Till innehåll på sidan

Inför tentamensperiod 1, hösten 2021

Här finns uppdaterad information

EXAMINATION

Publicerad 2021-10-13

Genomförandet av tentaperiod 1 höstterminen 2021 (HT21) kommer ske enligt scenario LÅG, även med lyfta restriktioner. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information, bl.a. att support ges under ordinarie arbetstider.

Support, öppettider och FAQ

IT-support

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se  .

Supportens öppettider är 08:00-16:30.

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Administration och funkastöd

Om du som examinator har frågor om salsplacering eller andra frågor kring examination för studenter med stöd från Funka, kontakta då tentamensadministration vid respektive campus.

Campus:
tentafunka@kth.se 

Flemingsberg:
studentexp@sth.kth.se

Södertälje: 
service-hpu@kth.se

Kista: 
student-support@eecs.kth.se

FAQ

Vanliga frågor och svar,

Riktlinjer för examination på KTH

Från och med höstterminen 2021 och framåt gäller motsvarande scenario för LÅG för examination, även med lyfta restriktioner. Läs mer i nyhetsartikeln Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17) .

Nedan generella och specifika riktlinjer (motsv. LÅG) för examination finns även på sidan för aktivitetsområdet Examination i scenariobeskrivningen .

Generella riktlinjer

För all examination gäller att aktiviteter där lärare har utvecklat förmåga att genomföra digital examination på distans utan tentamensvakter, med likvärdig eller högre kvalitet som campusexamination, fortsätter genomföras digitalt på distans.

Studenter som inte kan genomföra digital examination på distans i sin hemmiljö uppmanas att kontakta info@kth.se för att kunna beredas plats att genomföra denna på campus.

Beslut om genomförande av campusexamination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig.

Specifika riktlinjer (motsv. LÅG)

Det är inte tillåtet med digital skriftlig distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom). 

Det är tillåtet med:

  • digital examination med Zoom-möte öppet under examination för att möjliggöra bl.a. id-kontroll och kontakt med jourhavande lärare för frågor eller mini-muntor. Se sidan för .
  • muntlig campusexamination, kontinuerlig skriftlig campusexamination och examensarbetspresentationer på campus.

Det är möjligt att genomföra avslutande skriftlig campusexamination under begränsade former efter dispensförfarande (möjligt för kurser på alla nivåer) där följande kriterier ska uppfyllas:

  • Kursens lärandemål omfattar faktakunskaper eller procedurella färdigheter (såsom problemlösningsförmåga) som individuellt enbart kan examineras genom uppgifter med entydiga väldefinierade lösningar i kontrollerade miljöer.
  • I dispensansökan för avslutande skriftlig campusexamination ska det finnas en plan för utvecklingen av större mångfald i kursens examination på 1–2 års sikt.

Lärare har inte någon skyldighet att erbjuda distansalternativ, då alla studenter förväntas delta i den schemalagda examinationen, inklusive eventuell campusexamination.

IT-support ges under ordinarie arbetstid

IT-support svarar på tekniska frågor på vardagar kl. 08:00–16:30 antingen via mejl it-support@kth.se , eller telefon.

Under pågående tentamen: ring 08-790 66 00.

Funkastöd

Inför examinationstillfället är det tentamensadministrationen på respektive campus som är ingången för hantering av funktionsnedsatta studenter med kompensatoriskt stöd. Se inforutan ovan för kontaktuppgifter för respektive campus.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Examinatorer och kursansvariga som vill stå på god grund inför mötet med studenter som har rätt till pedagogiskt kompensatoriskt stöd, rekommenderas att ta del av dokumentation (video och text) från Lunch ’n’ Learn-webbinarium om hur KTH på bästa sätt kan möta behovet av stöd och samtidigt följa lärandemålen.

Funkastöd: erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet (Lunch ’n’ Learn-dokumentation)

Checklistor

Checklista för genomförande av examinationsprocessen

Checklista inför examination i Canvas

Information att delge studenter

Bra att veta

En samlad plats för stöd, råd och riktlinjer kring examination

De tidigare stödsidorna Examination på distans på e-lärandesidorna har nu bytt både plats och namn till Examination. Utveckling av innehållet sker löpande. Ambitionen är att anställda ska kunna hitta examinationsrelaterat innehåll och länkar från en samlad plats på webben. Den nya webbadressen är intra.kth.se/utbildning/examination .

Pilottester av nya digitala lösningar

Under tentaperiod 1 kommer pilottester av två nya digitala lösningar att genomföras på ett fåtal deltagande kurser. Med testerna vill verksamhetsstödet kvalitetssäkra lösningarna, både tekniskt och administrativt. 

Funktionen “Import exams” i Canvas

Denna lösning möjliggör digital bedömning av skannade tentor med funktionen “Import exams” i Canvas. Om piloten för Import exams faller väl ut under tentaperiod 1, är målsättningen att funktionen ska kunna utökas till omtentaperioden i december och i full skala till tentaperiod 2 i januari. Tills mer information kommer, kan du följa utvecklingen på sidan KTH Import Exams: digital rättning av skannade tentor i Canvas .

Digital examination i datorsal 

Detta projekt ska stödja utvecklingen och genomförandet av digital övervakad examination i datorsal. För aktuell information om vilka lösningar som finns tillgängliga, se sidan Digital examination i datorsal .

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Har du andra frågor om utbildning på KTH så finns samlad information på Kontakter till utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-13