Till innehåll på sidan

”Som att vända en atlantångare mitt i farten”

Skärmbild föreställande Wanda Manninger med KTH-loggan i bakgrunden.
Wanda Manninger i Zoom framför bakrunden som används av tentavakterna. Hon har tidigare arbetat med flera införandeprojekt på KTH kopplade till tentamen, scanning av tentor samt olika systemstöd.
Publicerad 2020-05-12

När pandemin satte stopp för salstentor startades en intensiv omställning till examinationer på distans. Och bråttom var det inför vårens omtentaperiod.
– Det här har varit en stor utmaning för hela KTH, men arbetet gick över förväntan, säger Wanda Manninger, verksamhetsutvecklare på Utbildningsstöd.

Vill du bli digital tentavakt?

KTH behöver fler digitala tentavakter. Det finns ett stort vaktbehov för kommande tentaperiod i maj och för omtentorna i juni.

För anmälan, kontakta tentamensadministrationen på din skola eller fyll i GVS/Tentafunkas anmälningsformulär

Hon var ansvarig för projektet tillsammans med en arbetsgrupp inom E-lärande och Gemensamt verksamhetsstöd.

– Vi har verkligen försökt att få examinationerna på distans att bli så bra som möjligt. Både medarbetare och studenter mobiliserade all sin energi i det här, säger Wanda Manninger.

Hon liknar arbetet med att få processen på plats och som pågick in i det sista med att vända en atlantångare mitt i farten.

– Först behövde vi själva förstå vidden av alla nya förutsättningar, möjligheter och begränsningar i ny teknik, ta fram rutiner för utförandet och hitta vägar för att kommunicera dessa.

Projektgruppen gjorde tester i Zoom, utvärderade och landade till slut i en examinationsform som man tyckte fungerade. Det blev också tydligt att det behövdes en zoom-ansvarig för att lyckas. Den personen gör alla inställningar i verktyget, lägger in tentasessionerna samt bjuder in tentavaken, examinatorn och studenterna till tentan.

Examinationer på distans har medfört stora förändringar på skolorna menar Wanda Manninger.

– Tentamensadministratörerna fick ställa om sitt jobb och tillsammans med lärare och övrig personal lösa situationen med ny och okänd teknik, samt nya och in i det sista, förändrade rutiner.

Hon ser att KTH har dragit stora lärdomar av omställningen. Bland annat att det inte går att ha lika många zoomövervakade tentor som vanliga salstentor och tillägger:

– Jag ser en stor fördel i att många medarbetare som varit digital tentamensvakt har fått inblick i en del av KTH:s huvudsakliga verksamhetsprocesser - att utbilda.

Stefan Stenbom i KTH:s bibliotek med en laptop i famnen.
Stefan Stenbom. Foto: Håkan Lindgren

En enkätstudie genomfördes efter omtentaperioden. Syftet var att få återkoppling från involverade lärare och studenter och fånga in sådant som kan förbättras till nästa tentaperiod.

Svaren tyder enligt Stefan Stenbom, lärare på Digitalt lärande på ITM-skolan och ansvarig för enkätstudien att man tycker att KTH skapade en acceptabel lösning, givet förutsättningarna.

– Många lärare valde att ha övningstentor veckan före de ordinarie tentorna där man samlade sina studenter för att träna på hur det skulle gå till. Det syns tydligt i enkäten att detta har varit en viktig framgångsfaktor för genomförandet, säger Stefan Stenbom.

Han delar Wanda Manningers åsikt att omställningen och genomförandet gick bra med respekt för den stress och sena kvällar som arbetet medförde för många inom KTH och tillägger:

– En utmaning var att tentamenshanteringen i så stor utsträckning är decentraliserad. Varje skola, institution och avdelning hanterar tentamen själva medan vi nu behövde få till en KTH-gemensam lösning.

Stefan Stenbom konstaterar att efter omtentaperioden i april finns det nu 100 procent mer erfarenhet av tentor på distans.

– Vi återanvänder det som fungerade bra och övar för att förfina och förbättra allt ifrån guidematerial, utbildningsaktiviteter till hur kursrummen skapas.

Text: Marianne Norén

Att vara digital tentavakt

Nanna Hübinette
Nanna Hübinette

Nanna Hübinette, samordnare för Ladok-supporten på GVS berättar om sina erfarenheter av att vara digital tentavakt.

Vad är viktigast att tänka på som digital tentavakt?

– Att man har förberett sig och läst instruktionerna och materialet från examinatorn. Dessutom bör man testa zoom-verktyget innan och förstå hur chat-funktionen fungerar.

Hur övervakade du tentan digitalt?

– Jag såg alla fem studenterna samtidigt i zoom-vyn och hade ju fått instruktioner för hur jag skulle hålla koll. Det fanns också en observationslogg och en toalettlogg. I observationsloggen noterade jag avvikande beteende hos studenterna.

Hur tycker du att det gick?

– Det fungerade bra på det stora hela, men var också bitvis svårare än jag kanske trodde i vissa avseenden. Många saker hände samtidigt, vilket var en utmaning att hålla koll på. Jag fick skriva en del i observationsloggen. Men jag råkade inte ut för några tekniska missöden. Att vara tentavakt är en spännande och intressant erfarenhet som ger inblick i andra arbetsområden än de man själv kanske har vanligtvis.

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-05-12