar yttrande till UKÄ

Flygfoto: Tegelbyggnader som omgärdar en stor öppen gräsyta.
KTH:s styrelse har lämnat ett yttrande till Universitetskanslersämbetet. (Foto: Jann Lipka)
Publicerad 2022-08-31

KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 augusti om det yttrande som styrelsen ska lämna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), med anledning av handläggningen av en kallelseprofessur. En ytterligare punkt på sammanträdet var det arbete med att se över regelverket och handläggningsprocesserna för läraranställning som styrelsen tidigare beslutat om.

Det är av avgörande betydelse för KTH att säkerställa den strategiska kompetensförsörjningen av undervisande och forskande personal ur ett helhetsperspektiv, konstaterar styrelsen i sitt yttrande.

– Kompetensförsörjningen är av största vikt för KTH:s utveckling och styrelsen har tagit de synpunkter som framkommit på stort allvar. Nu inleds ett internt utvecklingsarbete som kräver bred förankring i organisationen, säger styrelseordförande Pia Sandvik.

Regelverk och processer ska ses över

Yttrandet till UKÄ är utformat utifrån ett antal frågor som UKÄ har ställt till KTH. Yttrandet redogör för nationella och lokala regelverk på området, handläggningen av ärendet och vilka åtgärder KTH har vidtagit.

Före sommaren lät universitetsstyrelsen göra en särskild utredning av kallelseprocessen vid KTH, som behandlades vid styrelsens sammanträde i juni. Mot bakgrund av vad som bland annat har framkommit av utredningen, konstaterade universitetsstyrelsen att det finns ett stort behov av att närmare se över användningen av kallelse till anställning av professor i relation till andra möjligheter till anställning som eller befordran till professor vid KTH. Styrelsen beslutade därför att det ska påbörjas ett arbete med att se över det interna regelverket och handläggningsprocesserna för läraranställningar vid KTH.

Universitetsstyrelsen beslutade även vid sammanträdet den 24 augusti att det fortsatta arbetet med anställningsordningen och dess tillämpning ska säkerställa att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet beaktas i enlighet med det nationella regelverket.

– Ärendet har blottat ett uppenbart behov av att se över anställningsordning och rekryteringsprocesser på KTH. Styrelsen beslutade om ett sådant uppdrag redan före sommaren, har nu förtydligat det och kommer att noga följa arbetet som blir en stående punkt på våra sammanträden, säger Pia Sandvik.

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-08-31