Till innehåll på sidan

Organisation av utbildning på KTH

Här ges en översikt av de huvudsakliga organ som utgör organisation av utbildningsverksamheten på central nivå på KTH.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) är KTH:s högsta organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor. Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär. I utskotten lyfts frågor på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden. Länkarna till UN med utskott till leder till sidorna om KTH:s organisation.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet har ett övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Dessutom är fakultetsrådet rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Fakultetsrådets ansvar och uppgifter relaterat till utbildning är bland annat att:

  • förvalta och utveckla KTH:s kvalitetssystem,
  • fungera som en länk mellan KTH:s ledning och lärare,
  • ansvara för att skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte.

På intranätets sidor om KTH:s organisation finns mer information om Fakultetsrådet .

Delportfölj utbildning

Delportfölj utbildning är en av tre delportföljer i KTH:s organisation för IT-portföljstyrning. Delportöljen koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH.

Läs mer om Delportfölj utbildning .

Systemstöd för utbildning på KTH

KTH-övergripande arenor och nätverk för utbildningsutveckling

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-25